van ongewoon naar gewoon ons bankbedrijf en de techniek Tijdens de recente staking van luchtverkeersleiders schreef een Amerikaans blad: 'Luchtvaartmaatschappij en zijn waarschijnlijk meer afhankelijk van computers en gegevensverwerkende apparatuur dan enige andere pri vate sector van de Amerikaanse economie, behalve dan die van het bankwezen'. Mr. G. A. Wagner, deze zomer als spreker op onze Alge mene Vergadering: 'Men kan heel goed de stelling verde digen dat de tweede industriële revolutie bezig is zich aan grote delen van de dienstverlening te voltrekken en dat dit proces nog lang zal voortgaan.' Nuchter partnerschap zonder dramatiek Twee citaten uit heel verschillende hoek, die je weer eens bevestigen, dat de techniek en het bankbedrijf elkaar in onze tijd eigenlijk voor het eerst echt in tensief hebben ontmoet en je doen be seffen, dat die twee voortaan onafschei delijk toekomstpartners zijn. Na de oude agrarische revolutie, na de met de stoommachine begonnen industriële re volutie, rolt er nu 'de derde golf. Voort gestuwd op de opzienbarende vindin gen van de elektronische techniek, heeft die golf in luttele jaren al heel wat nieuws en veranderingen gebracht. We zien dat in de verre ruimtevaart, maar ook vlak bij huis in ons dienstverlenende bankbedrijf. De golf is ook nog lang niet aan het eind van zijn kracht. Op dat 'golf-terrein' binnen onze eigen Rabobankorganisatie lag het gemeen schappelijke interessepunt van de heren drs. R. B. J. van Eldik, ir. W. L. van Din- ten en mij. Omdat de eerste binnen de Hoofddirectie voor de automatiserings ontwikkeling in de organisatie verant woordelijk is, de tweede als voorzitter van het Management Team Automati sering hieraan direct leiding geeft en ik me hoogstens als een intelligente leek op hun terrein beschouw, vreesde ik even een ongelijke gespreksverhouding. Goed, ik heb wel wat gelezen over auto matisering, informatica, computerise ring, chips, cybernatica, ik kan zelfs af kortingen als KTS, KIK, COSID, RTN, RT, RTM en EDP met wat moeite vertalen en een beetje begrijpen, maar daar houdt voor mij het technische helaas mee op. In dat opzicht ben ik teveel een 'moderne analfabeet' en dat is, zoals ik allengs ga begrijpen, helemaal niet iets om trots op te zijn. Van Eldik en Van Dinten stellen me on middellijk gerust. We houden het alge meen, geen gepraat in technische vak taal, maar een gesprek rond de invloed van de technologie op de bedrijfsvoe ring en de maatschappij; zonder in oeverloze futuristische beschouwingen te vervallen. In onze eigen organisatie constateer je dan meteen al iets merkwaardigs. De automatisering is in een paar jaar tijd een heel stuk gevorderd, maar para doxaal gezegd kun je ook zeggen, dat het stil gebleven is. Dat 'stil' duidt erop, dat die automatisering een heel nor maal verschijnsel in het bancaire vak is. 'Niks aan de hand,' zou Van Eldik haast Op de foto: Het gesprek over de invloed van de technologie op de bedrijfsvoering en de maatschappij met v.l.n.r. mr. J. R. Haverkamp, ir. W. L. van Dinten en drs. R. B. J. van Eldik.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 8