cx 0. van ongewoon naar gewoon NOU, DiTL^KT WERKEL'JK NERGENS OP, BOR r cm CD CD CD CD CD GD CD co CD QD /ds a weg in de maatschappij vinden. Maar wel is het zaak de toepassing in eigen bedrijf beheerst te doen zijn. Dat staat Van Eldik en Van Dinten voortdurend voor ogen. De toepassing zelf van de technologie is overigens geen probleem. Is het maat schappelijk gezien nu zo erg om ar- beidshandelingen te versimpelen door mechanieken of technieken? Neen, want al sinds Adam en Eva zijn we bezig ons leven gemakkelijker te maken in zijn algemeenheid. Zo bezien zijn zelfs min der arbeidsplaatsen bij een bank op zichzelf niet erg. De eigenlijke vraag is volgens Van Eldik of we erin blijven sla gen de arbeidsbesparingen te realiseren in een tijd, dat je gelijktijdig door pro- duktievernieuwing kunt groeien. Dan merk je immers de bijverschijnselen ei genlijk niet. Tot nu toe hebben wij onder die gunstige situatie onze automatise ring kunnen doorvoeren. Als een paal boven water staat dat het bankbedrijf in zijn moderne vorm alleen maar mogelijk is met behulp van com puters. De vraag of we nu wel moeten en kunnen automatiseren vindt Van Dinten dan ook achterhaald. Het feit dat we dit al jarenlang doen duidt erop dat we het beheersen. Van Eldik onder streept met nadruk nog een andere stel ling: als we die technologie niet toepas sen zijn we zeker op den duur slechter af dan nu en gaat het meer arbeids plaatsen kosten, dan door de technolo gie verloren gaan. Waar is ook dat, mede door de automa tisering, het bankbedrijf de afgelopen tien jaar onder gunstige economische omstandigheden zijn geweldige groei, ook in arbeidsplaatsen, heeft kunnen bereiken. Als het economisch slechter gaat en de werkgelegenheid onder druk komt, moet en mag men dat dan ook niet op rekening van de automatisering schuiven. Zo'n verband is er niet tussen automatisering en verlies van arbeids plaatsen. Wel is er steeds, aldus Van Dinten, de vraag of automatisering van bepaalde arbeid onder bepaalde om standigheden zinvol is. Niemand op straat De Rabobankorganisatie heeft al veel geautomatiseerd. Ik vraag: hebben we arbeidsbesparing daarvan nu achter de rug? Van Eldik's antwoord: 'In alle eer lijkheid moeten we zeggen: zeker nog niet.' En dat is een mooie gelegenheid voor een korte terugblik en tevens voor een aftastende vooruitblik. De doorvoering van de techniek leverde ook bij ons aanvankelijk spanningen op. Velen werden er immers in hun werk door aangeraakt. Men moest wennen aan de grote veranderingen en aan de nieuwe methoden. Die spanning is hard aan het wegebben, de 'nieuwigheden' raken uitgekristalliseerd en met het ver trouwd worden daarmee is ook de rust weergekeerd. De vele jonge mensen, die onze organisatie binnengekomen zijn, hebben die onrust zelfs nooit ge kend, want ze zijn allemaal al min of meer opgegroeid met die technische verworvenheden. Maar voor de ouderen is de 'golf' vaak ook een 'cultuurgolf' ge weest: je moet dat ook innerlijk verwer ken. Op de aanpassingsbereidheid van de betrokkenen wordt een hoge wissel getrokken en dat vereist maatschappe lijke opvang en begeleiding van de ver anderingsprocessen. De Rabobankorga nisatie blijft dat harerzijds als een taak van de eerste orde zien. Ondertussen zijn wij gelukkig ver geble ven van perikelen als arbeidsgeschillen of gedwongen ontslagen. Voor zover nu te zien verwachten we die ook in de ko mende jaren niet. Wat er in de volgende eeuw gebeurt, weet natuurlijk niemand, maar Van Eldik zegt me zonder omwe gen: bij ons komt door automatisering niemand op straat te staanl Wel dienen we de realiteit in het oog te houden. De groei is momenteel uit de economie en dat maakt ook onze groeimogelijkheden minder. Zolang er rek in zit, dat wil zeg gen zolang de arbeidsbesparing door de groei wordt overtroffen of althans ge compenseerd, zijn er geen problemen. Zou die rek eruit raken, zou de groei en kele jaren achterwege blijven, dan kén er een probleem ontstaan, doordat ar beidsplaatsen op de tocht komen. Theo retisch zou dat kunnen indien we een paar jaar echte stagnatie in ons bedrijf zouden beleven. Geen beren op de weg (te) zien Van Eldik en Van Dinten hebben dit soort met 'éls nu eens...' beginnende vragen allang onder ogen gezien. Zij blij ven er rustig onder. Zij zien wel dat de tachtiger jaren minder gemakkelijk wor den dan de zeventiger. We zijn aan pak weg tien moeilijke jaren bezig, zegt Van Dinten. Maar, we hebben niet voor niets enkele jaren geleden in een apart 'Soci aal Beleidsplan' vastgelegd, dat auto matisering niet tot gedwongen ontsla gen zal leiden. Als er ooit arbeidsplaat sen verloren zouden gaan, dan mag op grond van dat plan een versterkt beroep gedaan worden op de solidariteit van alle banken van onze organisatie om die plaatsen opgevuld te krijgen. De bereid heid daartoe staat vast en het 'geen ge dwongen ontslag' is ook basis van ons automatiseringsbeleid. Van Eldik onderstreept hetzelfde nog even op een andere manier. 'Een organi satie van de standing als de onze zou zich zulke ontslagen ook niet kunnen permitteren en ook niet een situatie, waarin de technologie grotere effecten zou hebben dan het natuurlijk verloop. Ik zie dit, vooruitkijkend in de toekomst, gelukkig ook niet aankomen.' Wij moeten rustig onze lijn van beheer ste invoering van de techniek blijven volgen. Dat betekent nog wel iets meer dan het beheerst inschakelen van appa ratuur. Het kan eventueel ook meebren gen, dat er voor het personeel andere banen moeten worden opengesteld en op hen een beroep gedaan moet wor den om zich aan de veranderde omstan digheden aan te passen, bijvoorbeeld door opleidingen te volgen, misschien

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 10