wob wob wob vervolg wob van pagina 3 hem in de stukken of in de krant. Zo is het! Want wij zijn, aldus deze spreker, door de. handen lokaal en lan delijk in elkaar te slaan, niet alleen onze eigen problemen best de baas, maar we kunnen ook zaken oppakken die daad werkelijk als iets nieuws, iets positiefs uitwerken. NOG EEN 'CON-COR-DIUM' Met wat heilzame zelfspot zouden we onszelf langzamerhand 'de organisatie van de moeilijke rapporten' kunnen noe men. Met het zogenaamde COR-rapport in de Centrale Kring Vergadering van vorige maand was het in ieder geval weer goed raak! De vraag hoe er al dan niet verder mee gehandeld moet wor den was al genoeg om de tongen goed los te maken. En dan zijn we op die ver gadering aan het 'inhoudelijke' nog niet eens toegekomen. Belangrijk is echter, dat er over de wijze en het tijdstip van behandeling overeenstemming werd bereikt. Bij die CKV-debatten klonk soms een licht verwijt door, dat het rapport en zijn aanbevelingen onder andere door arti kelen in dit blad als het ware 'voorge kookt' zou zijn om het gemakkelijker 'geslikt' te krijgen. Al werd dat wel niet ronduit indoctrinatie genoemd, de publi- katies gingen naar de smaak van som migen toch wat in die richting. Is zo n verwijt terecht? Wij menen op recht van niet. Omdat de materie, waar over het rapport handelt een erkend moeilijke is en voor velen ontoeganke lijk, hebben wij redactioneel de toegang willen verruimen. Dit is gebeurd door tij dig aandacht te schenken aan de wette lijke regelingen, maar ook door de voor zitter van de commissie te laten vertel len in welke richting de gedachten uit gaan. Toen het rapport verschenen was heeft de hoofdredacteur er een be schouwing aan gewijd. Wie dat stuk leest, kijk alleen maar naar de doolhof als illustratie, zal met geen mogelijkheid kunnen zeggen, dat hier openlijk of ver kapt de aanvaarding van het rapport werd opgedrongen. Wel zal hij door die beschouwing op de hoogte zijn geraakt van de denkwijze van de commissie en zal hij tevens een heel aantal hobbels hebben kunnen opmerken die het rap port meende te moeten nemen. CON- COR-DIA is bewust als titel van die Zandloper gekozen, omdat het letterlijk betekent: zaken die met een COR te ma ken hebben. Het is het (Latijnse) meer voud van het woord 'con-cor-dium'. Daar gaat het immers om en daar heb ben we in ons blad iets van willen laten zien. Het rapport spreekt zich voor een COR uit, dat is het resultaat van haar studie. Maar dat resultaat is met alle andere 'CON-COR-DIA' voor CKV-krin- gen en deze hele organisatie onderwerp van bespreking en - eventueel - besluit vorming. Het gewone bekende concor- dia in het enkelvoud als één woord ge schreven, mag er overigens best bij, want het is onder ons toch een goede wens dat al die besprekingen en discus sies 'over zo'n moeilijk rapport op een dracht en eensgezindheid van alle be trokkenen uitlopen! BEDACHTZAAM Elke twee jaar begeven de Nederlandse landbouwattachés zich vanuit hun bui tenlandse standplaatsen op pad om aan het thuisfront even bij te tanken. Tradi tiegetrouw worden zij dan ook ontvan gen door de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) om geïnformeerd te worden over recente ontwikkelingen in de coöperatieve wereld van ons land en om eens van gedachten te wisselen om trent hun eigen rol bij het verder uitbou wen van de internationale weg die veel coöperatieve instellingen - en niet in de laatste plaats onze eigen Rabobank - de afgelopen jaren zijn gegaan. Deze ontvangst had begin september plaats in de Flevohof en werd zoals ge bruikelijk bijgewoond door een delega tie van onze Rabobankorganisatie. Mr. H. J. A. E. M. Klarenbeek, lid van onze hoofddirectie, gaf daar een kort ex posé van de overwegingen die er toe hebben geleid dat onze 'als geen ande re, in Nederland gewortelde, coöperatie ve bank over de heg van de nationale grenzen is gaan kijken,' doelend op onze kantoren in New York en Frankfurt en onze deelnemingen in buitenlandse bankgroepen. Hij sloot niet uit dat uit een onderzoek naar de ontwikkeling van onze belangen in Duitsland de conclusie zou kunnen volgen dat we in dat land zwaarder vertegenwoordigd moeten zijn. Zoals bekend hebben we in de Bondsrepubliek geen eigen bankkan toor, doch een 'vertegenwoordiging'. 'En.' aldus de heer Klarenbeek, 'tegen een soortgelijke achtergrond verdiepen wij ons in de vraag, of de betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk niet een meer geaccentueerde presentatie van de Rabobank in Parijs gewenst zouden maken. En uit meer financieel-bancaire overwegingen willen we graag een on derzoek gaan wijden aan mogelijkheden van een voet in de Londense markt.' De heer Klarenbeek zei dat deze ontwik keling in sommige kringen misschien niet als bijzonder spectaculair ervaren zou worden, gezien de haast die som mige van onze concurrenten in het ver leden ontwikkeld hebben bij het uitbou wen van hun internationale kantoren net. Maar, en dat zal iedereen die onze organisatie kent als een bedachtzame, meer op kwaliteit dan op kwantiteit ge richte bankinstelling aanspreken, daar liggen wij dan ook niet zo wakker van. 'Bedacht moet worden dat wij als bank- organisatie in de laatste vijftien jaar zo onze eigen geschiedenis hebben be leefd, juist in een tijd waarin de interna tionale financiële en bancaire wereld in heftige beroering is geweest en nog is. Daarenboven moet worden bedacht dat voor een internationaal paraat complex van bankdiensten een infrastructuur noodzakelijk is, die operationeel en fi nancieel aanzienlijk dieper verankerd is dan de facade van een goed geoliede foldermolen,' aldus de heer Klarenbeek. We zijn ervan overtuigd dat deze woor den van de heer Klarenbeek in onze organisatie en bij onze aangesloten banken met instemming zullen worden begroet. Immers de verrichtingen van onze banken en onze organisatie als ge heel zullen niet afgemeten worden aan prestigieuze of modieuze ontwikkelin gen, maar aan de effectiviteit van de dienstverlening aan onze leden en cliën ten. PANDBRIEVEN RABOHYPOTHEEKBANK De uit de fusie van Boerenhypotheek- bank en Raiffeisenhypotheekbank ont stane Rabohypotheekbank heeft zich in de achter ons liggende jaren zeer voor spoedig ontwikkeld. De Rabohypotheekbank is een nationaal en steeds meer internationaal bekende gedegen instelling, waarvan de pand brieven als een hoogwaardig beleg gingsmedium worden beschouwd. De situatie op de onroerend goed markt heeft zich tot heden niet ten gunste ge keerd. Alle problematiek hierdoor ont staan gaat vanzelfsprekend niet aan de hypotheekbanken in Nederland voorbij. De recente perspublikaties zijn alge meen bekend. De Rabohypotheekbank kan evenwel niet op één lijn gezet worden met de an dere hypotheekbanken, al is het alleen al vanuit haar historische achtergrond bekeken. Het specifieke achterland van onze organisatie alsmede de kruiselingse ga rantieregeling zijn typisch eigen aan de Rabohypotheekbank en de organisatie waaraan zij verbonden is. Ondanks de huidige situatie op de hypo theekmarkt zullen de aangesloten ban-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 6