openingen in memoriam as kort geleden bereikte ons iet bericht dat de heer J. Ploeg- nakers op 9 april werd gehul- gd voor het feit dat hij 40 jaar ang deel heeft uitgemaakt van iet bestuur van de Rabobank .ithoyen. Hem werd de gouden irganisatiespeld uitgereikt. ij de Rabobank Drachten verd op 11 mei afscheid geno- nen van de voorzitter van de aad van toezicht, de heer B. L. \ardema, en van de voorzitter an het bestuur, de heer R. A. \rendz. De heer Aardema werd n 1949 gekozen in de raad van oezicht van de Boerenleenbank e Boornbergum, die later fu- ;eerde met de bank in Drach- en. De heer Arendz werd in 959 bestuurslid van bovenge- ïoemde Boerenleenbank en la- er van de Rabobank Drachten. )p 6 april 1971 werd hij daar oorzitter van. De heer Arendz werd onderscheiden met de iremedaille in goud verbonden lan de Orde van Oranje-Nassau sn met de zilveren organisatie- peld. a 31 jaar aan de Rabobank Af- erden verbonden geweest te ijn, legde voorzitter J. Verijdt 'an het bestuur op 11 augustus ijn functie neer. /oorzitter L. H. H. A. Lacroix van ie Rabobank Mergelland kreeg >p maandag 24 augustus de inderscheiding in zilver van- vege zijn 25-jarig bestuurslid- ïaatschap. )p 28 augustus werd door de labobank Dordrecht afscheid jenomen van directeur H. reesman, die gedurende 34 aar zijn functie heeft vervuld. )e zilveren organisatiespeld vas voor de heer A. J. Mijs )zn., die gedurende 21 jaar ver- onden is geweest aan de Ra obank Den Bommel. )p 1 september werd door de labobank Menaldumadeel het 5-jarig dienstverband van de leer G. Cats, directeur van deze >ank, gevierd. Jij de Rabobank Doesburg lam de heer H. G. J. Geerlings )p 1 september afscheid als be- tuurslid, na 24 jaar deel te heb- >en uitgemaakt van de be- eerscolleges van de bank. Hij intving de zilveren speld. )e heer F. H. G. Wieme, direc- eur van de Rabobank IJzendij- ;e, vierde op 1 september zijn 5-jarig dienstjubileum. veneens op 1 september werd )ij de Rabobank Gouda af- cheid genomen van de heer M. Boer, die 23 jaar lang deel ïeeft uitgemaakt van de be- eerscolleges van deze bank. lij was voorzitter van de raad an toezicht. Hem werd de zil- eren reversspeld uitgereikt. n ten slotte vierde op 1 sep- ember de heer J. A. M. Hoo- jenboom, directeur van de Ra- >obank Montfoort, zijn 25-jarig ubileum. )ver naar 2 september. Bij de labobank Makkinga-Elsloo am op deze dag de heer J. Joek als voorzitter van de raad an toezicht afscheid. Hij kreeg wegens zijn 23-jarig lidmaat schap van de beheerscolleges de zilveren speld. Bij de Rabobank Uden vierde op 2 september in het gemeen schapshuis De Schouw direc teur A. F. van Lieshout zijn 25- jarig dienstjubileum. De Rabobank Loppersum nam op 2 september afscheid van de heer J. J. Tuinier Hofman, be stuurslid, die gedurende 33 jaar aan de bank verbonden is ge weest. Hij was plaatsvervan gend voorzitter en -secretaris. Wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens nam de heer J. C. van Paassen, lid van de raad van toezicht, afscheid van de Rabobank Schipluiden, waaraan hij 24 jaar verbonden is geweest. Hij ontving de on derscheiding in zilver. Eveneens zilver was voor de heer J. van den Berg, secretaris van het bestuur van de Rabo bank Ochten, die na 33 jaar lid maatschap van de beheerscol leges zijn functie neerlegde. Op 3 september vierde direc teur J. H. Berkers van de Rabo bank Boxtel zijn 25-jarig jubi leum. Op 3 september werd bij de Ra bobank Emmen enigszins ver laat het zilveren jubileum ge vierd van de heer A. Schoenma kers, vanaf 1976 lid van de raad van toezicht van deze bank. De heer Schoenmakers begon zijn