X f Gebruik van hormonen Controle Frankrijk verboden systematische controle Nederland verboden systematische controle Groot-Brittannië en Ierland bepaalde toegestaan geen syst. controle West-Duitsland synthetische verboden geen syst. controle België regeling t.a.v. handel en gebruik, geen verbod geen syst. controle Italië verboden geen syst. controle Bron: Produktschap voor Vee en Vlees Alhoewel Nederland een totaal verbod van hormonen voor mestdoeleinden voorstaat, is toch met deze geleidelijke aanpak ingestemd. Zolang nog geen sprake is van een vol ledige harmonisatie van het gebruik en de controle van hormonen binnen de EG, is het denkbaar dat een herhaling van de exportbelemmeringen voor kalfs vlees zal kunnen plaatsvinden. Aange zien 90% van de kalfsvleesproduktie van Nederland wordt geëxporteerd, met name naar Italië en Duitsland, is een harmonisatie van de veterinaire en sani taire wetgeving en controle van groot belang. Dit is ook vanuit het oogpunt van concurrentie(vervalsing) door an dere kalfsvleesexporterende landen een winstpunt. Van de Nederlandse vlees- kalverenproduktie staat namelijk vast dat zij hormoonvrij is, terwijl dit voor de andere lidstaten nog bewezen moet worden. Enkele kengetallen op jaarbasis van de kalvermesterij a. kalverstapel 545 000 b. aantal vleeskalverbedrijven 1 600 c. aantal slachtingen 1 100 000 d. bruto-produktiewaarde (f min) 1 200 e. binnenlandse consumptie (ton) 16 500 f. export - levende dieren 200 000 - kalfsvlees (ton) 115 000 g. exportwaarde (f mrd) 1,10 boet. De hormooncontrole bij kalfsvlees is in Nederland dus effectief en de con sument kan gerust Nederlands kalfs vlees nuttigen. Harmonisatie veterinaire wetten Onlangs heeft de Raad van EG-ministers besloten tot een verbod van het gebruik bij vleesproduktie van bepaalde hormo nale, groeibevorderende stoffen, waar van de schadelijkheid voor de mense lijke gezondheid bij voorbaat vaststaat. Dit verbod houdt in, dat ook voor dier geneeskundige doeleinden het gebruik van DES-hormoonpreparaten verboden is. Wat de overige hormonen betreft zal de Raad van Ministers binnen negen maanden - waarin wetenschappelijk onderzoek zal worden gedaan - zich uit spreken over het gebruik ten behoeve van mestdoeleinden van zes met name genoemde hormonen. Kaifsvleesprijzen in gld. per kg levend gewicht inclusief BTW 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 - J *4 V U jan. f m 1979 1980 J a 1981 normaal 1980 n dec. prijs- verlies TEL'073.2l9||2r

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 37