Rabobank Rente Stabiel Hypotheek NIEUW! De Rabobank g Rente Stabiel Hypothe vangt 30 jaar langl^-: de rente-schokten opi Actief beleid vereist «si» Binnen de werkweek doen zich namelijk aanmerkelijke schommelingen voor in het werkaanbod. En met deeltijdfunctionaris sen kunnen vooral de plaatselijke banken daar beter op inspringen. Gezien de resultaten van dit onderzoek kunt u hierover binnenkort bij uw bank meer verwachten. Wij zullen u adviseren, indien enigszins mogelijk, mensen met een deeltijdbaan in dienst te nemen. Daarbij past echter een belangrijke kanttekening. De economische recessie met alle gevol gen van dien gaat ook aan onze organisatie niet voorbij. Ook in de Rabobankorganisatie is als ge volg van de teruggelopen economische bedrijvigheid nog steeds sprake van ver borgen werkloosheid. Wij moeten deze zichtbaar maken. De ruimte, die ontstaat door natuurlijk verloop, moeten wij aller eerst aanwenden voor de medewerkers die reeds in dienst zijn en die eigenlijk op het ogenblik geen volwaardig werk hebben. Dat zijn we aan hen verplicht. Dit houdt absolute voorrang voor onze 'in terne arbeidsmarkt' in. Pas als gebleken is dat geschikte kandidaten binnen onze or ganisatie niet voorhanden zijn, mogen wij een beroep doen op de externe arbeids markt. Aan de andere kant mogen wij dan verlan gen dat onze mensen zich in alle opzichten mobiel tonen, zowel wat de functie betreft als de plaats waar ze kunnen worden inge zet. Ook al constateren wij de noodzaak om tot een vermindering van de personeelsom vang te komen, toch zullen wij dit jaar en de volgende jaren een vrij groot beroep moe ten doen op mensen van buiten onze orga nisatie. Op grond van mijn voorafgaande betoog zal het u duidelijk zijn, dat ik daarbij vooral denk aan mensen voor deeltijdba nen. Deze zouden dan bij voorkeur dienen te worden bezet door schoolverlaters, zoals wij in de CAO met de vakbonden zijn overeengekomen. Binnen de mogelijkheden, die wij hebben, zullen wij onze maatschappelijke verant woordelijkheid invullen. De in de CAO ge- maakte afspraak om schoolverlaters in dienst te nemen zullen wij dan ook niet slechts nakomen. Als het verantwoord is willen we deze gaarne overtreffen. Er van uitgaande dat het verscherpte kos tenbewustzijn, dat ook bij de aangesloten banken alom te constateren valt, zich door zet, kan de winstontwikkeling bruto moge lijk licht verbeteren ten opzichte van 1 982. Dat zal, gezien de ook nu weer noodzakelij ke toevoegingen aan de voorzieningen, echter nauwelijks tot een stijging van de netto winst leiden in 1983. Zo kijken we er althans op dit ogenblik te genaan. Het is duidelijk dat in deze progno se rekening wordt gehouden met een rede lijk gematigde ontwikkeling van het rente niveau in Nederland. Zou dit niet bewaarheid worden dan vervalt ook de ba sis voor deze prognose. 1 982 zit er op en 1 983 is al weer een eind- weegs gevorderd. Duidelijk is inmiddels dat de problemen, waar we voor stonden toen we de jaren tachtig zijn ingegaan, veel dieper liggen dan we toen bevroedden. De ze problemen zijn ook nog lang niet voor bij. Stokkende groei, krappe rentabiliteit en omvangrijke dubieuze debiteuren zijn voor u als leiders van onze banken, ik zou haast zeggen, dagelijkse kost geworden. In feite zijn dit consolidatie-vraagstukken, in de plaats gekomen van groei-vraagstukken. Consolidatie is echter niet hetzelfde ais stilstand. Integendeel, een actief beleid is meer dan ooit vereist. We zitten nu duide lijk op deze lijn. Een scherpere commercië le aanpak begint vruchten af te werpen. In dit verband zijn ook van betekenis de rui mere richtlijnen aan de aangesloten ban ken met betrekking tot vastrentende uit zettingen. Ook van grote betekenis is, dacht ik, in dit verband een nieuwe hypo- theekvorm voor de woningmarkt waar ik iets dieper op wil ingaan. Het doet me namelijk bijzonder genoegen u in deze Algemene Vergadering officieel de introductie van deze nieuwe hypotheek- t> tx- Rabobav Vx> «CatoobavtV. O* x» wrnn Stat* X*-nu* SvaVwt 1 K Hy «IV v; vanet y»iwt »uai v»r vorm aan te kunnen kondigen. Ik doel dan op de nieuwe Rente-Stabiel-Hypotheek. Daarmee trachten wij een antwoord te ge ven op de gevoelens van onzekerheid met betrekking tot de rentelastenontwikkeling, die vooral speelt bij een deel van de nieuwe hypotheekcliënten. Bij de Rente-Stabiel-Hypotheek hebben normaal te achten rente-schommelingen in het geheel geen invloed op de hypo- theeklasten, en dat gedurende 30 jaar. Het ligt dus in de bedoeling om in deze hy- potheekvorm gedurende 30 jaar normale rente-schommelingen te egaliseren. Stijgt de rente extreem, d.w.z. meer dan 2 dan neemt de Rabobank de volle 2 voor haar rekening. Het meerdere zal de cliënt in rekening worden gebracht. Omge keerd, als de rente daalt, is eveneens pas een bijstelling mogelijk indien de daling de 2 overschrijdt. Omdat wordt uitgegaan van een geldig heidsduur van de voorwaarden voor 30 jaar, dat wil zeggen de gehele looptijd van de lening, kan worden aangenomen dat met onze nieuwe Rente-Stabiel-Hypo theek, méér dan bij elk ander produkt wat nu in de markt is, aansluiting wordt gevon den bij de thans gesignaleerde behoeften van de particuliere cliënt. Als grootste hypotheekverstrekker in de particuliere woningmarkt in Nederland (30 °/o) denken wij met deze nieuwe finan- cieringsvorm een extra impuls te geven voor verder herstel van de markt voor koopwoningen. 1982 was niet gemakkelijk. 1983 zal het evenmin blijken te zijn. Maar de onderlinge solidariteit hebben wij sterker gestructu reerd in onze bank en in onze bankorgani- satie dan ooit voorheen het geval is ge weest. En dit, dacht ik, is voor de organi satie met een totaal eigen vermogen dat zeker bevredigend genoemd mag worden, een uitstekend uitgangspunt. Ook de wijze waarop besturen en personeel de zware kost van de afgelopen jaren hebben weten te verstouwen, kan u en mijn vertrouwen in deze, in ónze organisatie sterken. De weergoden waren ons de laatste weken allesbehalve gunstig gezind. In letterlijke zin, omdat de schade in de landbouw zeer groot kan zijn met uitwerkingen voor de komende winter, maar ook in figuurlijke zin door de verkeerde ontwikkeling van de ren te in de Nederlandse markt. We zouden het deze zomer en komende winter hier en daar wel eens extra zwaar te verduren kun nen krijgen. We hebben de afgelopen paar jaar bewezen dat we zwaar weer aankun nen. En ik ben ervan overtuigd dat we dit, als het moet, ook in de naaste toekomst weer zullen kunnen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 19