bestuurlijke werk als lid van de raad van toezicht van de toen malige Boerenleenbank Barger- Oosterveld en werd na de fusie van deze bank met de Raiffei- senbank Emmen opgenomen in het bestuur. De heer Schoen makers kreeg de zilveren onder scheiding opgespeld. Bij de Rabobank Lage Mierde kreeg op 3 september de heer G. P. v. d. Heijden wegens zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap de zilveren organisatiespeld. Na meer dan 27 jaar aan de Ra bobank Heinkenszand verbon den geweest te zijn nam op 4 september de heer J. Booman afscheid als voorzitter van het bestuur. Op vrijdag 4 september namen bij de Rabobank Schoonebeek de heren H. J. Borneman en G. Gijiers, respectievelijk voorzitter en lid van het bestuur afscheid van de bank. Zij zijn respectie velijk 14 en 13 jaar aan de bank verbonden geweest. Op maandag 7 september heeft de heer J. L. Bartels, lid van het bestuur van de Rabobank Ar- cen. de zilveren onderscheiding gekregen bij gelegenheid van zijn afscheid na 21 jaar aan de bank verbonden geweest te zijn. De gouden organisatiespeld en de eremedaille in goud verbon den aan de Orde van Oranje- Nassau waren op 8 september voor de heer A. M. de Wit. Hij trad af als voorzitter van het be stuur van de Rabobank Haas trecht wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. De heer De Wit was 32 jaar be stuurslid, waarvan 30 jaar voor zitter. De zilveren organisatiespeld en de eremedaille in goud verbon den aan de Orde van Oranje- Nassau waren voor de heer L. Stolk, die na een periode van 23 jaar als lid/voorzitter van de Ra bobank Zuid-Beijerland op 8 september zijn functie neerleg de wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. Op 10 september werd bij de Rabobank Oosterhout het feit herdacht dat de heer G. J. J. van Leijsen 25 jaar deel uitmaakt van het bestuur. Voor zijn grote verdiensten werd hem de zilve ren onderscheiding opgespeld. Bij de Rabobank Klaaswaal werd op 10 september afscheid genomen van de heer A. Vink, secretaris van het bestuur, we gens het bereiken van de statu taire leeftijdsgrens. Hij kreeg de zilveren organisatiespeld. De heer Vink heeft 26 jaar lang deel uitgemaakt van de beheerscol leges van de bank. Voorzitter H. Klessens van het bestuur van de Rabobank Win- telré nam op 10 september af scheid van deze bank. Hij heeft sinds 1954 in het bestuur geze ten. De eremedaille in goud verbon den aan de Orde van Oranje- Nassau werd de heer J. A. van de Spank van de Rabobank St. Michielsgestel opgespeld. Dat gebeurde op 14 september toen hij afscheid nam als voorzitter van het bestuur, een functie die hij sinds 1950 bekleedde. Voor dien was hij vanaf 1944 beheer der. De zilveren draagspeld was voor de heer E. A. Broekema. Hij nam op 14 september wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens afscheid van de Rabobank De Wolden waaraan hij 26 jaar verbonden is ge weest. Na 27 jaar lidmaatschap van de beheerscolleges van de Rabo bank Hoogvliet nam op 15 sep tember de heer E. J. Verhoeff afscheid, wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. Hij kreeg de zilveren organisa tiespeld. Bij de Rabobank Delfzijl vier den op 16 september de heren H. T. Boelema en W. A. van Hoorn hun 25-jarig jubileum als leden van de raad van toezicht. Beiden kregen de zilveren on derscheiding opgespeld. Eveneens zilver was voor de heer C. Geluk, die op 16 sep tember afscheid nam als be stuurslid van de Rabobank Castricum, na 24 jaar deel te hebben uitgemaakt van de be heerscolleges van deze bank. Op 17 september nam de heer G. J. Koeslag wegens het berei ken van de statutaire leeftijds