i i 1 - x oê~co 0 1 1 directoraat automatisering in nieuw gebouw -r i. 28 i li j 'r P I 1 Ll 1 'Volgend jaar zullen wij, wanneer het gehele complex klaar is, beschikken over een computercentrum dat tot de modernste in ons land behoort.' Dat zei drs. R. B. J. Eldik, lid van onze hoofddirectie, op vrijdag 11 septem ber bij de ingebruikname van de nieuwbouw in Zeist, welke in besloten kring plaats had. In dit nieuwe kantoorgebouw, dat staat naast het in 1973 gereedgekomen ge deelte van ons computercentrum waar in met name de produktieafdeling is ge huisvest, zijn de ontwikkelings- en on dersteunende afdelingen onderge bracht. Daarmee is een eind gekomen aan de verspreide huisvesting van het directoraat Automatisering over een aantal panden in Zeist en Utrecht. In aanbouw is nog een nieuw gedeelte van het produktiegebouw voor de toekom stige uitbreiding van de computers en de daarbij behorende randapparatuur. De nu ingebruikgenomen nieuwbouw bestaat uit drie vleugels: twee voor kan toren en automatiseringsruimten en één voor het restaurant, vergaderingen en opleidingen. Het is een fraai gebouw geworden. 'Ik meen,' aldus de heer Van Eldik, 'dat ar chitecten en bouwers erin geslaagd zijn een gebouw neer te zetten, waarin de mensen zich snel thuis zullen voelen en waarin het een plezier is om te vertoe ven. Veel medewerkers van Automati sering hebben uitgekeken naar een doelmatige en goede huisvesting, zeker nadat de sterke groei van het perso neelsbestand op een aantal plaatsen als sterk belemmerend werd ondervonden.' Fraai is met name de ruime entree en de hal in dat gedeelte waar het restaurant is gevestigd en dat voor alle medewer kers in Zeist, waar immers ook een aan tal afdelingen van de Postale Communi catie is gevestigd, openstaat. Fraai zijn ook de bibliotheek en de daaraan gren zende tropische tuin, een soort overdek te patio (er zijn overigens twee van deze tuinen in de nieuwbouw), waaromheen de kantoren liggen en waarin een prach tige ficus benjamini van 7 meter hoog groeit. Het kantoorgebouw is ontworpen door het Ingenieurs- en Architectenbureau Op ten Noort-Blijdenstein te Utrecht en gebouwd door Aannemersbedrijf Wel ling te Didam. De tropische tuin werd aangelegd door tuinarchitect Boon uit Houten. Het installatiegebeuren kwam voor rekening van de Algemene Installa- KJK KTS WCUJüEf KASVtRKtER

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 28