Sparei" Het sparen heeft de mens in zijn aard meegekregen. Van nature streeft hij ernaar zijn leefomgeving te beheer sen en zijn toekomst tot op zekere hoogte in eigen hand te houden. Daarom spaart hij. De bekende fa bei van de la Fontaine over de krekel en de mier is een rake typering van het nut van de spaarneiging en van het on heil, dat op het ontbreken daarvan volgt. Zulke oude spaarmotieven waren vorige maand ook te beluisteren op het internatio nale spaarcongres, dat door onze instelling samen met de RPS/PCGD als Nederlandse leden van de 'Groupement International' voor de bestudering van spaarstukken werd georganiseerd. Maar tegelijk werd daar dui delijk, dat er aan dat sparen nog wel heel wat meer vastzit. We zijn langzamerhand een stuk verder dan het traditionele 'appeltje voor de dorst' dan wel 'sparen voor een be paald doel'. Keynes, de beroemde econoom, kon in de jaren dertig nog een grapje debite ren: Sparen is beslissen vandaag geen war me maaltijd te nemen, zonder nu al hoeven te zeggen, of, en zo ja wanneer, je hem in de toekomst wel neemt. Raak gezegd, maar tegenwoordig willen we meer: wie neemt zo'n beslissing? Waarom? Hoe vaak? Voor hoe lang? Vragen, waarop inmiddels veel licht is komen te vallen, al zijn de exacte ant woorden nog niet altijd gemakkelijk te geven. Het is thans een bijzonder gunstig tijdstip om het verschijnsel sparen te bestuderen. De ervaringen met de tijd van hoogconjunc tuur staan nog tamelijk vers in het geheugen en de nu heersende stagnatie roept vanzelf de vraag op: hoe zal deze het sparen beïn vloeden? Dat laatste was dan ook het thema van het congres. Natuurlijk kwamen de ver schillende stadia van de conjuncturele lange Foto: 'De krekel en de mier' is een bekende fabel van de la Fontaine over het nut van sparen. Maar het is ook een tekenfilm, speciaal voor de Rabobanken gemaakt, teneinde het jeugdsparen te stimuleren.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 4