Rabobank e n e Maandblad Uit de inhoud Fotografie De toevertrouwde mid delen bij de aangesloten banken namen in de maand mei overeenkom stig de verwachting toe met f 1931 miljoen. De aanwas van de spaar- middelen bleef met een groei van f 139 miljoen op het lagere niveau dat wij al geruime tijd ken nen. De daling bij de waardepapieren zette zich ook de afgelopen maand weer voort. De wat sterkere groei in de rekening-courant te goeden kon e.e.a. nau welijks compenseren. In de eerste vijf maanden van dit jaar namen de toevertrouwde middelen bij de aangesloten ban ken toe met f 2297 mil joen tot f 72 673 miljoen, terwijl er in de overeen komstige periode van 1982 nog sprake was van een toeneming van de middelen met f 381 5 miljoen. De kredietverlening ont wikkelt zich dit jaar niet ongunstig. Ook in mei kan er van een, zij het lichte, verbetering wor den gesproken. De groei was in de eerste vijf maanden van dit jaar met f 497 miljoen hoger dan in dezelfde perio de van 1982 en zelfs van 1981 toen zij f 226 resp. f 406 miljoen be liep. AANGESLOTEN BANKEN MUTATIES IN DE MIDDELEN (bedragen x fl miljoen) mei '83 jan. t/m jan. t/m mei '83 mei '82 Spaarmiddelen 139 - 697 752 Privé-rekeningen 1037 1585 1689 Waardepapieren - 31 - 153 35 Rekeningen-courant en deposito's (zakelijk) 786 1562 1339 Totaal 1931 2297 3815 Stand ultimo 72673 MUTATIES IN DE KREDIETVERLENING (bedragen x fl miljoen) mei '83 jan. t/m jan. t/m mei '83 mei '82 Rekeningen-courant - 264 - 203 - 410 Leningen en beleggingen 202 700 636 Totaal - 62 497 226 Stand ultimo 48943 ORGANISATIE MUTATIES IN DE MIDDELEN (bedragen x f1 miljoen) mei '83 jan. t/m jan. t/m mei '83 mei '82 Totaal 1073 2474 744 Stand ultimo 88234 MUTATIES IN DE KREDIETVERLENING (bedragen x fl miljoen) mei '83 jan. t/m jan. t/m mei '83 mei '82 Totaal - 856 232 - 597 Stand ultimo 68433 SPAARONTWIKKELING BIJ DE VERSCHILLENDE INSTELLINGEN (bedragen x f1 miljoen) Spaarverschil Spaartegoed 30 april 1983 jan. t/m jan. t/m apr. '83. apr. '83 apr. '82 bedrag Rabobankorganisatie - 93 - 718 458 54639 40,7 Algemene spaarbanken - 115 - 406 228 23265 17,3 Rijkspostspaarbank 52 205 250 20273 15.1 Algemene banken* - 129 - 1247 661 35922 26,9 Totaal - 285 - 2166 1597 134099 100,0 Handelsbanken alsmede niet aangesloten landbouwkredietinstellingen Bron: CBS De gouden speld met briljant is de hoogste onderscheiding van onze organisatie. Mr. O. W. A. Baron van Verschuer speldde hem bij de heer C. G A. Mertens op wegens zijn grote verdiensten als voorzitter. Algemene Vergadering rede van de scheidend voorzitter Rede van ir. P. J. Lardinois Gedeelte rede van de nieuwe voorzitter Man en Paard.een recensie Succesvolle onderneming beschouwd Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B A. Ontstaan in 1972 uit fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht, opgericht in 1898 en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, opgericht in 1898. Aangesloten 964 banken met ruim 3100 vestigingen. Voorzitter van de Raad van Beheer mr. O. W. A. Baron van Verschuer. Voorzitter van de Hoofddirectie ir. P. J. Lardinois. Redactie telefoon (030/ 362894 Hoofdredacteur mr. J. R. Haverkamp Redacteur J. Ph. K. Dost Bureauredacteur K. de Mol Secretaresse mej. Th. H. Fibbe Vormgeving Studio Hoonte Offsetdruk Hoonte-Holland Abonnementenadministratie telefoon (030) 362886 Abonnementsprijs per jaar f 45.-. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen alleen met bronvermelding toegestaan. Pag. 1Ad Kon; overige foto's Algemene Vergadering: Bart Stap en Ad Kon; pag. 4: Toonder Studio's: pag. 36 en 37: drs. R. B. J. van Eldik.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 40