de financiële paragraaf echter een aantal vraagtekens en kant tekeningen bij de financiële paragraaf. Zij acht nadere afspraken gewenst over de wijze waarop en het tempo waarin de vermindering van het financierings tekort zal worden gerealiseerd. Ook heerst daar aanmerkelijke twijfel of de ombuiging der collectieve uitgaven wel van voldoende omvang zal zijn. Programakkoord Weer een maand later wordt door de in formateurs, die intussen met de komst van de heer Van Thijn tot een trio zijn uitgebreid, het resultaat van de voortge zette besprekingen aan de betrokken fractievoorzitters voorgelegd. Dit pro gramakkoord van 21 juli bevat ook in de financiële paragraaf een aantal wijzigin gen ten opzichte van het basisakkoord. Stabilisatie van de collectieve lasten druk wordt thans 'als noodzaak aan vaard', wederom afgezien van de bin nenlandse aardgasprijsverhoging. Bo vendien worden belastingbaten uit frau debestrijding nu niet als drukverzwaring opgevat, terwijl ook (hogere) betalingen voor overheidsdiensten buiten de stabi lisatienorm zullen blijven. De structurele component van het fi nancieringstekort zal snel met 2 wor den teruggebracht (1 in 1982 en 1 in 1983); bij het tijdpad van de ombui gingen zal het accent duidelijk vallen op de eerste helft van de kabinetsperiode. 'Zo vermijdt men ook teveel risico's met inverdieneffecten'. De ombuigingsnoodzaak wordt intussen door het CPB in een nota van 10 juli op f7V2 miljard becijferd. Daarnaast wijst men nog op een 'oude-kabinetsproble- matiek' van f2 miljard, vooral in de sfeer van de sociale voorzieningen. De totale ombuigingsproblematiek be draagt derhalve f9V4 miljard en zou zelfs nog wel 'enkele miljarden guldens' hoger kunnen uitvallen, indien een ver traging zou optreden in de zogeheten inverdieneffecten. Het CPB koestert na melijk twijfels omtrent de haalbaarheid van het ambitieuze investeringsprograa. Opnieuw heeft de CDA-fractie de mees te moeite met aanvaarding van het pro gramakkoord. Zij wil in nadere onder handelingen enkele zaken anders rege len. Op de doelstelling van stabilisatie van de collectieve lastendruk moeten volgens haar geen clausuleringen wor den aangebracht. Ook acht zij het nodig veiliger te stellen, dat de voorgenomen vermindering van het financieringste kort metterdaad zal worden gereali seerd. De omvang van de ombuiging vraagt volgens haar een realistischer in schatting en een globale invulling. Ten slotte acht zij het noodzakelijk, dat adviezen worden ingewonnen bij onder meer De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau en dat hiermee ter dege rekening wordt gehouden. CPB-advies Het Centraal Planbureau kan in zijn ad vies van 10 augustus de hoofdlijnen voor het beleid onderschrijven, zoals de stimulering van de investeringen, de loonmatiging, de stabilisering van de lastendruk en de ombuiging van de col lectieve uitgaven. Maar het CPB heeft nog steeds twijfels over het investe ringsprogramma, de ombuigingsopera tie, de arbeidsmarkt, de inkomensverde ling en enkele andere punten. De noodzaak tot ombuiging van de col lectieve uitgaven wordt door het CPB becijferd op rond f 10 miljard, waarbij toch vrijwel geen ruimte resteert voor nieuw beleid, terwijl reeds ten volle re kening is gehouden met de optimisti sche inverdieneffecten van de beoogde inkomensmatiging en het ambitieuze in vesteringsprogramma. Ten slotte worden kritische kanttekenin gen geplaatst bij enige onderdelen, die niet bevorderlijk zijn voor het algemeen economisch klimaat, zoals de dreiging met beleggingsvoorschriften en het op nieuw ter discussie stellen van de hypo theekrente-aftrek. DN B-advies Ook De Nederlandsche Bank toont in haar advies van 10 augustus waardering voor een aantal beleidsdoelstellingen, maar zij vindt tevens dat de daartoe aangegeven wegen vragen om verdui delijking, nopen