ip mobiliteit en solidariteit D. Vijver Directoraat Arbeidszaken ten banken, noch Rabobank Nederland met zijn gelieerde instellingen de huidige problemen oplossen. Om die eerste doel stelling van het sociaal beleid gestalte te geven wordt de Interne Arbeidsmarkt als belangrijk instrument ontwikkeld. Niet al leen om banken, die momenteel te veel personeel in dienst hebben, te helpen deze onder te brengen bij banken bij wie nog plaatsen vrij zijn, of komen. De Interne Ar beidsmarkt moet ook tegemoetkomen aan de wensen van medewerkers die wel eens van functie willen veranderen, of elders er varing willen opdoen. Inhoud De plannen voor de Interne Arbeidsmarkt gaan uit van 10 vacaturebanken: één per regio en één voor Rabobank Nederland. In die vacaturebanken is in de eerste plaats de vraag naar arbeidskrachten in de vorm van vacatures ondergebracht. Daarnaast moet er zicht bestaan op het aanbod, be staande uit medewerkers die willen, of moeten veranderen van functie. 'Willen', omdat hun op die manier de kans wordt geboden door te stromen in een tijd, waar in van het bewandelen van de oude sollici tatiepaden weinig terechtkomt. 'Moeten', omdat onze organisatie op die manier als totaliteit de structurele problemen kan aanpakken, al betekent dit niet, dat een aangesloten bank of eenheid van Rabo bank Nederland die onvoldoende werk voor zijn medewerkers heeft, nu maar met de armen over elkaar kan gaan zitten. Elk deel van de organisatie blijft ook bij een in terne arbeidsmarkt zelf verantwoordelijk voor z'n personeel. Zowel aan de vraag- als aanbodzijde is sprake van de lancering van een meertrapsraket. Aan de vraagzijde zal zo'n aangesloten bank of eenheid van Rabobank Nederland namelijk eerst zelf moeten proberen z'n eigen problemen op te lossen door vacatures achtereenvol gens aan te bieden aan: - het eigen personeel dat overcompleet dreigt te worden door een interne reorga nisatie; - het eigen personeel dat wil doorstro men. - belangstellende overige personeelsle den binnen de bank of eenheid door mid del van open, interne vacature stellingen. Lukt dit alles niet, dan kan de vacature bij de vacaturebank aangemeld worden. Aan de aanbodzijde spreekt het haast vanzelf, dat eerst de-medewerkers in de vacature bank komen die door reorganisatie of het verdwijnen van hun functie van baan moe ten veranderen. In de tweede plaats komen mensen aan bod die op initiatief van het bedrijf in verband met hun loopbaanont wikkeling ander werk zouden moeten krij gen. Vervolgens staat de vacaturebank open voor de medewerkers die zelf initia tieven ontplooien rond hun loopbaanont wikkeling. Niet nieuw Vanzelfsprekend zijn er hulpmiddelen no dig die deze hele opzet mogelijk moeten maken. Die waren er voor een deel al, aan gezien plannen rond doorstroming van personeel al eerder op papier waren gezet. Via instrumenten als de Beoordeling Func tievervulling, de Belangstellingsregistratie en de Potentieel Beoordeling was al een begin gemaakt op doorstromingsgebied. Mede omdat banken en eenheden bang waren als kweekvijvers voor jong talent te gaan dienen, dat daarna glimlachend de opgedane ervaring elders ging toepassen, sloeg de doorstroming niet altijd en overal aan. Nu deze zaken echter een rol kunnen spe len bij het oplossen van de huidige bezet tingsproblemen, lijken deze als totaalpak ket een goed antwoord op de huidige si tuatie te kunnen geven. Harde voorwaarden Dat een Interne Arbeidsmarkt pas kan gaan functioneren, als aan bepaalde voor waarden wordt voldaan, is duidelijk. Deze hebben niet alleen betrekking op het af handelen van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de personeelsleden, op genomen in de vacaturebanken, of op ver eisten rond de benodigde instrumenten en procedures, maar op twee keiharde vereis ten die onontbeerlijk zijn voor het slagen van een interne arbeidsmarkt. Bedoeld is hier de functionele en geografische mobili teit van de medewerkers en de bereidheid, bij de onderdelen van de Rabobankorgani- satie, om personeel van elkaar over te ne men. Functionele mobiliteit wordt van onze me dewerkers al gevraagd in verband met ont wikkelingen op automatiseringsgebied, in de produkt- en dienstensfeer en rond het retailbeleid. Ook binnen de eigen bank of eenheid kan het nodig worden een andere functie te aanvaarden, of een heel andere functie-inhoud te accepteren. Dat gebeur de de afgelopen jaren al. Maar door steeds snellere ontwikkelingen wordt die bereid heid des te dringender. Het trachten de werkgelegenheid van het personeel veilig te stellen kan echter ook vergen dat men flexibel is ten aanzien van zijn woonplaats, namelijk als alleen elders een min of meer passende baan te vinden is. Zegt men daarentegen 'nee', dan wordt een Interne Arbeidsmarkt, hoe goed be doeld en opgezet ook, nooit een succes. Net zo min als wanneer de tweede harde voorwaarde, die van de wederzijdse be reidheid personeel via de vacaturebanken aan te nemen, niet vervuld wordt. Geen eiland Al lijken de poorten van onze organisatie nu op een kier te staan dan nog realiseren we ons dat zij geen eiland is in de Neder landse maatschappij. Binnen de grenzen van onze mogelijkheden willen we met de vereiste voorzichtigheid onze maatschap pelijke verantwoordelijkheid in dit land proberen waar te maken door bij te dragen aan de oplossing van problemen zoals de (jeugd)werkloosheid. Zo wordt de moge lijkheid bestudeerd om jeugdige (werklo ze) schoolverlaters in deeltijd aan te nemen om een deel van het verloop onder het per soneel op te vangen. Een remmende factor daarbij is echter, dat de teruggelopen be- drijfsdrukte ons noodzaakt maar een deel van dat verloop op te vangen. Voorts zien we in deeltijdarbeid (als accep tabele vorm van arbeidsduurverkorting) een mogelijkheid meer mensen aan werk te helpen. De leiding van onze organisatie denkt zo een bijdrage te leveren aan de op lossing van de problemen van deze tijd. In die bijdrage speelt de Interne Arbeids markt - met als pijlers de wederzijdse soli dariteit bij de onderdelen van onze organi satie en de flexibele opstelling van onze medewerkers - een belangrijke rol.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 15