J Ondernemen door ondernemers IDe titel van het symposium: 'On dernemen door ondernemers'. Een titel die weergeeft dat Rabobank Nederland op het symposium hele prakti sche aspecten van het ondernemen aan de orde ging stellen. Ondernemers zijn na melijk zeer praktisch ingestelde mensen, die de verantwoording op eigen schouders willen nemen. Binnen een door de samen leving vastgesteld kader willen zij er zo hard mogelijk aan trekken om hun werk goed te doen. De Rabobankorganisatie, in feite een conglomeraat van duizend zelf standige Rabobanken, duizend midden- en kleinbedrijven, voelt dit terdege aan. Het is ook haar mentaliteit. Deze mentaliteit wilde zij in dit symposium naar voren laten komen. Door ondernemers niet alleen pas sief, maar vooral actief aan het sympo sium te laten deelnemen. 2 Het houden van inleidingen door voornamelijk ondernemers zelf. De ervaring leert dat ondernemers het beste luisteren naar ervaringen van ande re ondernemers. Wetenschappelijke stu dies, artikelen, adviezen van universitei ten, overheidsinstanties etc., hoe goed bedoeld dan ook, vinden zelden een gewil lig oor, of bereiken de ondernemers zelfs in het geheel niet. Om daarvan kennis te nemen ontbreekt hen vaak de tijd. Zeker om academische taal te ontcijferen. Van daar op donderdag 1 7 november ook on dernemers op het podium en niet alleen in de zaal. De ondernemers kwamen voor el kaar, de bank was in feite slechts interme diair. 3 De coöperatieve structuur van de Rabobankorganisatie. De aanwezi ge ondernemers zijn bijna allemaal lid van onze Rabobankorganisatie. Zij zijn dus op de hoogte van de Rabobankstruc- tuur. Sommigen van hen hebben zelfs zit ting in een raad van toezicht of een be stuur van een aangesloten Rabobank. Zij weten dat hun lidmaatschap actief kan zijn en zeker niet alleen passief hoeft te blijven. In feite worden de Rabobanken door hun besturen geleid. Bankieren door ondernemers. Vervangt men het woord bankieren door ondernemen - want ook bankieren is ondernemen - dan is men weer terug bij de titel van het symposium 'Ondernemen door ondernemers'. Geen willekeurige titel dus. Drs. J. H. Reusch Hoofd Bedrijfstakonderzoek 450 ondernemers uit Noord-Brabant, Zeeland en Limburg gingen naar een sym posium om onder meer de voornoemde re denen. Zij waren afkomstig uit vele secto ren van het midden- en kleinbedrijf. 90 uit de bouwsector, eveneens 90 ondernemers met een bedrijf in de ambachtelijke en industriële sector. Verder waren er 160 groot- en detailhandelaren, terwijl er zowel in de agrarische handel en industrie als in de garage- en transportsector 40 onderne mers hun brood verdienden. En tenslotte waren zo'n kleine 50 ondernemers werk zaam in de horeca, recreatie en de vrije be roepen. 450 ondernemers kwamen naar Mierlo om wijzer te worden. Wijzer van elkaar, maar ook wijzer van wat de bank hen te bieden had. Zij kwamen voor de 'goede raad' van de Rabobank. Het geld hadden zij meestal al. Om aan dit doel te beantwoorden, voerden tijdens de ochtend drie sprekers het woord over drie belangrijke fasen in het bestaan van een bedrijf. Deze onderwerpen waren respectievelijk saneren door drs. A. M. Bos, consolideren door drs. H. J. M. Voorhuis en expanderen door H. G. J. Peeters. Saneren essentieel onderdeel van ondernemen Aan de heer Bos, senior-adviseur van het organisatie-adviesbureau Van de Torn Buningh te Utrecht was de aftrap vergund. Hij had geen prettig onderwerp om mee te beginnen. Toch slaagde de inleider erin dit onderwerp onder de titel 'Sanering het zu re begin van een nieuwe toekomst', in klare taal voor het voetlicht te brengen. Zijn boodschap was dat saneren een essentieel onderdeel van ondernemen is. In feite een permanente bezigheid. De onderne mer dient zich te allen tijde af te vragen waar hij mee bezig is en hij moet op tijd kappen met een bepaalde activiteit, als die niet meer loopt. In eerste instantie denkt men bij het woord ondernemen niet aan afbouw of inkrim ping, maar aan succes, groei, nieuwe pro- dukten, nieuwe markten en dergelijke. De ze wijdverbreide misvatting is diep veran kerd in het ondernemersbewustzijn. Sane ren en afbouwen is echter een volstrekt logisch uitvloeisel van de talloze verande ringen op economisch en maatschappelijk gebied. Zeker in de huidige tijd zijn vele ondernemingen genoodzaakt de bakens drastisch te verzetten. Sanering is echter geen regelmatig terugkerend gespreks thema tussen ondernemers. Het onder werp verkeert in de taboesfeer. Maat schappelijk gezien rust er een negatief stempel op van mismanagement. En on dernemers zien zich begrijpelijkerwijs nu eenmaal niet graag geconfronteerd met vraagtekens rond hun eigen functioneren. Bos maakte trouwens in zijn inleiding dui delijk dat het al te gemakkelijk is om falend ondernemerschap als de kwade genius af te schilderen. De diepere oorzaken van de moeilijkheden zijn vaak zeer complex en zeker niet alleen en altijd toe te schrijven aan slecht ondernemerschap. 'De huidige economische stagnatie bete kent voor elk bedrijf, dat sprake is van een onzeker toekomstbeeld. De ingrijpende veranderingen die zich vol trekken, stellen hoge eisen aan de leiding, die zich vooral moet bewijzen door tijdig in te spelen op deze veranderingen. Niet alle ontwikkelingen zijn te voorzien en veel is nauwelijks beïnvloedbaar. Niettemin is de constatering op z'n plaats, dat onderne mers meer aandacht zouden moeten heb ben voor de preventie. Het voorkomen van problemen is voor alle betrokkenen per saldo nog altijd beter dan ze te moeten ge nezen. Hiervoor is het niet alleen nodig, dat onder nemers de problemen tijdig herkennen, maar vooral ook erkennen. Als sanering aan de orde is, loop erdan niet voor weg, steek niet de kop in het zand! Afbouwen/inkrimpen is een onverbrekelijk deel van het ondernemen. Saneren, dat wil zeggen letterlijk 'weer gezond maken' van uw bedrijf is waarachtig niet iets waarvoor u zich behoeft te schamen. Zeker in moeilijke tijden hebben we onder nemers nodig met visie, dat wil zeggen met het vermogen om te zien, maar ook om te herzien, te weten het bestaande/het ver- Des. A. M. Bos Drs. H. J. M. Voorhuis H. G. J. Peeters

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 18