wat ons bezighoudt wob wob EEN VIJF! Een afscheidsrede of artikel behelst meestal een duidelijke visie. Dat geldt niet voor de Miljoenennota 1982. Het is een vrij vlak stuk dat door het nieuwe kabinet al knopen doorhakkend nader zal moeten worden ingevuld. In school termen: de Miljoenennota is geen vol doende waard, maar ook niet een dikke onvoldoende; een vijf dus. Een van de punten waarover het kabinet zich mag buigen, is de toekomstige ont wikkeling van de collectieve uitgaven. Uitgaande van een stabiel werkloos heidsniveau, een terugbrengen van het financieringstekort tot 4 een gelijk blijvende collectieve lastendruk en geen reële loonstijging zal de collectieve sec tor in de periode 1982-1986 f29 miljard (in prijzen van 1982) extra middelen moeten hebben c.q. minder moeten uit geven. Ruim de helft daarvan is nodig voor het terugdringen van het tekort en voor de rentelasten op de aangegane schuld. Zouden de op dit moment realis tischer geachte cijfers van de werkloos heid worden ingevuld dan gaat het al snel om een bedrag van enkele miljar den meer. Als de oplossing wordt gezocht in min der uitgeven, dan moet vooral aan de loongevoelige uitgaven worden ge dacht. Een nominale loonmatiging van ca. 3% per jaar (1 reëel) geeft een budgettaire verlichting van in totaal f5 miljard. Bij de genoemde uitgangspun ten en een economische groei van 1 per jaar is dan een nominale loonmati ging van liefst 8 10 per jaar nodig. Hieruit blijkt dat het leed nog lang niet is geleden. Alleen een flinke economi sche groei in de komende jaren zal de noodzaak tot loonmatiging kunnen doen afnemen. Een op dit moment uiterst on waarschijnlijk geachte groei van ruim 3 zou deze zelfs doen verdwijnen. In de f29 miljard is een bedrag van bij na f 7 miljard begrepen voor rentelas ten. Een vertraagd terugbrengen van het financieringstekort zal de geschetste problematiek gevoelig kunnen vermin deren en lijkt dus een interessante ge dachte. Dit zal echter gepaard gaan met extra rente-uitgaven. Derhalve zal dan wederom een verschuiving naar de toe komst plaatsvinden van problemen, die' in het verleden al hadden moeten zijn opgelost. In dit licht behoeft slechts te worden gewezen op het feit, dat de aardgasbaten in 1982 al 18 van de to tale ontvangsten van het Rijk uitmaken! EEN TIEN! In de Macro Economische Verkenning 1982 staat een tien. Het Centraal Plan bureau verwacht dat volgend jaar het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans f 10 miljard zal zijn. Dat wil zeggen dat Nederland dan f 10 mil jard overhoudt uit de handel (in de ruim ste zin des woords) met het buitenland. Met de negatieve saldi van de laatste jaren in gedachten lijkt hier sprake van een niet geringe prestatie. Algemeen wordt benadrukt dat het een overschot uit nood is, omdat enerzijds de aardgas opbrengsten sterk stijgen en anderzijds de invoer - door de dalende consumptie en investeringen - negatief wordt beïn vloed. Toch is positief dat er ook sprake is van terreinwinst op de exportmarkten van 2 a 3 in zowel 1981 als 1982. Bij een nauwelijks groeiende wereldhandel is dit een prestatie die aandacht ver dient. Niet alleen blijkt dat loonmatiging zin heeft, ook mag worden geconclu deerd dat de Nederlandse ondernemer nog durf en initiatief toont! ZO IS HET! De Rabobanken met hun organisatie kunnen straks de middernachtklokslag van de 31ste december rustig horen klinken. Op dat fatale tijdstip zijn zij al lang kant en klaar. Zo mysterieus is het natuurlijk niet. Maar wel mogen we er in alle nuchter heid even op wijzen, dat eind dit jaar de drie jaren ten einde lopen, waarbinnen de onder de Wet Toezicht Kredietwezen vallende banken de gelegenheid hebben zich aan de bepalingen van die wet te conformeren. Men weet het, ze hebben er bij ons geen gras over laten groeien. Er was wel weer een 'moeilijk' rapport voor nodig, maar daardoor kregen we onze winkel weer keurig, eigentijds en overeenkom stig de wet op orde, van de ledenaan sprakelijkheid tot de kruiselingse garan tieregeling toe. Op tijd waren we daar mee klaar. Bij zo n geslaagd staaltje van aanpas sing plegen wij niet lang stil te staan. We hebben er al heel wat van dit soort Vorige maand bezocht een delegatie van de Amerikaanse Farm Credit Administrati- on en de Central Bank for Cooperatives, behalve coöperatieve banken in Frankrijk en Duitsland, ook Rabobank Nederland. Centraal in de besprekingen hier stond het aanhalen van de banden tussen onze organisatie en de Amerikaanse agrarische, coöperatieve-financiële wereld. Behalve Rabobank Nederland bezocht de Ameri kaanse delegatie, die onder leiding stond van de heren D. E. Wilkinson (voor pilaar), Governor Farm Credit Administration en W. M. Harding (wit colbert), president Cen tral Bank For Cooperatives, enkele grote relaties van onze bank, alsmede de Rabo bank Noordoostpolder. Op de rug gezien v.l.n.r. ir. P. J. Lardinois (voorzitter van onze hoofddirectie), C. G. A. Mertens (voorzitter Raad van Beheer) en dr. G. J. M. Vlak (lid van onze hoofddirectie en gedetacheerd in New York).

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 2