y y <t\ waarop economie, bedrijfseconomie, marketing, bedrijfsorganisatie en recht gegeven worden. De diploma-uitreiking werd verricht door de heer E. J. Stal man, bedrijfsadviseur van Douwe Eg- berts in Utrecht (zie foto). wordt een overzichtstentoonstelling over het 'panorama als verschijnsel' ge houden. Panorama's of rondzichten zijn schilderijen in een gesloten cirkel, die men aanschouwt vanaf een in het mid den geplaatst platform. De lichtomstan digheden zijn daarbij zodanig aange past, dat de beschouwer niets anders ziet dan het hem omringende tafereel, eeuw zijn behalve in Den Haag overal in Europa en Noord-Amerika deze 'biosco pen van de 19e eeuw' als paddestoelen uit de grond geschoten: het panorama fenomeen. Daarover gaat de tentoon stelling, ter gelegenheid waarvan een rijk geïllustreerde catalogus is gemaakt. De Haagse Rabobanken en Rabobank Nederland hebben een substantiële bij- Ererondje Onlangs werden in het bekende park 'Berg en Bos' te Apeldoorn voor de ze ventiende achtereenvolgende keer de nationale kampioenschappen van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen gehouden. Dit concours hippique heeft onder de naam 'Levade' nationale vermaardheid gekregen in kringen van paardesport- liefhebbers. Verschillende nummers bij deze kampioenschappen worden tradi tiegetrouw gesponsord door de Rabo bank Apeldoorn en Rabobank Neder land. Op de foto mr. F. H. Brust, secreta ris van onze hoofddirectie, met de prijs winnaar van het concours éénspan tuig- paarden-open klasse om het kampioen schap van de regionale groepering mid den-noord-Nederland, de heer A. Mig- gelenbrink uit Zelhem, terwijl ze een ererondje draaien. De heer Brust reikte de extra Rabobank-ereprijzen voor de door de Rabobank gesponsorde num mers uit. Panorama Mesdag Dit jaar bestaat het bekende Panorama Mesdag van Scheveningen en omge ving aan de Zeestraat in Den Haag hon derd jaar. Ter gelegenheid daarvan waardoor hij zich in een andere werke lijkheid waant en een optische zinsbe goocheling ondergaat. In de vorige drage gegeven ter verwezenlijking van deze catalogus. Praags bezoek We blijven nog even in onderwijssferen. Regelmatig wordt onze centrale bank bezocht door studenten uit de Oostblok landen. Dat gebeurt in het kader van een uitwisseling van juridische studen ten van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en juridische studenten uit Oostbloklanden. Enkele weken gele den kregen we in dat verband juridische studenten van de Karei Universiteit uit Praag op bezoek. Er werd voor hen on der meer een lezing verzorgd over coöperatiefinanciering.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 21