de financiële paragraaf in het regeerakkoord: breekpunt of keerpunt? In de regeringsverklaring van medio oktober zou door het tweede kabinet Van Agt een na dere uiteenzetting worden gegeven van de beleidsplannen voor de komende vier jaar. Het zal niemand verbazen dat daarin de financiële en sociaal-economische problematiek een belangrijke rol speelde. Denk aan het financieringstekort van de overheid dat tot ongeken de hoogte is gestegen en aan de schrikbarend hoge werkloosheid: 500 000 werklozen in het verschiet. In de onderhandelingen, welke tot het nieuwe kabinet hebben geleid stonden het terug dringen van dat overheidstekort en de daartoe noodzakelijke ombuigingen in de collectieve uitgaven, mede met het oog op vermindering van die werkloosheid, centraal. De verschil len van mening over omvang en tijdstip van die ombuigingen leidden bijna tot een breuk. In onderstaand artikel geven de auteurs een uitgebreid overzicht van de verschillende ont wikkelingsfasen in de onderhandelingen over de financiële paragraaf van het uiteindelijk gesloten regeerakkoord en toetsen zij de uitkomsten daarvan aan de adviezen van het Cen traal Planbureau en De Nederlandsche Bank. Hun conclusies over de voorgestelde plannen voor de gezondmaking van de overheidsfinanciën zijn weinig optimistisch: 'de marges zijn smal, het keerpunt is nog niet in zicht en een breekpunt is nog steeds niet uitgesloten'. (Redaktie 16 oktober: een vooruitziende blik.) In de onlangs voltooide kabinetsfor matie vormde naast de kernenergie centrales en de kruisraketten, die nog steeds als een tijdbom onder de nieu we coalitie liggen - ook de financiële paragraaf van het regeerakkoord een belangrijk twistpunt. Met name de vereiste terugdringing van het finan cieringstekort van de overheid en de daartoe noodzakelijke ombuiging van de overheidsuitgaven bleken een hin derlijk struikelblok. Daarbij dreigde de eis van CDA-onderhandelaar Van Agt over concrete bezuinigingsafspraken voor 1982 - de zogenaamde f 41/2 mil jard-kwestie - zelfs een definitief breekpunt te worden. In dit artikel wordt getracht de gang van zaken tijdens de kabinetsformatie op dit punt te schetsen en zoveel mo gelijk te verduidelijken en het ten slot te bereikte eindresultaat te toetsen aan de uitgebrachte adviezen van on afhankelijke instanties als het Cen traal Planbureau (CPB) en De Neder landsche Bank (DNB). Basisakkoord Een maand na de verkiezingen worden door de informateurs Lubbers en De Koning aan de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D'66 concept-conclusies van de met hen gevoerde besprekingen voorgelegd. In het algemene kader van dit basisakkoord van 25 juni wordt als belangrijk werkgelegenheidsinstrument genoemd een drastische verkleining van het financieringstekort van de overheid tot 4V2 van het nationale inkomen als structureel niveau. Drs. A. M. Dierick Hoofd Stafgroep Economisch Onderzoek De desbetreffende conclusies spreken over een snel terugbrengen van het fi nancieringstekort met 2 en over een stabilisatie van de collectieve lasten druk, afgezien van een drukstijging met hoogstens 0,8 over 4 jaar te zamen door verhoging van de binnenlandse aardgasprijzen. De daartoe noodzake lijke ombuigingsinspanning wordt door het CPB berekend op in totaal f7 mil jard, waarvan f5 miljard ter beperking van het financieringstekort en f2 mil jard wegens zogenaamde beleidsinten siveringen. Inzake de fiscale rente-aftrek van hypo theken wordt een bedrag vastgesteld van f 375 000 (geïndexeerd), waarboven geen enkele aftrek wordt toegestaan; bovendien zal men gaan werken aan de overgang naar een systeem, waarbij een gelijk belastingvoordeel geldt voor een gelijk bedrag aan betaalde hypotheek- J. H. P. M. van Lange Economisch Onderzoek rente, ongeacht het inkomen van de be lastingplichtige. Verder wordt gedacht aan zodanige af spraken met institutionele beleggers, dat voldoende middelen naar de wo ningbouw stromen. Dit zal geschieden op basis van overleg; voorschriften ter zake, als stok achter de deur, kunnen echter niet bij voorbaat uitgesloten wor den. De drie betrokken fracties verklaren ver volgens, dat deze conceptconclusies van de informateurs inderdaad een toe reikende basis vormen om de bespre kingen over een regeerakkoord voort te zetten. Met name de CDA-fractie plaatst

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 15