'de mens moet leren om te leven' mmm (Ingmar Bergman in Herfstsonate) We weten en ervaren dat het leven is opgedeeld in fasen: kind-zijn, jeugd, adolescentie, volwassenheid, middenja ren en ouderdom. We weten ook dat er sprake is van overgangen van de ene fase naar de andere, van hobbels die ge nomen moeten worden en die gepaard kunnen gaan met crisis en aanvechting, vaak het hevigst wanneer dat 'point of no return' zichtbaar wordt, het moment waarop de middelbare leeftijd voelbaar wordt in de zorgen, teleurstellingen en tot niets leidende dagdromerijen en wanneer het jeugdig elan wordt gemist van nog alles te willen en alles te kun nen. leder van ons weet dat het leven moet worden geleerd; sommigen gaan erin ten onder, anderen groeien er bo venuit tot grote mildheid en wijsheid. Ingebed in de levensloop ligt voor de meeste mensen hun loopbaan, waaraan een heel stuk van het leven wordt be steed. Over beide zal het gaan... Levensloop als een verhaal leder van ons heeft haar en zijn eigen Drs. M. A. Brandsma Bijzondere Personeels- begeleiding Aangesloten Banken verhaal. Verhalen zijn er om uitgespro ken te worden, om op te pakken, om er van te leren, er iets mee te doen, er ver der mee te gaan, ze te delen met een ander. Verhalen die er mogen zijn worden ver teld: sterke stukken die inspelen op ge voelens van trots en flinkheid óf getui genissen die mensen uittillen boven dit leven, boven de alledaagse sleur, boven het gedoe van de kleine kring. Het zijn y de goede verhalen die het mensen doen uithouden, vaak lichtvoetig en met hu mor. Maar ook zijn er verhalen die niet wor den verteld of maar ten dele. We weten ook dat een verhaal te vroeg kan ophou den, dat het kan stokken, kan vastlopen, dat het vertellen steeds moeilijker wordt, slopender ook om het bij te wo nen. Met horten en stoten, onder tranen moeten mensen soms hun verhaal kwijt tot alles open is, vrij en los. Er zijn ver halen die niet worden gekend, die niet worden verteld en uitgesproken, die on der de korenmaat blijven, onopgemerkt ook temidden van de vele, vaak collegi ale contacten zoals die in onze organi satie bestaan. Verhalen die voor men sen een last blijven, mensen blijven pij nigen. Wat zijn dat voor verhalen? Ik aarzel te vertellen. Ze steken vaak schril af tegen de duizenden stukken vol van beheers matigheid die dagelijks in onze organi satie de ronde doen. Een aantal heeft te maken met het persoonlijke leven van mensen: bang zijn en onzeker, moeilijk contacten kun nen leggen, eenzaamheid, zonder enige geestelijke oriëntatie in het leven staan, de allerliefste kwijt zijn, door dit alles te rugvallen in vormen van onvolwassen heid en onvolgroeid gedrag, verschijn selen van verslaving aan drank of iets anders, worstelen met het hebben van een gehandicapt kind, bijna alles bezit ten en gebukt gaan onder de leegte van iedere dag... Kijkend naar de werksituatie: onvol doende zelfstandig kunnen werken, te weinig verantwoordelijkheid krijgen toe bedeeld, geen of onvoldoende mede zeggenschap bij de besluitvorming inza ke dingen die mensen direct aangaan, geen effectief (werk)overleg, te zware werkbelasting, tijdsdruk, de verant woordelijkheid voor mensen niet aan kunnen, te vroeg of te snel promotie ge maakt, bevorderd zijn tot een functie waarvoor men niet competent is, onvol doende mogelijkheden om door te groeien, slechte werkprocessen, over lappende taakverdelingen, vaak een te beperkt inzicht op waarde en inhoud van de arbeid. Weer andere verhalen liggen in het vlak van de relaties: niet met elkaar overweg, niet samen door één deur kunnen, werkrelaties die zijn vastge roest, het elkaar niet kunnen of willen aanvaarden, het van zichzelf en van el kaar vervreemd raken, onvoldoende of onjuist leiderschap, het onderhevig zijn aan bedrijfspolitiek gelobby, waarbij zo vaak persoonlijke belangen prevaleren boven de zakelijke... Kijkend naar de mensen die op onze banken werken ervaren we vaak dat ve len niet durven te zeggen waar ze echt mee zitten, wat ze moeilijk vinden, waar ze niet meer uitkomen, waar ze op vast lopen. Mensen zijn bang dat een ander iets zal merken van hun onmacht, alsof je je moet schamen of je er schuldig aan moet voelen. Anderen worstelen met organisatie en leidinggeven. Weer anderen weten niet hoe ze met hun mensen moeten om gaan, met hen moeten praten. Begrijpe lijk dat beoordelingsgesprekken om maar eens iets te noemen - niet worden gehouden of worden uitgesteld. En dan is er het moeilijke punt van beslissingen moeten nemen, 'nee' kunnen zeggen en dat 'nee' kunnen motiveren. Of, het kun nen inschatten van de mogelijkheden van de ander en deze dan ook de ruimte kunnen en durven geven, aan hem dur ven delegeren en hem aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Er zijn mensen die helemaal bedolven worden onder circulaires, procedures en adviezen, die in steeds grotere hoeveel heden dank zij kopieermachine, tekst verwerker en geautomatiseerd systeem op de bureaus terecht komen. Er is menig directeur, die klein begon nen is, die de hitte van de dag heeft ge dragen en die nu zittend in een grote ka-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 9