jubilea openingen in memoriam In afwijking van het gestelde onder jubilea in Rabobank 8/1981 werd aan de heer J. A. van Gils, die afscheid nam als lid van de beheerscolleges van de Rabobank Zevenbergschen- hoek geen zilveren, maar een gouden reversspeld uitgereikt. Wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens nam op 13 juli de heer A. Versluys af scheid als lid van het bestuur van de Rabobank Wijk en Aal burg. Hij heeft daarvan 20 jaar lang deel uitgemaakt. Op 28 juli werd door de Rabo bank Beek-Ubbergen afscheid genomen van de heer B. J. Arnts, die gedurende bijna 29 jaar deel heeft uitgemaakt van het bestuur van deze bank. De laatste 20 jaar was hij voorzit ter. Hij legde zijn functie neer wegens een verhuizing. Bij de Rabobank Markelo werd op 10 augustus het feit her dacht dat de heer G. Rohaan veertig jaar geleden werd geko zen tot bestuurslid. Kort na die verkiezing werd hij tevens voor zitter. De heer Rohaan werd on derscheiden met de gouden re versspeld. De zilveren speld was voor de heer J. H. Temmink, die 24 jaar deel heeft uitgemaakt van de beheerscolleges van de Rabo bank Borculo. Deze onder scheiding werd uitgereikt op 14 augustus, toen hij afscheid nam als voorzitter van de raad van toezicht. Van de heer Nottelman, lid van de raad van toezicht van de Ra bobank Burgerbrug-Petten, werd op 17 augustus na een 31-jarig lidmaatschap van de beheerscolleges afscheid geno men. Bij de Rabobank Nieuwleusen werd op 17 augustus herdacht dat de heer H. Bouwmeester 25 jaar geleden werd gekozen tot bestuurder. Hij kreeg de zilveren onderscheiding. Op 19 augustus werd afscheid genomen door de Rabobank Schermerhorn van de heer M. N. Klerk in verband met het be reiken van de statutaire leef tijdsgrens. De heer Klerk heeft 19 jaar deel uitgemaakt van de beheerscolleges, waarvan de laatste 12 jaar als voorzitter van het bestuur. Zilveren organisatiespelden werden op 20 augustus bij de Rabobank Achterveld uitge reikt aan de heren J. Tijmensen en G. J. Tolkamp. De heer Tij mensen nam afscheid als voor zitter van de raad van toezicht wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. De heer Tolkamp nam afscheid we gens bedrijfsbeëindiging. De heer Tijmensen maakte 30 jaar deel uit van de raad van toe zicht, waarvan 15 jaar als voor zitter en de heer Tolkamp was 25 jaar lang secretaris. Na 41 jaar lang deel te hebben uitgemaakt van het bestuur van de Rabobank Oostvoorne, waarvan 15 jaar als secretaris en 23 jaar als voorzitter, nam op 24 augustus de heer L. Gorze- man afscheid. Hij kreeg de hoogste organisatieonderschei ding, de gouden speld met bril jant. Op 25 augustus vierde de heer A. J. Goldhoorn zijn 25-jarig ju bileum als voorzitter van de raad van toezicht van de Rabo bank Ouderkerk-Krimpen. Hij kreeg de zilveren reversspeld. Goud werd uitgereikt aan de heer H. J. van Rooy tijdens een receptie op 28 augustus ter ge legenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum als directeur van de Rabobank Ingen. Geen gou den organisatiespeld overigens, maar de eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Het veertigjarig jubileum betekende tevens een afscheid van de bank. Op 31 augustus werd bij de Ra bobank Broek op Langedijk af scheid genomen van de secre taris van de raad van bestuur, de heer P. de Geus. Hij maakte gedurende 17 jaar deel uit van de beheerscolleges van deze bank. De Rabobank Oerle nam op 31 augustus afscheid van de heer Van Dooren, die vanaf 1946 lid is van de raad van toezicht, waarvan hij sedert 1967 voor zitter is. Hij kreeg de gouden organisatiespeld. Op 3 september vierde de heer