mmr JD Een aardwarmteput in Toscane. alternatieve energie van dergelijke molens met een wind vangend oppervlak van 500 m2 verei sen, hetgeen aan constructiewerk zo'n 3000 manjaren zou opleveren. Aardwarmte Tot zover de wind als kansrijke energie bron voor ons land. Nu we toch in de glastuinbouw zijn aangeland, maakt dit het bespreken van de volgende energie bron, waar we van zouden kunnen profi teren, de geothermische warmte, ofwel aardwarmte een stuk aanschouwelijker. Aardwarmte is energie uit de aardkorst. De temperatuur in de aardkorst wordt hoger naarmate de diepte toeneemt. Op 3000 meter is het al ongeveer 100 gra den celsius. Er zijn gegevens beschikbaar dat op een aantal plaatsen in ons land op diepten tussen de 2000 en 3000 meter veel wa ter voorkomt dat temperaturen heeft van van 80 tot 100 graden celsius. Hoe wel er over de totale omvang van de aardwarmtevoorraden in ons land nog geen gedetailleerde gegevens bekend zijn, is inmiddels al wel uit onderzoek gebleken dat met name onder het Westland nogal wat watervoerende ge- steentelagen aanwezig zijn met tempe raturen tussen de 80 en 100 graden cel sius. Het daarin aanwezige water kan opgepompt worden en gebruikt worden bijvoorbeeld voor de verwarming van grote tuinbouwkassen. Maar niet alleen in de glastuinbouw zou aardwarmte uit komst kunnen bieden en een belangrijke besparing op het aardgasverbruik kun nen opleveren. Deze energiebron zou in principe ook geschikt zijn voor stadsver warming van een groot aantal huizen. Er zijn al berekeningen gemaakt volgens welke één aardwarmtebron voldoende is voor de verwarming van 3000 huizen. Voorwaarde is wel dat de distrubutie en het transport van het uit de grond opge pompte water, net als bij de al bestaan de stadsverwarming, geschiedt door geïsoleerde buizen. Ook zullen er piek- warmtecentrales nodig zijn om pieken in het verbruik op te vangen. 'Aard warmte,' aldus de stichting Energie An ders, 'vergt een hoge investering voor het bouwen van een bron, toch kan aardwarmte waarschijnlijk goed concur reren met de warmteproduktie in stads verwarmingscentrales, zoals we die nu hebben. Vooral in die gebieden waarin geen koelwater van de elektriciteitscen trales voorhanden is, kan aardwarmte als warmtebron voor stadsverwarming dienen.' Een aardwarmtebron (zie tekening) be staat uit twee punten: een produktieput waardoor heet water wordt gepompt en een injectieput waardoor het verbruikte water, dat te zout is om in het milieu te lozen, teruggevoerd kan worden. De ca paciteit van de bron kan in de winter nog verdubbeld worden door in de zo mer warm water in een hoger gelegen laag op te slaan. Aardwarmtebronnen zijn niet eindeloos. Na ongeveer 25 jaar zal het terugge voerde afgekoelde water de bron waar uit het in hete toestand aanvankelijk werd opgepompt weer bereiken, en is de bron uitgewerkt. In Nederland is aanvankelijk overwogen om in Spijkenisse een proefproject voor de toepassing van aardwarmte in rnpuwbouwwoningen te starten. Nader onderzoek leerde dat de produktiecapa- citeit van de daar aanwezige aardwarm tebron wellicht toch niet groot genoeg zou zijn, waardoor men van deze proef heeft afgezien. Terug naar de glastuinbouw. 'Bij de be studering van andere locaties met een lager exploitatierisico en met gunstiger exploitatievooruitzichten is nu gebleken dat het Westland dergelijke mogelijkhe den biedt,' aldus het Financieele Dagblad blad van 2 april van dit jaar. Volgens dat FD zou het TNO berekend hebben dat één aardwarmtebron tussen de 10 en 20 hectare tuinbouwkassen kan verwar men. Dat is toch wel iets om over naar huis te schrijven I Zoals de zaken er nu bij staan lijkt het er op dat de Westlandse tuinbouw al op vrij korte termijn gebruik kan maken van deze nieuwe energiebronnen. Dit blijkt uit onderzoek naar de mogelijkheden daarvoor dat door het al eerder ge noemde TNO wordt gecoördineerd. Oud-minister Van Aardenne van Econo mische Zaken deed daar in de beant woording van vragen uit de Tweede Ka mer enige tijd gelden nog een schepje boven op: 'Indien de nu nog uit te voe ren studies en onderzoekingen voor spoedig verlopen en in positieve zin concluderen over de toepassingsmoge lijkheden (van aardwarmte, red.) moet het mogelijk worden geacht dat in de loop van 1982 met een eerste project wordt gestart.' Een ludieke impressie van het gebruik van aard warmte. IHOEKTICPUT p/ZODUkTTCLAA^- ^-3000 m

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 24