Positie rechtspersonen/ bedrijven in een groep Banken Wanneer van toepassing? Slotbeschouwing missarissen en in de verdere financiële relaties tussen deze en de rechtspersoon. Deskundigencontrole Hier geldt geen vrijstelling. De jaarrekening dient te worden gecontroleerd door een re gisteraccountant. Publikatieplicht De balans, de winst- en verliesrekening, de toelichting, het jaarverslag en de overi ge gegevens dienen te worden gepubli ceerd. Wat betreft de balans kan worden volstaan met een verkorte versie, die wel iets meer informatie dient te bevatten dan de jaarrekening van de kleine rechts persoon. De winst- en verliesrekening dient te worden gepubliceerd zoals deze moet worden opgemaakt. Bedrijven die tot een groep behoren en niet het bank- of verzekeringbedrijf uitoefenen, hoeven een jaarrekening niet volgens de wet in te richten, als aan enige vereisten wordt voldaan. Deze komen hier op neer: Een aantal hoofdposten van de jaarre kening wordt wel vermeld. Hun leden of aandeelhouders stemmen schriftelijk in met de afwijkingen; Hun jaarrekening is opgenomen in een groepsjaarrekening; De groepsjaarrekening is gepubliceerd; De rechtspersoon bij wier jaarrekening de groepsjaarrekening behoort heeft zich hoofdelijk aansprakelijk verklaard voor de verplichtingen van de rechtspersoon die tot de groep behoort. Bij dergelijke rechtspersonen is een jaar verslag niet vereist, evenmin toevoeging van de overige gegevens, het onderzoek door een registeraccountant en - tenzij de rechtspersoon een NV is - publikatie van de jaarrekening. In grote trekken komt deze regeling over een met het huidige recht. Anders gaat dit worden, wanneer onze wetgeving te zijner tijd aan de zevende EG-richtlijn inzake de geconsolideerde jaarrekening (vastge steld in mei 1983) wordt aangepast. Voor de jaarrekening van verzekerings maatschappijen en banken geldt een enigszins afwijkende regeling. Op de situa tie bij de banken wordt hier nader inge gaan. De regelingen betreffende de kleine, mid delgrote en tot een groep behorende on dernemingen zijn op banken niet van toe passing. De inrichting van de jaarrekening van ban ken dient te voldoen aan het model zoals dit door de Nederlandsche Bank voor de betrokken bank, overeenkomstig de Wet Toezicht Kredietwezen, is vastgesteld. In de toelichting hoeven geen gegevens te worden opgenomen over de mate waarin werkzaamheden in verschillende bedrijfs takken hebben bijgedragen aan de omzet en de geografische verdeling van afzet markten. Voorzover de aan bestuurders en commissarissen verstrekte financieringen normaal zijn voor het bedrijf, behoeft hier over geen informatie te worden verstrekt. Gebeurtenissen welke zich tijdens en na het boekjaar hebben voorgedaan en die belangrijke financiële gevolgen hebben hoeven niet te worden vermeld, voor zover de hiermee verband houdende risico's kunnen worden bestreden uit de Voorzie ning Algemene Risico's. Bestrijding van deze risico's uit de Voorziening Algemene Risico's is slechts mogelijk voorzover het betreft debiteurenverliezen en verliezen door fraudes. De Voorziening Algemene Risico's kan dus niet worden gebruikt om bedrijfsverliezen ten gevolge van andere ri sico's weg te werken. Met andere woorden: ten aanzien van de Voorziening Algemene Risico's geeft de nieuwe wetgeving geen verandering. Voor banken die in een door de Nederland sche Bank goedgekeurde verhouding van aansprakelijkstelling tot een andere bank staan (zoals de bij Rabobank Nederland aangesloten plaatselijke Rabobanken) gel den de nieuwe voorschriften inzake de in richting van de jaarrekening en het jaarver slag niet tot in alle details. In overleg tussen Rabobank Nederland en de Nederland sche Bank zal een afzonderlijk model jaar rekening voor de plaatselijke Rabobanken worden ontwikkeld. Terzijde zij opgemerkt dat de vierde EG- richtlijn inzake de jaarrekening de lidstaten van de EG de vrijheid gaf banken van de voorschriften van de richtlijn uit te zon deren, totdat de speciale richtlijn over de jaarrekening van banken zou zijn vastge steld. De Nederlandse wetgever heeft ech ter van deze mogelijkheid geen gebruikge maakt. Gevolg is wel, dat banken te zijner tijd wederom zullen worden geconfron teerd met zich wijzigende jaarrekeningbe palingen. De nieuwe bepalingen over de jaarreke ning zullen - naar de huidige stand van za ken - voor het eerst van toepassing zijn op de jaarrekening over het boekjaar 1 984. Voor verzekeringsmaatschappijen en ban ken zijn de nieuwe bepalingen voor het eerst van toepassing op de jaarrekening over 1 985. Dit geeft aan de in aanmerking komende instanties meer armslag voor het vaststellen van jaarrekeningmodellen voor deze sectoren. Vermelding verdient dat de huidige bepa lingen betreffende de verplichte controle door een registeraccountant bij BV's voor lopig (waarschijnlijk tot het boekjaar 1 985) gehandhaafd blijven. Dit is van be lang voor ongeveer 3500 middelgrote BV's die vanwege het nieuwe jaarreke- ningrecht een registeraccountant dienen in te schakelen (zie hierna). De nieuwe jaarrekeningbepalingen zijn zoals in het begin gemeld vooral ingrijpend voor BV's. Tot nog toe is een van de be langrijke overwegingen om te kiezen voor de BV-vorm het feit dat een BV in het alge meen geen plicht heeft tot publikatie van haar jaarrekening, dit in tegenstelling tot de NV. Dit gaat straks niet meer op. De nieuwe situatie, welke een grotere finan ciële openheid inhoudt, waarvan de con currentie en eveneens de nieuwsgierige buurman profijt kan trekken, zal voor veel BV's even wennen zijn. Een ander aspect waarop hier nog gewe zen kan worden is de verplichting tot con trole van de jaarrekening van middelgrote rechtspersonen door een registeraccoun tant. Dit heeft met name gevolgen voor middelgrote BV's. Thans hebben alle NV's, behalve die welke tot een groep behoren en waarvan de jaarrekening in een gecon solideerde jaarrekening is opgenomen, een verplichting tot controle door een re gisteraccountant. Voor BV's geldt dit al leen indien het geplaatste kapitaal mini maal f 500.000,-, of wanneer de BV haar balans met toelichting moet publiceren (zie hierboven). Zoals gezegd zullen onder het nieuwe recht aanmerkelijk meer BV's zich tot een registeraccountant dienen te wenden. Niet miskend kan worden dat dit kostenverho gend werkt. Voor de beroepsgroep van de accountantadministratie-consulenten, die hun marktaandeel door deze wettelijke be palingen zien afnemen, zal dit aanleiding zijn om te komen tot voorzieningen die de doorstroming naar de registeraccountancy kunnen bevorderen. De vergaande gedetailleerdheid die het nieuwe recht aan de jaarrekening en het jaarverslag stelt, alsmede de grotere inge wikkeldheid van dit onderdeel van het recht zullen ertoe leiden dat het aantal pro cedures voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam zal toene men.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 31