zon, wind en aardwarmte alternatieve energie met toekomst Het energievraagstuk staat volop in de belangstelling. We zijn in ons land momenteel voor meer dan negentig procent afhankelijk van oHe en aardgas. In dit artikel geven we een overzicht van enkele al ternatieve energiebronnen en hun toepassingsmogelijkheden, die al op relatief korte termijn enige soelaas kunnen bieden bij het door breken van die afhankelijkheid. Het is geen uitputtende opsomming geworden. Zo is het gebruik van biogas, het door gisting van mest en afval vrijkomen van methaangas, dat met name op landbouwbe drijven goede diensten zou kunnen bewijzen slechts terloops ter sprake gekomen. Waterkracht en steenkolenvergassing zijn buiten beschouwing gebleven. Het eerste vanwege het praktisch ontbre ken van mogelijkheden daarvoor in ons land en het tweede omdat de discussie daarover gezien de mogelijke gevolgen voor het milieu nog volop aan de gang is. Kernenergie is eveneens slechts terloops aan de orde gekomen, omdat toepassing daarvan op grote schaal nog allerminst zeker is, hangende de brede maatschappelijke dis cussie daarover. We hebben ons beperkt tot zonne-energie, wind energie en aardwarmte-energie, alle drie schone vormen van ener gie, die bovendien in ons land op tal van manieren kunnen worden ingezet. Er is met name wat zonne- en windenergie betreft nogal wat accent gelegd op toepassingsmogelijkheden in de glastuin bouw, een bedrijfstak waarmee onze Rabobankorganisatie nauw verbonden is en die, mede onder Europese druk, met steeds hogere aardgasprijzen geconfronteerd wordt. Dat betekent overigens niet dat we geen oog zouden hebben voor de energieperikelen in andere sectoren van onze economie. Energie is een kostbaar goed. We moeten er niet alleen duur voor betalen, maar ook zuinig mee omspringen. Een open deur? Mis schien wel, maar het kan niet vaak genoeg herhaald worden. Ge lukkig beginnen we ons er de laatste jaren ook wat meer bewust van te worden. Er is een mentaliteitsverandering aan de gang, die er hopelijk toe leidt dat het energieverbruik in de toekomst fors zal verminderen. Maar het gaat allemaal nog erg lang zaam, ondanks de pijn die we in onze portemonnaie voelen bij het afrekenen aan de benzinepomp en het voldoen van onze energienota's. En ook ondanks grootscheepse voorlichtingscampagnes van het ministerie van Economische Za ken, de Stichting Voorlichting Energie besparing (SVEN) en de acties van talrij ke particuliere organisaties, zoals mi lieu- en energiebezinningsgroepen. Maar minder energieverbruik alleen kan niet voldoende soelaas bieden. We zijn bij onze nationale energievoorziening voor meer dan 90 procent afhankelijk van olie en aardgas. Het eerste moet in gevoerd worden, en dat kost veel, heel veel geld. Het tweede hebben we geluk kig zelf, levert ons door de export nog een behoorlijke cent op, maar hoe lang nog? Nu al is het beleid zo, dat we aard gas gaan invoeren om onze gasbronnen niet te snel uit te laten putten. Wat de olie betreft nog dit: het is bepaald een niet erg milieuvriendelijke energiedra ger: bovendien is de olievoorziening een Foto links: In Denemarken wordt op veel grotere schaal dan bij ons met windmolens geëxpe rimenteerd. Deze Gedser-molen bestaat ai zo n 20 jaar en is de eerste moderne windmolen. Foto boven: Een aardwarmte-centrale met koeltoren in het Italiaanse Toscane. Daar wordt al sinds 1904 aardwarmte geëxploiteerd. zaak waar politieke risico's aan vastzit ten; en ten slotte: ook de oliebronnen zullen over niet eens al te lange tijd - nieuwe vondsten daargelaten - volledig zijn uitgebaat. Het ligt dan ook voor de hand dat intus sen naarstig wordt gestudeerd op ande re, alternatieve vormen van energie. De in het begin van de zestiger jaren nog gekoesterde gedachte dat toepassing van kernenergie op grote schaal de sleutel zou zijn voor het toekomstige energieprobleem is op zijn zachtst ge zegd allang geen gemeengoed meer. Het grootste probleem bij kernenergie is immers de vraag: waar laten we het ra dioactieve afval, en hoe kunnen we de mensheid beschermen tegen stralings ongelukken? Anders ligt het met de schone vormen van energie zoals zonne-energie, wind energie, aardwarmte en energie uit af val, waarvan de eerste twee naar men selijke maat gemeten, 'eindeloos' zijn. 'Over de rol van deze energiebronnen die thans nog van weinig betekenis zijn voor de nationale energievoorziening,' aldus de bovengenoemde SVEN, 'is voor de toekomst nog weinig bekend, daar de verschillende toepassingen nog in de ontwikkelings- en onderzoekstadia zijn. Maar er zijn optimistische verwachtin gen, dat omstreeks 1985 de alternatieve vervolg op pagina 22

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 19