'Ongewisheid over aandeelhouders en koers verleden tijd' Een bank met rijke traditie de Nord/LB via de kantoren van de ADCA- Bank in hun werkgebied actief is. Deze fac toren zijn voor de Nord/LB aanleiding zich uit de ADCA-Bank terug te trekken. De 22 vestigingen in Bremenen omgeving zijn in middels verkocht aan de Bremer Landes- bank, de Bremer Sparkasse, de Geeste- münder Bank en aan de Landessparkasse van Oldenburg. Het overblijvende gedeelte bestaande uit het hoofdkantoor te Frankfurt en de 8 kan toren wordt nu door Rabobank Nederland overgenomen. Dit gedeelte is in feite de ADCA-Bank van voor de fusie in 1973 met de Norddeutsche Kreditbank, en vormt als zodanig een bancaire eenheid. Van de zijde van Rabobank Nederland zal de heer L. H. J. M. Sonnenschein RA in de directie van de ADCA-Bank worden opge nomen. De heer Sonnenschein was.tot juli 1978 directeur van Rabobank Nederland en is thans lid van de Raad van Bestuur van F. van Lanschot Bankiers NV, welke instel ling hij binnen enkele maanden wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef tijd zal verlaten. De huidige vertegenwoor diger van Rabobank Nederland in Duits land, dr. M. van den Adel, alsmede de heer P. E. Ch. E. Palmen zullen voor bijzondere taken aan de heer Sonnenschein worden toegevoegd. De vertegenwoordiging van Rabobank Ne derland in Duitsland zal vooralsnog wor den gehandhaafd. De heer Palmen zal de heer Van den Adel als vertegenwoordiger opvolgen. Het bestaan van de ADCA-Bank AG wordt niet alleen gekenmerkt door een rijke tradi tie. De afgelopen tien jaar zijn nogal ener verend geweest, ten gevolge van de snel op elkaar volgende wisselingen van de aandeelhouders. Dit heeft tot begrijpelijke Rabobank neemt ADCA-Bank over den en cliënten van de Rabobankorganisa- tie tot over de grenzen van dienst te kunnen zijn, vooral noodzakelijk is ter versteviging van de positie in eigen land. 'Ondanks onze sterke verbondenheid met de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf, hebben wij moeten vaststel len, dat tal van exporteurs in de land- en tuinbouw, produktcoöperaties, middelgro te en grotere ondernemingen in toene mende mate hun buitenlandse transacties via andere banken laten lopen. In het Duits- Nederlandse handelsverkeer (ter waarde van zo'n DM 82 miljard in 1 982, red. JD), zijn dat die banken die over eigen vestigin gen of dochters in de Bondsrepubliek be schikken. Een zeer groot deel daarvan komt voor re- Vice-voorzitter hoofddirectie, mr. Klarenbeek: onrust bij de medewerkers geleid. De koers is immers nogal eens verlegd en de bakens zijn dientengevolge nogal eens verzet. Dat behoort nu tot het verleden. De ADCA- medewerkers kunnen zich met een gerust hart op de toekomst richten. Vice-voorzitter mr. H. J. A. E. M. Klaren beek van onze hoofddirectie heeft dit nog eens onderstreept in een toespraak in Frankfurt tot medewerkers van het hoofd kantoor en de vestigingen. 'Voor u als ADCA-bankiers betekent de dag van vandaag een nieuw begin, niet slechts met een nieuwe groot-aandeelhou der, maar vooral met een sterke partner, die niet alleen uw bankbedrijf kan en zal uitbrei den, maar die ook nieuwe diensten aan uw cliënten kan verlenen. De ADCA-Bank is voor ons niet een ververwijderde, of alleen maar op winst gerichte investering, maar een vaste verankering van de Rabobankor- ganisatie in de Bondsrepubliek. 'Eén ding kan ik u uit naam van onze orga nisatie ook verzekeren. De ongewisheid over de aandeelhouders en over de markt strategie van uw bank is definitief verleden tijd', aldus Klarenbeek. JD kening van onze traditionele bedrijfsrela- ties, met name uit de land- en tuinbouw, waaraan de Rabobankorganisatie 90 pro cent verstrekt van alle agrarische kredieten in Nederland. Onze organisatie, aldus Lar- dinois, stond derhalve voorde uitdaging de leden en cliënten van onze Rabobanken in dat Duits-Nederlandse handelsverkeer de zelfde of zelfs betere voorwaarden aan te kunnen bieden, als onze concurrenten. De overname van de ADCA-Bank AG is het antwoord op die uitdaging. Door inschake ling van deze bank zal onze bancaire dienstverlening aan de bedrijfsrelaties van de Rabobankorganisatie die zaken doen in de Bondsrepubliek kunnen worden geopti maliseerd. Het gaat daarbij vooral om een snellere afwikkeling van het betalingsver keer, met name het chequeverkeer, alsme de de financiering van Nederlandse doch terbedrijven in Duitsland. De beslissing om een eigen bankinstru- ment in de Bondsrepubliek te creëren is een kleine anderhalf jaar geleden geno men. Vrijwel van meet af aan stond vast dat dit niet zou gebeuren in de vorm van het openen van een eigen kantorennet. Daar van is onder meer afgezien om de volgende redenen: duurt te lang; geeft teveel proble men bij de recrutering van personeel; ver eist de opbouw van een kostbare infra structuur! Daarom werd de voorkeur gege ven aan de overname van een Duitse bank dan wel het verwerven van een meerder heidsaandeel daarin. Een dergelijke bank zou dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden. Ze moest een algemene, op bedrijven ingestelde infrastructuur heb ben, goed zijn ingevoerd in het Duitse be drijfsleven, operationeel in staat zijn het omvangrijke Duits-Nederlandse betalings verkeer via de Rabobankorganisatie te ver werken en te beschikken over een behoor lijk lokaal bankbedrijf met vestigingen in vrijwel alle Duitse deelstaten. De ADCA-Bank AG voldoet aan al deze voorwaarden. Bijzonder belangrijk is daar bij dat ze door de gunstige spreiding van haar kantorennet niet alleen kan worden ingezet in de meer traditionele afzetmark ten van het Nederlandse bedrijfsleven in de Bondsrepubliek (Noord-Rijn-Westfalen en Nedersaksen). De ADCA-Bank is im mers ook vertegenwoordigd in de zuidelij ke deelstaten Beieren en Baden-Württem- berg, waarop het Nederlandse zakenleven zich nu en in de toekomst meer zal gaan concentreren. Door inschakeling van de ADCA wordt niet alleen de bancaire dienstverlening aan on ze bedrijfsrelaties met activiteiten in de Bondsrepubliek verbeterd. Ook het omge keerde is mogelijk. De ADCA en haar cliën ten die via Nederland in- en uitvoeren, of in ons land steunpunten gevestigd hebben, kunnen natuurlijk ook rekenen op de inzet van onze aangesloten banken en van Rabobank Nederland. Dat geldt ook voor onze kantoren in New-York, op de Neder landse Antillen, in Londen en straks in Ant werpen. Voor de ADCA zelf tenslotte ko men met de overname door de Rabobank organisatie en een sterkere oriëntering op de Duits-Nederlandse handelsbetrekkin gen nieuwe kansen binnen handbereik. 'Door de ondersteuning van onze organi satie zal het bankbedrijf van de ADCA aan zienlijk kunnen worden uitgebreid en nieu we accenten krijgen, onder handhaving van het eigen gezicht in het Duitse bankland- schap. Ook om deze reden streven wij het verwerven van verdere aandelen van de bank op dit moment niet na', aldus Lardinois. JD

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 10