uit onze historie In de vorige aflevering van de vervolgserie over onze coöperatieve banken in de omgeving van de Waterweg passeerden heel wat we tenswaardigheden omtrent het Westland de revue. Thans gaan we naar de Rabobank Midden Westland en naar de Coöperatieve Centrale Westlandse Sierteeltproduktenveiling (CCWS). Maar niet zonder enkele omwegen te maken. En we ma ken daarvan ook niet een aaneengesloten strikt chronologisch ver haal. Dat zou bovendien véél te lang worden. Daar komt nog bij dat de Rabobank Midden Westland - een van de grootste - is ontstaan uit drie andere, nl. uit de Coöperatieve Boerenleenbank 'Naaldwijk', de Boerenleenbank 'Poeldijk' en de Coöperatieve Boerenleenbank 'De Voorschotbank' te Naaldwijk. Nogal ingewikkeld, óók al omdat in de loop van de jaren de namen nog al eens veranderden. Terwille van de duidelijkheid zal misschien wel eens in herhalingen worden getreden. U weet dus nu waar u ongeveer aan toe bent! JD Foto boven: Vooraanzicht van het nieu we gebouw in Zeist. Foto midden: De heer Van Eldik krijgt van de heer Schu- ringa een walkie-talkie om de opening te verrichten. Foto onder: Een kijkje bij de Rabobank Spaanplaat. Coöperatieve banken in de omgeving van de Waterweg (vervolg) tie Compagnie (AIC) te Arnhem. Het zou te ver voeren om hier een volle dige beschrijving te geven van alle acti viteiten die in het nieuwe gebouw te Zeist plaatsvinden. Eén uitzondering dient gemaakt te worden, en wel voor de Rabobank Spaanplaat: u begrijpt het al, een fictieve lokale Rabobank, in het leven geroepen om belangstellenden te kunnen tonen wat onze organisatie in middels voor nieuws op automatise ringsgebied in huis heeft. Er is een aan tal balies opgesteld waar de nieuwe apparatuur is ingebouwd en waarmee doelgericht geëxperimenteerd kan wor den. Gastheer van de vele belangstellenden, die het nieuwe gebouw kwamen bekij ken was het hoofd van het directoraat Automatisering, ir. G. J. Schuringa. Hij zei: 'De beslissing, enige jaren geleden, om in Zeist te gaan bouwen, werd en wordt door de medewerkers ervaren als een waardering voor de inspanningen bij de ontwikkeling en de produktie van steeds complexer wordende geautoma tiseerde systemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het ontwerp en de bouw met veel belangstelling, maar ook met veel waardering door deze mede werkers is gevolgd. Het enthousiasme van hen was zo groot, dat - hoewel de verf nog nat was - het gebouw in bij zonder korte tijd volledig bevolkt werd.' De heer Schuringa vatte de gevoelens van zijn medewerkers nog eens kern achtig samen met de uitspraak: 'Wij zijn trots op dit gebouw, ons gebouw.' Alvorens de ingebruikname met een toast beklonken zou worden, werd drs. Van Eldik - de hoogste baas van onze automatiseerders - verzocht de ope ningshandeling voor zijn rekening te ne men. Die voltrok zich per walkie-talkie. Na daarin de woorden 'verklaar ik dit gebouw voor geopend' te hebben ge sproken, zag hij tot zijn eigen verbazing een groot aantal ballonnen de lucht in gaan, die door een medewerker van de bewakingsdienst (eveneens voorzien van walkie-talkie) uit een grote kist wer den losgelaten. Naltwic Naaldwijk werd voor het eerst - voor zover ons tenminste bekend - in 1193 als Naltwic genoemd. De plaats moet wel ouder zijn, want de toren van de Adrianuskerk is gebouwd omstreeks 1200. En daaromheen heeft eens een kasteel gestaan. Hoe groot het was en hoe het er uit zag weet men nu nie-t meer. Misschien stond het wel op de plaats van het eertijds zo fraaie en grote Huis Honslersdijk. Het Schoone en Ver- maakelijke Lusthuys en Tuin van Honse- lerdijk, Toebehoorende Zijne Kon. Ma- jesteyd Van Pruyssen. Dat Huys werd gesticht door onze Frederik Hendrik als Huys Hontholredijk, omstreeks 1630, van zijn aandeel in de opbrengst van de Spaanse zilvervloot. (Nu bestaat er nog maar een klein, onaanzienlijk gedeelte van.) Maar Naltwic was nog véél eerder een bewoonde streek. Vondsten uit de Romeinse- en vóórro- meinse tijd kan men bekijken in de voor malige kapel en synagoge op het oude Heilige Geesthofje. Gelukkig heeft Naaldwijk een stevige ondergrond. Daardoor konden tot nu toe nog enkele historische gebouwen in stand blijven, zoals de Hervormde Kerk, het Oude Raadhuis en het reeds ge noemde - Heilige Geesthofje. De Syna goge (ofte wel Sjoel) zal gebouwd zijn toen in de 18e en 19e eeuw Naaldwijk een centrum was van de joodse ge meenschappen in het Westland. Laat ons nu maar niet denken aan de ramp die over die gemeenschappen trok in onze eeuw. Pastoor L. M. J. van Lijnschooten is de man die open stond voor een zo intens mogelijke samenwerking in Naaldwijk. Hij opperde reeds vóór de oprichting der 'Katholieke Vereeniging' het denkbeeld om een Boerenbond in zijn parochie te stichten of 'iets wat hiermede overeen kwam en de stoffelijke belangen van tuinders en boeren zoude voorstaan'. Na het oprichten van die vereniging werd besloten een aanvang te maken met het oprichten van een Boerenleen bank of Raiffeisenkas. Door de heer Van Benthem uit Wognum werd een deskundige lezing gehouden over Boerenleenbanken, die zo insloeg dat in beginsel werd besloten tot het oprichten van zo'n bank. Over dat besluit liet men geen gras groeien, zodat op 25 maart 1902 reeds bestuurders en leden van de raad van toezicht konden worden gekozen. De raad van toezicht werd gevormd door: pastoor L. M. J. van Lijnschooten, H. J. Janssen en F. C. van Rest; het be stuur door: C. Vijverberg, N. Kester en G. Dukker.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 29