de vraag ontstond naar zo lang mogelijke rentefixatietermijnen. Bij voorkeur werd de rente zo mogelijk voor dertig jaar vastgezet om binnen allerlei andere onzekerheden in ieder geval op dit punt een zo groot moge lijke zekerheid te krijgen. Ook onze organisatie werd met deze ont wikkeling geconfronteerd. Hoewel wij van mening zijn dat wij met de variabele rente een uitstekend produkt bieden, met ge middeld vrij lage rentekosten in combina tie met onbeperkte vervroegde aflossing en men ook voor hypotheken met een drie of vijf jaar vaste rente bij ons terecht kan, vinden wij desondanks dat we als grootste marktpartij op het terrein van woninghypo theken de vraag naar extra zekerheid niet onbeantwoord mogen laten. Derhalve is binnen onze organisatie de Rabobank Rente Stabiel Hypotheek ont wikkeld. Deze hypotheekvorm biedt de cliënt de zekerheid dat de rente dertig jaar lang ongewijzigd blijft, zolang de markt- rente zich binnen bepaalde grenzen be vindt en op ruime afstand met de markt- rente meebeweegt, wanneer er grote ren teschommelingen optreden. Dit kan als volgt worden toegelicht. De Rente Stabiel Hypotheek wordt bijvoor beeld afgesloten tegen 9%. Wanneer de marktrente zich tussen de 9 2 11 en 9-2 7% blijft bewegen, verandert het rentepercentage van de Rente Stabiel Hy potheek niet. Wanneer de marktrente bo ven de 11 of onder de 7 komt, wordt de rente van de Rente Stabiel Hypotheek aangepast. Bij een marktrente van 12% wordt de rente van de Rente Stabiel Hypo theek 10 en bij een marktrente van 6 wordt de rente van de Rente Stabiel Hypo theek 8 Op deze wijze wordt binnen een marge van 4 absolute rentestabiliteit ge boden en worden buiten deze marge gaan de grote renteschommelingen op een af stand van 2% gevolgd. Desgewenst kan de Rabobank Rente Stabiel Hypotheek voor een kortere periode dan 30 jaar wor den afgesloten. De minimale contracts- duur is echter 1 5 jaar. Via de aanvulling met de Rente Stabiel Hy potheek biedt het Rabobankprodukten- pakket 'voor elck wat wils', waarbij een ie der een hypotheek kan afsluiten die zoveel mogelijk is afgestemd op de eigen voor keur en behoefte. Daadwerkelijk hypo theekverlening op maat! Vervolg op pagina 6 Het weer in ons land mag er wezen. Het voorjaar bracht een record aan neerslag en neer slachtigheid. Pas begin juni, toen veel akkerbouwers en veehouders het jaar 1983 al waren begonnen te vergeten, brak de zon door. Sindsdien is het droog gebleven, tot en met van avond. Misschien heerst er al weer droogte. Ik heb de langste dag van het jaar uitgekozen voor het schrijven van deze kolom. Om twee redenen: omdat ik er anders niet in één avond uitkom en omdat het er allemaal zo mooi uitziet. Het weer vooral, en iets dat daar sterk op lijkt: de rente nu. Minister Ruding heeft zijn grote slag geslagen en op zijn juni-lening in één klap acht en een half miljard gulden binnengesleurd. Om die orde van grootte iets anders aan te duiden: f 600,-per levende of bijna f2 000,-per werkende inwoner van Nederland, gemiddeld ge sproken. Ongeveer veertig procent van hen heeft een spaarrekening bij een Rabobank. En onwillekeurig zullen ook zij hebben gekeken naar de 9V'2 procent rente, die de minister bood voor hun spaargeld. Gelukkig hebben daarenboven beleggers vanuit het buitenland - en wie weet hoeveel levende of werkende Nederlanders, dan wel hun centjes, daaronder zijn te rekenen - de jongste staatslening de nodige eer aangedaan. Negen en een half pro cent rente op de gulden is per slot van rekening niet niks, althans bijna anderhalf procent méér dan op de D-mark. Niet zo lang geleden, na een geleidelijk geluidloos naar elkaar toezweven van gulden en D- mark, lagen de rentepercentages voor beide zowat gelijk, met de gulden zelfs een ietsje in het voordeel. En die idylle werd toen plotsklaps ruw verstoord - zo wil het sprookje - door een jeune premier, die zo graag de schone slaapster van de Nederlandse economie via het open venster met een prinselijke kus tot ontwaken zou hebben bewogen. Uitvoerbevordering door inklimming? Hoe dan ook, de dame in kwestie was - zo vond men nu - duidelijk in diskrediet gebracht en dus de ganse hofhouding, de gulden, de rente, de hele rataplan. En bijna twee procent rentestijging heeft het gekost om de gechoqueerde coterie weer tot re de te brengen en de geest terug in de fles. Dank u beleefd, mede uit naam van hypotheekde biteuren, aarzelende investeerders, spaarders, het bedrijfsleven en de professionele geld- en kapitaalmarkt. Kortom, gemengde gevoelens overheersen. De indruk lijkt echter niet misplaatst dat de openbare dicussie ook binnenskamers echo's heeft opgeleverd. En daarbij mag naar mijn gevoel de aandacht niet eenzijdig uitgaan naar het minder gelukkige manoevreren met de gulden bij de jongste pariteitsbijstelling in het Europese Monetaire Stelsel (EMS). In niet mindere mate past de vraag of de daaraan vooraf gegane beweging van het geleidelijk naar elkaar toegroeien van guldensrente en DM-rente, naar het leek, met bijkans onzichtbare hand geregisseerd, wel in toereikende mate werd ge dragen door de ontwikkeling en perspectieven van onderliggende grootheden in de econo mieën van beide landen. Anders gezegd, wanneer de keizer in een compromitterende situatie wordt aangetroffen zonder één draad textiel aan zijn lijf, zijn er twee onderzoeksvragen te beantwoorden: wie heeft hem zijn kleren ontnomen en wie heeft hem in verlegenheid gebracht In beginsel kunnen dat twee verdachten zijn, die niet noodzakelijk samenspanning ten laste is te leggen. In hoeverre er nu, na het slagen van de nieuwe record-mammoetstaatslening, achteraf ge sproken moet worden van een ondeugdelijke poging tot verzwakking van de Nederlandse gulden, staat nog te bezien. De weg van de overheidsfinanciering is steil en smal en bezaaid met gaten, kuilen en hobbels. Anderzijds moge worden bedacht dat een ballon die niet is op geblazen ook weinig spelden aantrekt. De stand en vooruitzichten van onze economie, van ons overheidstekort en van onze staats schuld wettigen een wijs, bescheiden en grootmoedig opereren van onze monetaire autori teiten en het weerstaan van neigingen tot heimelijke of openbare hoogstandjes. Geld- en ka pitaalmarkt zijn meer dan ooit gediend met stabiele, verantwoorde en redelijke houdin gen van alle daarop opererende partijen die bovendien een waakzaam en respectvol oog ge richt houden op belendende markten. Die gedachte leidt mij naar West-Duitsland en naar wat wij daar bezig zijn te onderzoeken - en toen bleek de langste dag van 1983 voor ook dat verhaal nog te kort. Maar we hebben tijd van leven. En dus kom ik daarop nog terug. Een plezierige vakantie toegewenst aan hen voor wie die nog is weggelegd. Mr. H. J. A. M. Klarenbeek

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 3