op zoek naar evenwicht zonder middelen miljoenennota 1982: Het tijdstip van Prinsjesdag speelt ons maandblad telkenjare parten, wanneer het er om gaat in te speten op de Miljoenen nota en zijn gevolgen die dan publiek worden gemaakt. Im mers, het produktieschema voor ons septembernummer zit zo in elkaar, dat beschouwingen over Troonrede en Miljoenennota net niet meer in die uitgave kunnen worden meegenomen. Dit regeringsstuk is echter te belangrijk om in ons maandblad on besproken te laten. We hebben prof. dr. N. H. Douben ook dit jaar weer bereid gevonden deze taak op zich te nemen. On danks het tijdstip waarop deze publikatie verschijnt heeft de in houd ervan echter nog niets aan actualiteit ingeboet. Prof. Douben is, behalve hoogleraar Sociale Economie aan de Uni versiteit van Nijmegen ook lid van de Raad van Beheer van onze centrale bank. Als auteur van dit artikel treedt hij voor ei gen rekening op en niet in laatstgenoemde functie. Zoals de Miljoenennota 1982 er bij de aanbieding aan de Staten- Generaal op Prinsjesdag uitzag, lijkt dit regeringsstuk meer op een analystisch rapport over de toestand van de Nederlandse econo mie dan op een beleidsdocument. Daarvoor kan men begrip heb ben, omdat in dit geval een demissionaire regering de zaken op een rij moest zetten. Maar tegelijk blijkt ook uit het document, dat de manoeuvreermogelijkheden binnen de nationale huishouding erg beperkt zijn geworden. En daaraan heeft vier jaar kabinetsbe leid van de vorige regering-Van Agt toch wel enigszins meege werkt. 12 Prof. dr. N. H. Douben hoogleraar Sociale Economie Universiteit Nijmegen Wellicht is het voor deze keer van meer betekenis de miljoenennota en de bege leidende Macro Economische Verken ning van het Centraal Planbureau te be zien tegen de achtergrond van de mo gelijkheden die het nieuwe kabinet-Van Agt geboden krijgt. Dan komt tevens wel naar voren waar naar verwachting openingen kunnen worden gemaakt voor een fundamenteel herstel van de Nederlandse economie op middellange termijn. Want wie na kennismaking van de jongste gegevens met betrekking tot de nationale huishouding nog durft te hopen op een spoedige en duurzame opleving van onze economie, moet toch wel een onverantwoord optimisme meedragen. Voor deze stelling zal ik na tuurlijk argumenten moeten aandragen, en het lijkt het beste daar maar meteen mee te beginnen. Allereerst is het grote overschot op de lopende rekening van de betalingsba lans een teken van economische zwakte in plaats van kracht. Het verwachte overschot van ongeveer 10 miljard gul den, of circa 3 van het nationaal inko men, komt immers voor een zeer groot deel tot stand doordat de nationale be stedingen het in 1982 laten afweten. Een zeer forse duw in deze richting wordt geleverd door de daling van de particuliere consumptieve bestedingen. Er is hier geen sprake van een tijdelijke

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 12