J. H. Berkers, directeur van de Rabobank Boxtel, zijn 25-jarig dienstverband bij deze bank. Op 19 juni vond in Meliskerke de heropening plaats van het al daar gevestigde bijkantoor van de Rabobank Zoutelande-Me- liskerke. Burgemeester mr. B. J. van Putten verrichtte de ope ningshandelingen. Op 4 juli werden de inwoners van Heythuysen in de gelegen heid gesteld een kijkje te gaan nemen in het verbouwde en ge moderniseerde kantoor van de Rabobank aldaar. De oud-voorzitter van de Rabo bank Opmeer, de heer Glas, opende op 21 augustus het kantoor Hoogwoud van deze lo kale bank. Deze opening kan worden gezien als de bekroning van de inspanningen die geleid hebben tot de fusie met de Ra bobank Opmeer. Ter gelegen heid van deze opening werden twee donaties van 7000 gulden uitgereikt voor de plaatselijke gemeenschap. K. Bakker, 60 jaar. Voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Tijnje. J. Been, 72 jaar. Oud-secretaris van het bestuur van de Rabo bank Zweeloo. W. G. J. Beltman, 69 jaar. Be stuurslid van de Rabobank Zwolle. P. Th. Buckx, 68 jaar. Be stuurslid van de Rabobank te Born. G. Diemer, bestuurslid van de Rabobank Borger. F. J. Feld, 69 jaar. Oud-be stuurslid en erelid van de Rabo bank Sijbekarspel. A. Geschiere, 85 jaar. Oud-be stuurslid van de Rabobank Zou- telande-Meliskerke. G. H. Heinen, 75 jaar. Oud voorzitter van de raad van toe zicht van de Rabobank Groes- beek. J. J. Heupink, 78 jaar. Oud kassier van de Boerenleenbank Hellendoorn. P. van de Heyden, 83 jaar. Oud-bestuurslid van de Rabo bank te Berlicum. M. J. H. Jenniskens, 75 jaar. Ere-voorzitter van het bestuur van de Rabobank Ysselsteyn (U. H. Hoogeveen, 93 jaar. Oud voorzitter van de Rabobank Gorredijk en Omstreken. J. H. W. van Koeverden, 70 jaar. Voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Gel- dermalsen en Omstreken. H. van Roomen. 71 jaar. Oud lid van de raad van toezicht van de Rabobank Achterveld. H. J. M. van Rossum, 89 jaar. Erevoorzitter van de Rabobank Raalte. Joh. Scheringa, 75 jaar. Oud bestuurslid van de Rabobank Zeevang. C. Snoek. 80 jaar. Oud-voorzit ter van de Rabobank Zundert. D. I. Troost, 66 jaar. Bestuurs lid van de Rabobank Zuidland. W. J. P. M. Withagen, 58 jaar. Directeur van de Rabobank Zundert. In memoriam H. de Jong Op 10 augustus overleed de heer H. de Jong, 74 jaar. Hij was een zeer bekende, geres pecteerde figuur in onze organi satie en met name ook in het Friese coöperatiewezen. Reeds in 1949 werd hij secretaris van het bestuur van de bank Dantuma- deel en drie jaar later voorzitter van deze bank. In 1964 nam hij zitting in de Raad van Toezicht van Rabobank Nederland, welke functie hij tot 1977 heeft bekleed. Naast zijn functie als directeur van de Coöperatieve Zuivelfabriek Akkerwoude was de heer De Jong o.a. voorzitter van de Kring Friesland Oost. Ook was hij be stuurslid van de Coöperatieve Condensfabriek. Een Friese en landelijke coöpera- tor in hart en nieren, die het altijd betreurd heeft dat de Zuivelbank, thans Frieslandbank, indertijd meende uit de landelijke organi satie van coöperatieve banken te moeten treden. Als Fries noemde hij dat de schaduwzijde van zijn coöperatieve ervaringen. Hij bleef, zo zei hij in 1977 bij zijn af scheid van de Algemene Verga dering van Rabobank Nederland, hopen, dat de ontwikkelingen nog eens op samenwerking zouden uitlopen. Allen die de heer De Jong gekend hebben zullen zich zijn markante persoonlijkheid nog lang herinne ren. Hij was een van die mannen, die het coöperatieve bedrijfs- en organisatieleven hebben gedra gen en gestimuleerd.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 39