rabobank woorden en miljoenen in L I Maandblad Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. Ontstaan in 1972 uit fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht, opgericht in 1898 en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, opgericht in 1898. Aangesloten 983 banken met ruim 3100 vestigingen Voorzitter van de Raad van Beheer C. G. A. Mertens Voorzitter van de Hoofddirectie ir. P. J. Lardinois Hoofdredacteur mr. J. R. Haverkamp Redacteur J. Ph. K. Dost Bureauredacteur K. de Mol Secretaresse J. R. Daling Vormgeving S. A. J. Loman Offsetdruk Hoonte-Holland Abonnementenadministratie telefoon 36 28 86 Abonnementsprijs per jaar f 40,- De aan onze aangesloten ban ken toevertrouwde middelen namen in augustus toe met f314 miljoen, waarmee de ontwikkeling van juli, zoals verwacht, werd geredres seerd. Binnen de toevertrouw de middelen namen de spaar- middelen met f370 miljoen zelfs nog sterker toe dan ver wacht. terwijl de overige mid delencategorieën aan de ver wachting voldeden. De kredietverlening was met een afname van f23 miljoen lager dan verwacht werd. De uitstaande vaste leningen namen toe met f150 miljoen en de debetsaldi in rekening courant namen af met f173 miljoen. AANGESLOTEN BANKEN MUTATIES IN DE MIDDELEN (bedragen xfl miljoen) aug. '81 jan. 1/m jan. t/m aug. '81 aug. '80 Spaarmiddelen 370 1998 1681 Privérekeningen - 140 438 520 Waardepapieren - 15 103 73 Rekeningen-courant en deposito's (zakelijk) 99 768 775 Totaal 314 3307 3049 Stand ultimo 65801 MUTATIES IN DE KREDIETVERLENING (bedragen xfl miljoen) Rekeningen-courant Leningen en beleggingen Totaal Stand ultimo aug.'81 jan.t/m jan. t/m aug. '81 aug. '80 - 173 - 71 286 150 1149 1640 - 23 46163 1078 1926 aug.'81 jan.t/m jan.t/m aug. '81 aug. '80 Totaal 1106 6110 6450 Stand ultimo 81959 ORGANISATIE MUTATIES IN DE MIDDELEN (bedragen x f 1 miljoen) MUTATIES IN DE KREDIETVERLENING (bedragen xfl miljoen) aug.'81 jan.t/m jan.t/m aug. '81 aug.'80 Totaal 143 2131 3595 Stand ultimo 67919 SPAARONTWIKKELING BIJ DE VERSCHILLENDE INSTELLINGEN (bedragenxfl miljoen) Spaarverschil Spaartegoed 31 juli 1981 juli '81 jan. t/m jan. t/m juli '81 juli '80 bedrag Rabobankorganisatie 107 1927 1780 50397 41,2 Algemene spaarbanken 3 272 - 23 20624 16,9 Rijkspostspaarbank - 23 190 137 17111 14,0 Algemene banken* 380 2067 2082 34247 27,9 Totaal 467 4456 3976 122379 100,0 Handelsbanken alsmede niet aangesloten landbouwkredietinstellingen Bron: CBS VOORPAGINA: Een Amerikaanse' windmolen in Friesland in ge bruik voor het oppompen van water. Meer over wind, zon en aardwarmte ais alternatieve energie bronnen met toekomst op pag. 18 e.v. O UIT DE INHOUD pag- Ons bankbedrijf en de techniek 8 De Miljoenennota nader beschouwd 12 Het regeerakkoord de financiële paragraaf 15 Over alternatieve energie 18 Innovatie Nü wat doet het ministerie? 25 Voorkom nieuwe kalfsvleesaffaire! 35 Fotografie: pag. 1, 18, 19, 22 en 24: Stichting Energie Anders: pag. 2. 4. 8. 23, 28 1boven en on der), 30, 31, 33, 36 en 37: Bart Stap: pag. 12 en 17: ANP-foto: pag. 24: Ministerie Economische Zaken: pag. 28 (midden): Ad Kon. Tekeningen: pag. 9 en 10: Sierd Loman: pag. 23 en 24: Stichting Energie Anders.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 40