Igemene ergadering 'Zon schouderkl De Algemene Vergadering op 2 juni in de Irenehal van het Jaarbeurscomplex te Utrecht vertoonde ook dit jaar weer de kenmerken die het bijwonen ervan tot één van de plezierigste hoogtepunten van onze Rabobankorganisatie maakt. Traditiegetrouw liep alles weer op rolletjes. Dank zij een vlekkeloze organisatie was er de gebruikelijke prima sfeer, tooide een overweldigende bloemenpracht het podium met de bestuurstafels en werd de inwendige mens tijdens de middagpauze uit stekend verzorgd. Geheel in strijd met de traditie liet de zon zich deze keer nauwelijks zien. Sterker nog, regelrechte stortbuien teisterden met name 's middags het glazen dak van de Irenehal, terwijl het daarmee gepaard gaande, ratelende geluid bij afgevaardigden en genodigden de indruk wekte alsof ze met zijn vierduizenden in een reus achtige tent zaten te schuilen. 10 /ritussen stond deze jaarlijkse ma nifestatie van trouw aan de coöpera tieve beginselen en de onderlinge ver bondenheid van onze banken vrijwel ge heel in het teken van een afscheid zonder vertrek. Zo valt de stap van voorzitter C. G. A. Mer- tens van de Raad van Beheer om op 65-ja- rige leeftijd 'en niet bij het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens', zoals hij uitlegde, zijn functie te beëindigen inderdaad het beste te karakteriseren. Want hij vertrekt weliswaar als voorzitter, maar hij blijft lid van dit college. Mertens droeg de voorzit tershamer over aan mr. 0. W. A. Baron van Verschuer. Het was overigens niet de enige verrassing voor Mertens. Hij zei er verlegen van te worden. In zijn dankwoord - inmiddels voorzitter af - aan het einde van de verga dering zei hij: 'Ik heb geen enkele invloed gehad op de tot standkoming van de agenda voor de mid dagvergadering. Ik kan u wel vertellen dat ik van de ene verbazing in de andere gevallen ben. Er is bij onze bank nog nooit zoveel ge beurd waarvan ik niets afwist, als in de laat ste weken. Kennelijk is er veel meer moge lijk zonder dat een voorzitter daarvan op de hoogte is dan ik ooit gedacht heb. We had den nog wel zo afgesproken dat ze het niet te gek zouden maken. Ik had nog zo gezegd: De scheidend voorzitter was zichtbaar on der de indruk van de wijze waarop hij werd uitgeluid. Het was al begonnen toen de fanfare de Echo uit Hout-Blerick, zijn woonplaats in het Bronsgroen Eikehout, de Jaarbeurshal binnenmarcheerde. Daar bracht ze Mertens, die naast zijn talrijke andere functies osk nog het bescherm heerschap over dit muziekkorps uitoefent, een schitterde aubade. De heer C. G. A. Mertens (rechts) draagt de voorzit tershamer over aan onze nieuwe voorzitter, mr. O. W. A. Baron van Verschuer. geen cadeaus, want ik ga niet weg, ik doe al leen een stapje terug. Maar nu het een beet je anders is uitgepakt, wil ik wel zeggen: zo 'n schouderklopje doet toch goed. Laatste maal Voor het allemaal zover was zou Mertens eerst natuurlijk nog voor de elfde en laatste maal sinds de fusie van 1 972 's ochtends en aan het begin van de middag de Alge-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 10