europese regels nodig voor gebruik hormonen in mesterij ter voorkoming van nieuwe kalfsvleesaffaires: In september vorig jaar werden Europese kalfsvleesexporteurs geconfronteerd met steekproefsgewijze aanhouding van wa gens met kalfsvlees bij de Italiaanse grens. Het kalfsvlees werd bemonsterd en de transportwagens werden verzegeld. Pas nadat (±12 dagen later) de uitslag van het onderzoek be kend was werden de partijen vlees vrijgegeven. De controle aan de Italiaanse grens vond plaats naar aanleiding van het aantreffen van hormonale stoffen in babyvoeding. Dit leidde tot een nationale psychose in Italië, waardoor de overheid zich genoodzaakt zag tot het nemen van maatregelen, waaronder de strengere grenscontroles. Kort daarna brak in Frankrijk, Europa's belangrijkste producent en consument van kalfsvlees, een consumentenstaking tegen hormoon bevattende voedings middelen uit. De consumptie van kalfs vlees daalde enorm en er kwam een for se prijsdaling. De export van kalfsvlees uit Frankrijk naar Italië stagneerde en de Fransen zaten met enorme overschot ten, die mede het gevolg waren van de consumentenstakingen. Ook de Neder landse kalfsvleesexport naar Italië kwam stil te liggen, ondanks het feit dat er in Nederland een verbod is op de toe diening van hormonen in de vleespro- duktie, een zaak waarop bovendien in ons land streng toezicht wordt gehou den. Door middel van onderaanbieding met name in Griekenland probeerden de Fransen van hun kalfsvlees af te komen. Hierdoor waren de Nederlandse expor teurs genoodzaakt zware prijsconces- sies op de afzetmarkt te doen. Er werd naar schatting 10 keer zoveel kalfsvlees in Griekenland aangeboden als normaal. Op 3 oktober sloot Griekenland zijn grenzen voor de import van kalfsvlees uit Nederland, Frankrijk, Italië en België. ir. A. R. Sjauw-Koen-Fa Bedrijfstakonderzoek Als gevolg van de negatieve berichten uit andere landen werden de Duitse af nemers steeds kritischer op de Neder landse prijzen. Het exportniveau naar Duitsland lag daardoor lager dan nor maal. Vrijwel gelijktijdig met de hormonen kwestie werd op 23 september 1980, vooruitlopend op een te verwachten verdere verslechtering van de marktsi tuatie voor kalfsvlees, in de vergadering van het Beheerscomité Rundvlees voor het eerst aan de Europese Commissie gevraagd om marktondersteunende

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 35