tot kritiek en op diverse punten aanleiding geven tot bezorgd heid. Met nadruk wijst DNB op de wezenlijke betekenis van een vermindering van het financieringstekort, die zij een volstrekt prealabele conditie noemt. Het voor 1981 verwachte financieringstekort (wellicht 8 van het nationale inko men) moet in 1982 zeker met 2 wor den verminderd, waarvan ten minste 1 door een structurele uitgavenaan- passing; in 1983 moet die operatie wor den herhaald. Bij de Bank bestaat gerede twijfel, of de plannen van de informateurs terzake tot de gewenste uitkomst zullen leiden. Zij acht het nodig nieuwe meerjarenplan nen te ontwikkelen, die uitgaan van de huidige werkelijkheid en van meer rea listische groeiveronderstellingen. Voorts wijst zij erop, dat reeds belangrijke uit gavenstijgingen worden voorgesteld en met naam en toenaam genoemd, maar dat de benodigde bezuinigingen slechts globaal zijn aangeduid. Bovendien betreurt DNB het voorstel om de financiering van de woningwet- bouw uit de overheidsbegroting weg te schuiven naar de kapitaalmarkt, wat een verlichting voor de begroting lijkt, maar dat niet is. Verder wijst zij erop, dat er voor zogenaamde tijdelijke, con juncturele werkgelegenheidsprogram ma's geen financiële ruimte meer is. Daarnaast betreurt de Bank het voorne men om de binnenlandse aardgasop brengsten niet meer als collectieve las ten aan te merken, hetgeen afbreuk doet aan de doelstelling om de afwente ling en daarmee de inflatie in te dam men. Voorts is zij het opeens met de ge dachte tot invoering van beleggings voorschriften, ook als stok achter de deur. Ten slotte herinnert zij eraan, dat de mi nister van Financiën en de Bank het er over eens zijn, dat de overheid niet rechtstreeks in het buitenland zal lenen. Voor het financiële aanzien van Neder land en de positie van de gulden moet het van het grootste belang worden ge acht, dat de overheid, voor zover zij een beroep op buitenlandse financierings middelen moet doen, deze aantrekt via de eigen kapitaalmarkt door uitgifte van schuldtitels in de eigen valuta. Breekpunt Nadat begin augustus de heren Kremers en Van Thijn tot formateurs zijn be noemd, blijken over een aantal zaken nog meningsverschillen te bestaan. Op 18 augustus concluderen de beide for mateurs, dat over de volgende CDA- voorstellen tot verduidelijking, aanvul ling of wijziging van de programconclu sies geen overeenstemming is bereikt: - ook bij tegenvallende economische omstandigheden vasthouden aan de vermindering van het financieringste kort met 2 en aan de stabilisatie van de collectieve lastendruk; - voor nieuw beleid of intensivering van bestaand beleid geen uitgaven doen zonder dat daarvoor financiële ruimte is of wordt vrijgemaakt; - vastleggen dat de overheid niet rechtstreeks in het buitenland zal lenen; - de systematiek bij de fiscale aftrek baarheid van hypotheekrente niet wij zigen; - nog tijdens de formatie concrete af spraken maken over de omvang (circa f 41/ï miljard) en de globale uitsplitsing van de in 1982 noodzakelijke ombuigin gen in de collectieve uitgaven. Op grond hiervan besluit de CDA- fractie, daartoe met klem geadviseerd door haar voorzitter, een negatief ant woord te geven op de vraag of de for matie kan worden afgerond. De beide formateurs worden van hun opdracht ontheven; de heer De Gaay Fortman wordt tot informateur benoemd en de heer Van Agt treedt af als onderhande laar en fractievoorzitter van het CDA, dat de heer Lubbers als zijn opvolger aanwijst. Regeerakkoord Op 1 september bereikt de nieuwe in formateur met de betrokken fractievoor zitters overeenstemming over het on derhandelingsresultaat. Daarin wordt de volgende afspraak gemaakt over de be groting 1982; Met behoud van de con clusies inzake het financieringstekort

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 16