Consolidatie is een periode van bezinning Excuses voor de snelle expansie Pittige forumdiscussie worvene op tijd af te stoten en te vervan gen. Saneren is voor iedere ondernemer een pijnlijke aangelegenheid. Hij/zij moet zich echter door deze zure appel heenbij- ten, om het uiteindelijke doel, namelijk een nieuwe toekomst voor zijn/haar bedrijf te realiseren', aldus Bos. 450 ondernemers werden geconfron teerd met een duidelijke boodschap, waar ieder het zijne mee kon doen. In ieder geval werd er op de 'Infotheek' die tijdens de pauzes te bezoeken was, danig over gedis cussieerd. De Infotheek was branchege- wijs georganiseerd, zodat iedere onderne mer, zo hij wilde, informatie bestemd voor zijn branche kon verkrijgen. De ochtendzitting werd voortgezet met een inleiding van de heer Voorhuis, direc teur van Oerlemans Holding BV te Gende- ren, die zijn collega-ondernemers voor hield dat consolideren geen pap- of nat- houdfase in de bedrijfscyclus is, maar een periode die een actief en soms zelfs een of fensief beleid vereist. Voorhuis onderscheidde 'consolidatie na sanering' en 'consolidatie na expansie'. Beide situaties verduidelijkte hij met con crete voorbeelden, die bij vele onderne mers zeer herkenbaar overkwamen. 'Con solidatie na sanering' wordt gekenmerkt door bedreiging door crisis, terwijl 'conso lidatie na expansie' gekenmerkt wordt door kansen. De eerste situatie werd ge kenschetst als 'grijs met veel zwart erin', terwijl de tweede situatie aangeduid werd als 'grijs met veel wit erin'. De inleider stelde duidelijk dat consolidatie ingrijpt in het management (formulering van doelstelling), de financiering, de com mercie, het personeel en de omgeving. Consolidatie is een periode van bezinning: in het ene geval het likken van wonden, in het andere geval een adempauze. In beide gevallen is het een tussenperiode. Als het ware een aanloop nemen voor de sprong, ofte wel de stilte voor de storm. Tot slot gaf Voorhuis zijn collega's de volgende vijf aanbevelingen mee: Wellicht is het idee van een sterke- zwakte-analyse voor uw bedrijf ook zin vol, waarbij ik u aanraad om daar de mede werkers nauw bij te betrekken, opdat bij de uitvoering van de gemaakte plannen de medewerkers gemotiveerd zijn om eraan mee te werken en zodoende wat makke lijker wijzigingen in de organisatie aan vaarden. Daarnaast weten zij vaak drom mels goed waar de schoen wringt. Overi gens: advies kun je vragen, beslissen moet je zelf. Wellicht is het een idee om het gebruik van de ten dienste staande middelen (com puter, wagenpark, gebouwen, machines, etc.) te inventariseren. Worden ze op een juiste en efficiënte manier gebruikt? Wellicht kan een inventarisatie van uw afnemersbestand u een inzicht geven of de inspanningen van uw medewerkers en van uzelf wel in de juiste richting worden aan gewend. Hoeveel procent van de klanten bepaalt hoeveel procent van uw omzet, omzetgrootte per klant, bestelfrequentie etc. We hebben ook gesproken over scho ning van de voorraden. Wat zijn winkel dochters en wat zijn hardlopers? Vermo- gensbeslag in voorraden is 'dood' geld. Wellicht dient u ook bij uzelf de spiegel eens voor te houden en de vraag te stel len: waar ga ik met mijn bedrijf naartoe in de komende jaren?' De heer Peeters, directeur van Atmos Ven- tilatietechniek BV te Gennep, nam vervol gens de fakkel van Voorhuis over om de sprong naar de expansie te wagen. In het kort schetste hij het continue expansiepro ces, waarin hij zich met zijn bedrijf bevindt. Peeters excuseerde zich min of meer dat hij deze expansie niet kon afremmen. Niet dat het een absolute noodzaak is, maar een adempauze is toch wel eens nuttig, omdat de ondernemer met verschillende proble men in de groeifase wordt geconfronteerd. De hoofdproblemen van zijn bedrijf vatte Peeters als volgt samen. De organisatie: door de snelle groei hield de produktie de verkoop niet bij. Ech ter, na aanpassing was de produktiecapa- citeit groter dan de verkoop. Vervolgens begon deze cyclus opnieuw. Het probleem kon onder andere worden opgelost door het creëren van een goede werksfeer. Het Koos Postema leidde de forumdiscussie. personeel was bereid tot extra inzet. Teke nend is dat er in de zeven jaar dat Atmos bestaat nog niemand is weggegaan. De financiering: hoewel bij veel starters het grootste probleem, noemde Peeters dit zeker niet als eerste. De grootste kre dietbehoefte werd veroorzaakt door trage betaling van debiteuren. Dat de bank ze kerheden vroeg, ook in privé, vindt hij een normale zaak. De bank leent per slot van rekening geld van anderen uit. De huisvesting: begonnen in een kip- penschuur van 500 m2 in 1976, nu is er 3.000 m2 moderne bedrijfsruimte in ge bruik. De continuïteit: pieken en dalen in ver koop en dus ook in produktie. Het afremmen van de snelle groei. 450 ondernemers waren danig onder de indruk van de expansiedrift van deze on dernemers. De formule om ondernemers door ondernemers toe te laten spreken werkte dan ook zeer goed. Er was veel los gekomen in de zaal. Dat bleek uit het grote aantal vragen die zowel schriftelijk als mondeling aan het forum werden gesteld. In dat forum, dat voortreffelijk werd geleid door Koos Postema, hadden naast de drie inleiders zitting de heer Wijffels, de heer Niessen, directeur van het LIOF en de heer Smit, adjunct-hoofdinspecteur-directeur van het Districtsbureau Arbeidsvoorzie ning van de provincie Noord-Brabant. De vragen varieerden van het versnellen en vereenvoudigen van ontslag tot het te wei nig vertegenwoordigd zijn van MKB-on- dernemers in de besturen van de plaatselij ke banken. Zelfs de kleur van de pers kreeg een beurt, hoewel Koos Postema uitlegde dat de huidige modekleur van de journalis tiek niet bepaald rood meer mag worden genoemd. Ook kreeg de heer Smit, die vaak in de vuurlinie lag, maar zich uitste kend weerde, het advies om de diverse ar beidsbureaus maar op te heffen of op zijn minst te herstructureren. Niet dat er mor gen al wat gebeurt, maar toch beloofde de heer Smit alle suggesties in verband met een beter werken van de arbeidsmarkt mee te nemen naar zijn superieuren. 450 ondernemers gingen wijzer naar huis, sommigen rechtstreeks, anderen via het Ondernemerscafé, waar nog lang na- gediscussieerd werd, zowel met de inlei ders als met elkaar, terwijl een onderne mende pianiste de muzikale toonzetting verzorgde. Een geslaagd symposium, waar ondernemers elkaar wijzer maakten en daarom niet voor niets hun bedrijf één dag alleen lieten.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 19