X 'Niemand weet zeker wat er in zit, maar heel weinigen durven te voorspellen hoe het de toekomst van het land zal beïnvloeden,' zei één van de afgevaardigden nadat hij voor het Reagan-pakket had gestemd. En daar staat hij niet alleen in, de geleer den aan beide zijden van de oceaan zijn zeer onzeker en verschillen van mening. Onorthodox, ontraditioneel, revolutio nair, daar is ieder het wel over eens. Een nieuwe naam is er ai voor opgedo ken: 'supply-side economics'. Nog nooit getoetst in de praktijk, maar een soort nieuw geloof, schreef prof. dr. B. M. S. van Praag onlangs. In Amerika is het tijdperk van de grote econoom Keynes afgesloten. Die redeneerde vanuit de 'demand' (de vraag). Ais er maar vraag komt naar produkten, dan leeft de eco nomie vanzelf op en als van particuliere zijde de vraag achter blijft, dan moet de overheid daar maar voor zorgen. In the orie niet gek, maar in de praktijk leidde dat vaak tot sterk gezwollen overheids uitgaven, financiële tekorten of om deze op te vangen, hoge belastingen, die ook in betere tijden moeilijk teruggedraaid konden worden. Reagan en zijn dub willen er drastisch een eind aan maken. Bemoeienis van de centrale overheid inkrimpen, de burgers en bedrijven minder belasting en dan wed je er maar op, dat het aldus be spaarde bedrag opzij wordt gelegd en geïnvesteerd. Als er 1 meer gespaard wordt, komt er 21 miljard extra geld voor nieuwe fabrieken en machinerieën, wordt de industriële produktie groter, komen er meer banen, gaat de econo mie groeien. Simpel gezegd: je stimu leert het aanbod (de 'supply-sidewekt de bedrijvigheid op en de nieuwe bedrij vigheid werkt heilzaam op het hele be stel. De hamvraag is of het zal wer ken. Er zijn vele en ernstige twij fels. Zat de belastingbesparing op de plaats terecht komen, waar Reagan op mikt of zal het tot een nationaal pot verteren leiden? Er schijnen al verkoop campagnes in voorbereiding voor de kerst met 'tax cut special sa/es'. De in flatie zou juist aangewakkerd worden en de vrees is vooral dat het tekort van de centrale overheid alleen maar groter zal worden, zonder dat de beoogde produk- tiviteitsgroei plaatsvindt. Ook aan het effect van het besnoeien op sociale voorzieningen wordt ernstig getild, te meer omdat de premies wei omhoog zullen gaan. Die hamvraag is tot nu toe onbeant woord. Er spelen zoveel factoren in mee, bijvoorbeeld ook de sterk verhoog de defensieuitgaven, dat er met redene ren niet uit te komen lijkt. Je moet er als het ware in geloven. Het is een experi ment, dat pas gelukt is als over een poos, in de loop van 1982, de belasting kortingen inderdaad blijken terug te vloeien in de nationale bedrijvigheid. De Amerikanen waren deze zomer echter kenneliijk bereid de avontuurlijke nieu we richting in te slaan, met alle risico's daaraan verbonden. West-Europa, dat voor de toekomst van zijn eigen economie voor een groot deel afhankelijk is van de uitkomst van het Reagan-experiment, houdt de adem in. Slaagt de proef in Amerika, dan zou de Reagan-aanpak, naar het oordeel van kenners, wel eens een model voor de rest van de geïndustrialiseerde wereld kunnen worden. Maar laten we daar over nu niet speculeren, de uitkomst is nog in nevelen gehuld en de Westeuro- pese omstandigheden, ook die van ons land, verschillen nog al wat van die in Amerika. Wat was nu het draaipunt in mijn gedachten tussen Reagan en onze eigen Nederlandse zaken mensen? Niet het extreem hoge rente niveau. Daar zuchten ze in Amerika nog erger onder dan wij hier. Zijn schone verkiezingsbelofte, dat hij de rente wel snel omlaag zou krijgen, heeft Reagan niet waar kunnen maken. Integendeel zelfs, ook in dat opzicht zal zijn experi ment in de toekomst wat moeten laten zien. Het draaipunt ligt echter op een heel ander vlak. Want het merkwaardige verschijnsel dat Washington deze zomer opleverde was, dat het zakenleven zich zijn hoop en vertrouwen terug gegeven voelde. Terecht of niet terecht, dat doet er niet eens toe. Het allerbelangrijkste is, dat men het voelde en meende. Als de natie iets aandurft, dan wij ook. De mouwen werden al opgestroopt om het avontuur weer aan te gaan. Het enkele feit, dat in Washington iets ongehoords gebeurde, dat er nieuwe kansen voor het zakenle ven voor de dag kwamen, had mentaal een tonische werking. Van zo'n impuls moet de Amerikaanse economie het hebben. Als de tonische opwekking ook na de zomer krachtig blijft, zal de Rea gan-aanpak 'vanzelf' slagen. Dan slaagt als het ware ieder experiment, daar heb je zelfs geen supply-side-theory voor nodig. Akkoord, het is goedkoop te zeggen, dat wij in ons land ook maar even zo'n toni cum moeten toedienen. Want wat moe ten in ons geval precies de ingrediënten zijn en wat juist niet? Als we het daar met elkaar over eens waren, hadden we misschien niet zoveel tijd nodig om een nieuw kabinet te formeren. Maar wie oplet - zie slechts wat in dit nummer staat over het midden- en kleinbedrijf - weet dat: a. de bedrijven het moeilijk hebben, b. opleving van het bedrijfsleven door nagenoeg iedereen als middel tegen de kwalen wordt aan geprezen en c. dat daarbij de hoop ge vestigd is op de mentaliteit, flexibiliteit, inventiviteit en zo meer van het bedrijfs leven. We vergeten ook nooit de over heid erbij te halen, die óf in de weg staat, omdat ze zich teveel met ons be moeit, óf in moet springen, omdat ze te weinig doet. Maar drommels goed we ten we, dat het uiteindelijk vooral van het bedrijfsleven zelf moet komen, van de ondernemers en hun medewerkers van hoog tot laag. Wij hier missen echter nog de eerste vonk, die de ware ondernemersgeest, de soepelheid en vindingrijkheid als het ware ineens over de hele linie doet op vlammen. Die letterlijk aanstekelijk werkt, de hele samenleving raakt en het hele klimaat een paar graden warmer maakt. In Amerika schijnt vorige maand zo'n ontstekende vonk opgeflitst te zijn. Afwachten of het aanslaat, maar de mo tor is hoorbaar levendiger gaan prutte len. Dat geluid - en dat was mijn ge- dachtenassociatie - zou ook ons hier in Nederland ais muziek in de oren klinken. Daar heb je die vonk voor nodig. Hij hoeft niet eens groot te zijn, maar ieder een moet wel weten dat hij er is, hem 'zien' en vooral er zich door aangesto ken voelen. In 'Der Butt', verbluffende roman van de wereldberoemde Duitse schrijver Cün- ther Grass, zegt een van de romanfigu ren: 'Sie und ich, wir wissen was der Welt mangelt: das Maximum im Mini mum'. Precies raak gezegd en ook on vertaald te begrijpen. Onze economie heeft juist die minimale koersverande ring nodig, die tegelijk het maximale effect oplevert. Ik voor mij noem dat maar de vonk, maar zelfs die eeuwig be ter wetende bot van Grass zou het met al zijn vissen-eigenwijsheid knap moei lijk hebben om precies te zeggen hoe je die vonk krijgt. JRH

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 5