rabobank woorden en miljoenen in Maandblad Secretaresse J. R. Daling Vormgeving S. A. J. Loman Offsetdruk Hoonte-Holland Abonnementenadministratie telefoon 36 28 86 Abonnementsprijs per jaar f 40,- Hoofdredacteur mr. J. R. Haverkamp Redacteur J. Ph. K. Dost Bureauredacteur K. de Mol Aangesloten 983 banken met ruim 3100 vestigingen Voorzitter van de Raad van Beheer C. G. A. Mertens Voorzitter van de Hoofddirectie ir. P. J. Lardinois Ontstaan in 1972 uit fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht, opgericht in 1898 en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, opgericht in 1898. Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. De aan onze aangesloten ban ken toevertrouwde middelen namen in juli af met f 525 mil joen, hetgeen aanzienlijk meer was dan verwacht. Een mogelijke verklaring hier voor kan de halfjaarlijkse be taling van rente en aflossin gen zijn, terwijl ook verschui vingen in de vakantieperioden een rol gespeeld kunnen heb ben. Een krachtig herstel van de middelengroei in augustus wijst in die richting. De groei van de uitstaande le ningen was met f221 miljoen voor het eerst dit jaar aanzien lijk hoger dan was verwacht. De uitstaande debetsaldi in rekening-courant stegen over eenkomstig de verwachting, zodat de totale kredietverle ning toenam met f 524 mil joen. AANGESLOTEN BANKEN MUTATIES IN DE MIDDELEN (bedragen xf 1 miljoen) juli '81 jan. t/m jan. t/m juli '81 juli '80 Spaarmiddelen 77 1628 1467 Privérekeningen - 480 578 642 Toonderpapier - 14 118 56 Rekeningen-courant en deposito's (zakelijk) - 108 669 741 Totaal - 525 2993 2906 Stand ultimo 65487 MUTATIES IN DE KREDIETVERLENING (bedragen xf 1 miljoen juli'81 jan. t/m jan. t/m juli '81 juli '80 Rekeningen-courant Leningen en beleggingen Totaal Stand ultimo 303 221 102 999 348 1502 524 1101 46186 1850 ORGANISATIE MUTATIES IN DE MIDDELEN bedragen x f 1 miljoen) juli'81 jan. t/m jan. t/m juli '81 juli '80 Totaal - 1523 5004 6035 Stand ultimo 80853 MUTATIES IN DE KREDIETVERLENING (bedragen xf 1 miljoen) juli'81 jan. t/m jan. t/m juli '81 juli '80 Totaal 616 1988 3187 Stand ultimo 67776 SPAARONTWIKKELING BIJ DE VERSCHILLENDE INSTELLINGEN (bedragen xfl miljoen) Spaarverschil Spaartegoed 30 juni 1981 juni '81 jan. t/m jan. t/m juni '81 juni '80 bedrag Rabobankorganisatie 399 1820 1690 50130 413 Algemene spaarbanken 127 269 - 3 20541 16,9 Rijkspostspaarbank 109 228 107 17055 14,0 Algemene banken* 332 1687 1909 33747 27,8 Totaal 967 4004 3703 121473 100,0 Handelsbanken alsmede niet aangesloten landbouwkredietinstellingen Bron: CBS VOORPAGINA: Het samenspel van treinen, rails en wissels op dit rangeerterrein weerspiegelt als het ware het inge wikkelde complex, dat onze nationale volkshuis houding is. Wereldconjunctuur, positie van het Nederlandse bedrijfsleven, export, alles grijpt in elkaar. Meer over het midden- en kleinbedrijf en over de noodzaak van exportondersteuning op pag. 16 en 17 e.v., 24 en 25, alsmede 34 e.v. UIT DE INHOUD pag. Over levensloop en loopbaan 8 Midden- en kleinbedrijf belicht 16 en 17 De problemen van de detailhandel 24 Tuinbouw en aardgas 26 Fenedex, steun in de rug voor exporteurs 34 Fotografie: pag. 1Jan Dost, pag. 4: Art Reference Frkfrt., pag. 6, 23 (onderaan), 30 en 34: Bart Stap, pag. 14 en 15: ANP foto, pag. 17: KLM Helikop ters, pag. 18, 19, 22, 23 (bovenaan), 24, 25, 35 36 bovenaanen 37: Audio Visuele Dienst Rabobank Nederland, pag. 26 en 28: Dick van Beurden, pag. 33: R.U. Utrecht, vakgroep Veterinaire Radiologie. Tekeningen pag. 8, 10, 12, 13 en 29: Sierd Loman.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 40