grens afscheid als voorzitter van de raad van toezicht van de Ra bobank Almen-Harfsen. Hij werd onderscheiden met de zil veren draagspeld. Bij de Rabobank Wateringen- Kwintsheul werd op 17 sep tember afscheid genomen van de heren H. A. C. v. d. Zanden, bestuurslid, en P. A. van Meurs, lid van de raad van toezicht na respectievelijk 36 en 20 jaar deel te hebben uitgemaakt van de beheerscolleges. De heer v. d. Zanden kreeg de gouden en de heer Van Meurs de zilveren organisatiespeld. Directeur G. Dieker van de Ra bobank Middelbeers vierde op 17 september zijn 25-jarig dienstjubileum. Afscheid als bestuurslid van de Rabobank Bierum en Omstre ken nam op 21 september de heer O. J. Bouwman. Hij heeft ruim 23 jaar verschillende func ties in de beheerscolleges ver vuld en kreeg de zilveren draag speld. Bij de Rabobank Pijnacker werd op 21 september afscheid genomen van de heer Th. J. M. van der Meer, lid van de raad van toezicht, die na 34 jaar lid maatschap van de beheerscol leges terugtrad. Hij kreeg de gouden reversspeld. Zilver werd eveneens op die dag uitgereikt aan de heer A. C. de Hoog, die al in september van het vorige jaar na 26 jaar lidmaatschap van de raad van toezicht was teruggetreden. Op 23 september kreeg de heer D. Nell sr. de gouden revers speld bij zijn afscheid van de Rabobank Wassenaar, die hij gedurende 33 jaar als lid van de beheerscolleges heeft gediend. Hij trad terug als voorzitter van de raad van toezicht wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. De onderscheiding in zilver werd op 23 september uitge reikt aan de heer Joh. Putten- stein bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als lid van het bestuur van de Rabobank We- zep- Hattemerbroek. Burgemeester drs. C. H. de Cloe van Hellevoetsluis opende op 2 juni het nieuwe hoofdkantoor van de plaatselijke Rabobank in het nieuwe winkelcentrum De Struytse Hoek. Op 17 juli werd het geheel ver nieuwde hoofdkantoor van de Rabobank Witmarsum ge opend. Vrijdag 4 september was het feest in Munstergeleen. Daar werd het verbouwde hoofdkan toor van de Rabobank ter plaat se heropend. Op dezelfde dag ging ook het nieuwe bijkantoor van de Rabo bank Boorneschouw in Irnsum open. En de Rabobank Opsterland- Oost heeft door middel van een open huis haar geheel gemo derniseerde hoofdkantoor in ge bruik genomen. Op zaterdag 5 september hield de Rabobank Werkendam openhuis i.v.m. de opening van het vernieuwde en uitgebreide hoofdkantoor, die op 3 septem ber officieel heeft plaatsgevon den. Burgemeester W. Hendriks van Sliedrecht opende op 8 sep tember het vernieuwde hoofd kantoor van de Rabobank al daar. De bank en haar cliënten besteedden op deze dag aan dacht aan een ziekenhuisproject in Mali, waartoe een financiële bijdrage werd gegeven. De officiële opening van het bij kantoor Urk van de Rabobank Noord-Oostpolder werd op 18 september verricht door burge meester A. P. Buys van de ge meente Urk. Dat gebeurde d.m.v. het aanbieden van een kotter. Het geheel gemoderniseerde en uitgebreide kantoor van de Ra bobank Kesteren-Opheusden werd op 23 september in Keste- ren in gebruik genomen. A. van den Heuvel. 70 jaar. Oud-voorzitter van de Raiffei- senbank Barendrecht. A. L. Schrier, 82 jaar. Oud-kas sier van de Raiffeisenbank Ka- pelle ZB. A. A. W. Smit, 76 jaar. Oud voorzitter van de raad van toe zicht van de Rabobank Scha- gerbrug-Wieringerwaard. H. C. P. J. van de Weijgaert, 90 jaar. Oud-voorzitter van de Rabobank Standdaarbuiten. J. van de Zande, 65 jaar. Voor zitter van het bestuur van de Rabobank Zierikzee.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 39