nieuws van her en der Y 20 Y Landelijke viswedstrijd Vorige maand werd langs de Oude Rijn bij Nieuwerbrug de landelijke Rabo- bank-viswedstrijd gehouden. Volgens de deelnemers was het een gezellige boel en was de belangstelling groot. De hoofdprijs werd gewonnen door de heer A. de Vos van de Rabobank Zaltbom- mel. Hij had een totale vangst die over eenkwam met 7 meter en 17 centime ter. Deze prijs was beschikbaar gesteld door onze Rabobankdochter De Lage Landen en werd in 'De Kleine Betuwe' in Haas trecht uitgereikt door haar directeur mr. J. M. Vullings. De prijs bestond uit een verblijf van één week in een bungalow van Sporthuis Centrum. De groepsprijs ging naar het team Heeze-Eersel, dat in totaal 17 meter en 83 centimeter bij el kaar viste. En de poedelprijs mocht door het team van Gieten in ontvangst wor den genomen. Ons nieuwe hoofddirec tielid drs. H. H. F. Wijffels reikte de ove rige prijzen uit. In totaal werd tijdens dit vistoernooi een hoeveelheid vis gevangen tot een lengte van 137 meter. Controleurs en contro- leuzes (zie foto) zorgden ervoor dat alles eerlijk verliep. r/\ Reactie Symfonieorkest Vorige keer maakten we in deze rubriek melding van het uitgeven van het boek je 'Het Symfonieorkest'. Hoewel dit nog niet op zo grote schaal was verspreid, zijn enkele exemplaren terechtgekomen bij mensen uit het muziekvak, die zich in zeer lovende bewoordingen hebben uit gesproken. Zo ook directeur Stalpers van de Gemeentelijke Muziek- en Bal letschool te Bergen op Zoom. In een fraaie handgeschreven brief schrijft hij onder meer: 'Gaarne maak ik u mijn compliment voor het prachtige boekje over het Symfonieorkest, dat mij één dezer dagen op de bank overhandigd werd... Inhoud, uitvoering, lay-out, op namen, alles getuigt van uiterste zorg en deskundigheid... Waarlijk voorbeel- dig... Het is een magnifieke handreiking bij ons muziekonderwijs.' De heer Stalpers heeft ook zijn docen ten opdracht gegeven om hun leerlin gen te entameren het boekje te be machtigen. Wij kunnen ons voorstellen dat de Rabobank Bergen op Zoom daar van harte aan zal meewerken. Voor an dere lokale banken zullen dergelijke reacties zeker een aansporing vormen om het boekje op grote schaal te bestel len. <t\ Ontvangst en diploma-uitreiking Met het uitgeven van het bovenge noemde boekje heeft onze organisatie getoond grote belangstelling te hebben voor het muziekonderwijs. Maar dat is niet de enige vorm van onderwijs waar wij het belang van inzien. Dat blijkt wel uit de ontvangst van de cursisten aan de Stichting Leergang Bedrijfskunde Utrecht, die vorige maand heeft plaats gevonden op het hoofdkantoor van Ra bobank Nederland in Utrecht. Nu zijn er behalve in Utrecht meer van deze leer gangen in het land. In Utrecht werd echter voor de eerste keer het aan de cursus verbonden diploma uitgereikt en dat gebeurde eveneens tijdens de ont vangst bij onze bank. De Leergang Bedrijfskunde is een vorm van bedrijfskundig na-onderwijs voor personen, die reeds ten minste enige ja ren ervaring hebben opgedaan in een werkorganisatie en die in hun functie, of voor een toekomstige in veel gevallen leidinggevende - functie behoefte heb ben aan een brede bedrijfskundige oriëntatie. Het is een driejarige cursus

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 20