Onze organisatie: eigentijds en bij de tijd! De kracht en uitdaging van het coöperatieve voor het geheel én de delen nodig zijn. Ik noem u de vorig jaar tot stand gekomen Kruislingse garantieregeling en Vereve ningsregelingen. Zij bewerken, dat risico's van de een worden verspreid over allen en dat binnen de organisatie allen zonodig voor elkaar instaan. Dat is trouwens een karaktertrek van onze organisatie die reeds op een zeer ver verleden teruggaat. Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat wij thans de solidariteit tussen onze banken en hun Centrale Bank eigentijds en onmiskenbaar hebben vastgelegd. Zij komt zeer concreet en praktisch tot uitting in de totstandge- voren trekken. Zoals ik reeds eerderzei: wij hébben in dit opzicht een stevige positie. Die zullen we trachten te behouden. Van groot belang voor al onze relaties, bedrij ven en particulieren! Maar we hebben meer, iets dat van ten minste even grote waarde is. In uw midden wil ik dit graag met nadruk noemen: wij Rabomensen vor men samen een pracht van een dienstver lenend apparaat. Deskundigheid, ervaring, begrip en interesse zijn activa, die in het werk van onze bestuursleden, directeuren en personeelsleden als vanouds naar voren komen. Dat moet ook, want ook op die waarde is de Rabobankorganisatie ge bouwd. Noch ik, noch iemand onzer twij felt aan die waarde. Ik zeg alleen: tracht die activa voortdurend te vergroten, want we blijven ze hard nodig hebben. Dames en heren, terecht plegen wij onder scheid te maken tussen een individuele Rabobank en de Rabobankorganisatie. Buitenstaanders verliezen dit soms uit het oog en het onderscheid vereist dan ook enig inzicht in onze structuur. Ik heb wel eens gezegd: wij zijn de enige bankinstel ling in ons land, die zich een organisatie noemt. Dat is al vijf en tachtig jaar lang het geval, want het begon in 1 898 met de op richting door de aangesloten banken van hun 'Centrale Bank'. Die kennen we thans ook als 'Rabobank Nederland'. Dit organi satie-element betekent, dat wij bepaalde dingen samen doen en ons aan bepaalde regels en afspraken houden. Het is een sa men doen en het zijn afspraken, die het ge volg zijn van intensief overleg binnen de door aangesloten banken met Rabobank Nederland gevormde Rabobankorganisa tie. Ook in onze dagen, d.w.z. onder de mo dernste omstandigheden die men zich denken kan, blijkt onze organisatie telkens weer de regelingen te kunnen treffen, die schien slechts een bescheiden middel, maar het is m.i. ook beslist niet uitgesloten, dat het echt succesvol zal blijken te zijn. Ik heb er vertrouwen in. Voorwaarde is, dat wij, banken en personeel, die interne markt willen gebruiken. Dwang is er niet, iedere bank blijft vrij in zijn personeelsbeleid, ie der personeelslid is vrij te beslissen al of niet een nieuwe baan te aanvaarden. Geen dwang dus, maar wel moet de drang, de bereidheid tot loyaal meewerken bij ons zelf zijn. Als we dat als organisatie met 960 banken opbrengen en de betrokken perso neelsleden blijven niet te star aan hun NU U WIC VOLGT brachte regelingen. Dit gaan we duidelijk merken, nu de toepassing van de solidari teit ook 'voelbaar' wordt. Ik denk aan de Vereveningsregelingen, die onder invloed van de huidige omstandig heden grotere lasten meebrengen, dan we graag hadden gewild. Lasten die trouwens minstens zo zwaar onder het oude stelsel van onderling verzekeren gewogen zouden hebben. Die lasten moeten we waar moge lijk voorkomen, maar gegeven het feit, dat we ze hébben, is het voor ons van uiterma te groot belang, dat we ze in alle redelijk heid kunnen verevenen. En, wat het 'voel bare' daarvan betreft, bedenk dit: een or ganisatie als de onze schénkt solidariteit, maar vraagt ze ook! Terecht, want we ma ken er allemaal deel van uit. Ditzelfde stramien vind ik ook toepasselijk op een heel nieuw, actueel terrein. Ik doel hier op de interne arbeidsmarkt, die we thans bezig zijn te organiseren. Ons motief daarvoor ligt in het zoveel mogelijk veilig stellen van de werkgelegenheid binnen on ze organisatie. Dat is een verantwoordelijk heid, die wij als vanzelfsprekend voelen te genover onze medewerkers. De interne ar beidsmarkt is een middel daartoe. Mis- werkplek hangen, dan kan onze eigen in terne arbeidsmarkt een doorbraak in onze moeilijker wordende werkgelegenheids- problematiek betekenen. Een probleem waar helaas iedere bank en ieder perso neelslid mee kan worden geconfronteerd. Ik hoop, in het belang van onze organisatie en de werkgelegenheid die wij de mede werkers bieden, dat over enkele maanden reeds mag blijken, dat wij met de interne arbeidsmarkt - met onze vacaturebank - een goede greep hebben gedaan! Uitein delijk bedrijven we daarmee een stuk soli dariteit tegenover ons personeel. Al hetgeen ik tot nu toe gezegd heb, is naar mijn overtuiging in overeenstemming met de coöperatieve grondslag en -structuur van onze organisatie. Dames en heren, ik wil het hier nog eens uitdrukkelijk stellen: daarin ligt onze kracht en daar zal ze blijven liggen! Merkwaardig is, dat we over dat coöpera tieve heel eenvoudig kunnen praten. In we zen is het 'samen doen', 'samen ergens

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 13