Steunpunt Naast het dienend zijn van de landbouw onderscheidt de oud-minister de produktiefunctie. Daarvoor dient de landbouw lonend te zijn. Dit om voldoende gevarieerd en relatief goedkoop voedsel te leveren en een 'dra gende' functie in sociaal en economisch opzicht te ver vullen. Wat dit laatste betreft wijst hij op de bijdrage van de landbouw aan de werkgelegenheid en de ex port. Tien procent van de arbeidsplaatsen in ons land bevindt zich in de agrarische sector, waarbij de agrari sche industrie één derde van de totale Nederlandse in dustriële werkgelegenheid voor zijn rekening neemt. Ondanks de hoge agrarische invoer is er door de enor me export toch een netto bijdrage aan de betalingsba lans van dicht tegen de tien miljard gulden. Een snelle berekening leert dat dit meer is dan wij Nederlanders jaarlijks uitgeven aan vakanties in het buitenland. commissie onder leiding van de heer Wagner, de vroe gere president-directeur van Shell, maakt dit duidelijk en geeft oplossingen aan. In het algemene sociaal-eco nomische beleid vinden we die terug. Voor een deel wordt de oplossing gezocht in het terug dringen van de kosten van het bedrijfsleven. Belastin gen, sociale premies en het loonbeleid spelen hierbij de hoofdrol. Daarnaast is er gericht beleid. Uit de extra opbrengsten van de aardgasexporten is een pot ge vormd waarmee industriële ontwikkelingen gestimu leerd worden. Vernieuwing is hierbij het wachtwoord. Zijlijn Kritiek is er binnen het landbouwbedrijfsleven omdat bij dat algemene beleid zo weinig naar de landbouw wordt gekeken. De landbouw heeft er natuurlijk belang bij dat er een gezond overheidsbeleid wordt gevoerd Export en in verband daarmee de open landbouwmarkt binnen de Europese gemeenschap is een levensbelang, wil de landbouw als steunpunt van onze economie blij ven fungeren, is de conclusie van oud-minister Braks. Een duidelijke boodschap voor zijn opvolger drs. J. de Koning. Deze staat voor de opgave het Europese land bouwbeleid in de komende jaren zo goed mogelijk tus sen de klippen van bezuinigingen en hernationalisatie van het landbouwbeleid door te sturen. Dat hiervoor niet alleen overwegingen van nationaal Nederlands belang pleiten maar evengoed Europese, had in de memorie van toelichting overigens sterker benadrukt kunnen worden. Nieuw elan Versterking van de draagkracht van onze economie is niet alleen een centraal thema in de landbouwbegro ting. In de miljoenennota, troonrede en regeringsverklaring die daarna is gepresenteerd aan de Tweede Kamer vormt dit de belangrijkste opgave voor de komende ja ren. Vooral de versterking van de industrie krijgt in het algemene sociaal-economische beleid veel aandacht. Daar is ook alle aanleiding toe. De werkgelegenheid in de industrie holt achteruit. Een rapport met de naam 'Een nieuw industrieel elan' dat uitgebracht is door een Een nieuwe wet gaat het gebruik van mest op het land regelen. en de rente teruggedrongen kan worden. Echter, daar waar het gerichte beleid voor land- en tuinbouw zijn neerslag zou moeten vinden, de land bouwbegroting, is er op verschillende plaatsen bezui nigd. De landbouwvoorlichting moet met 50 man inkrimpen, minder geld is er voor de stimulering van nieuwe ont wikkelingen via het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw, het bedrag voor de grondbank wordt met meer dan de helft gekort. Enkele andere basiselementen van het landbouwbe leid, met name het landbouwkundig onderzoek en de ruilverkavelingen, zijn in de begroting van 1982 wel ontzien. Op deze posten moest in voorgaande jaren al bezuinigd worden. Toch kan, het geheel overziende, niet aan de indruk worden ontkomen dat de landbouw meer naar de zijlijn is gedrongen waar het gaat om versterking van de eco nomische structuur van ons land. Dat is jammer en zor gelijk. Niet alleen voor de werkgelegenheid en inko mensontwikkeling in onze sector. Ons land heeft in de komende jaren meer dan ooit de agrarische sector no dig. Een goed trekpaard is zijn haver waard.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 33