geld- en kapitaalmarkt 38 Stond in juli de mark/guldenverhouding centraal bij de gebeurtenissen op de valutamarkt, in augustus eiste de koersontwikkeling van de dollar weer de meeste aan dacht op. Op 10 augustus was deze gestegen tot het sinds begin 1974 niet meer bereikte niveau van f2,86. Vervolgens gaf de dollarkoers een wisselvallig beeld te zien, waarbij de fluctuaties overwegend neerwaarts waren gericht. De verwachting én hoop, die geruime tijd hebben bestaan, dat de rentetarieven in de Ver- Drs. J. H. P. M. van Lange Algemeen Economisch Onderzoek enigde Staten in de tweede helft van het jaar (aanmer kelijk) zullen gaan dalen, heeft thans plaats gemaakt voor een somberder perspectief. Bleven de tarieven aan de overzijde van de oceaan hoog en trad op de kapitaalmarkt zelfs een stijging op, in Nederland week het beeld daar niet veel van af en heeft in augustus per saldo een aanzienlijke verhoging van de tarieven op de geld- en kapitaalmarkt plaatsge vonden. Het 3-maands interbancaire tarief, dat in de tweede helft van juli snel was opgelopen, kwam eind juli/begin augustus in rustiger vaarwater terecht (circa 13,4%), toen de mark/guldenverhouding weer een meer ge wenst niveau had bereikt. Het verschil met de officiële tarieven van De Neder- landsche Bank bleef echter zeer groot. De extra opslag op de debetrente werd door de algemene banken op 6 augustus met Vi verhoogd tot 3 Een dag later werd bij onze organisatie een verhoging tot 2Vi doorgevoerd. Begin september bedroegen deze per centages respectievelijk 31/2 en 3. Opmerkelijk is dat onze organisatie zich terzake terughoudend heeft op gesteld en verhogingen slechts node en soms met aan merkelijke vertraging heeft toegepast. De geldmarkt kon behalve over het contingent van f 3,5 miljard beschikken over tijdelijke hulp door middel van dollarswaps. Deze hadden meestal een looptijd van één week en volgden elkaar in hoog tempo op. Op 17 augustus beliep deze markthulp maar liefst onge veer f 5 miljard. Op 20 augustus is een nieuwe contin gentsperiode van start gegaan die duurt tot en met 18 november. In het licht van de verwachte zeer forse geldmarktte korten in het laatste kwartaal, staat De Nederlandsche Bank toe dat naast het contingent van f3,6 miljard, voor ten hoogste f 1,2 miljard een extra beroep wordt gedaan tegen de voorschotrente vermeerderd met een opslag van 2 Het bankwezen mag thans dus gemid deld voor maximaal f4,8 miljard bij de Bank in het krijt staan. Het begin van de nieuwe contingentsperiode werd ver gezeld van een speciale belening voor twee weken te gen 13%%. De toewijzing bedroeg bijna f2,3 miljard. Deze speciale belening te zamen met het nieuwe con tingent inclusief het toegestane extra beroep, was vol doende om het forse geldmarkttekort te dekken. De netto schulden van het bankwezen bij De Nederland sche Bank waren namelijk tot liefst f 6,5 miljard opge lopen, voornamelijk doordat de tijdelijke hulp aan de geldmarkt door middel van swaps op 24 augustus was beëifidigd. Het 3-maands interbancaire tarief bedroeg daarna on geveer 13,9%, nadat het beeld in het midden van de maand schommelingen rond een niveau van 13,6 te zien had gegeven. Ging de stijging van de geldmarkttarieven met schom melingen gepaard, de tarieven op de kapitaalmarkt ste gen vrijwel dagelijks. Op 31 augustus wees de middellange rentewijzer 12,31 aan, waarmee het maandgemiddelde op 11,94 kwam. Het indicatietarief voor de onderhand se markt volgde deze stijging en bedroeg rond het eind van de maand circa 13,2 De afgifteprijzen van pand brieven werden verlaagd en daarnaast werden nieuwe series gestart, waarbij zelfs de recordrente van 13% werd bereikt. Ook de hypotheekrente bereikte nieuwe recordniveaus en tevens werden vele spaartarieven aangepast. Als oorzaak van deze rentestijging kan naast de invloed van de buitenlandse rente-ontwikkeling de meezuigen de werking van de zeer hoge geldmarktrente worden genoemd. Bovendien was het beroep van de overheid wederom omvangrijk. Het zal geen verbazing wekken dat in dit klimaat van rentestijging enkele emissies het moeilijk hadden. Op 30 juli kondigde de ABN een 12V4 %-kapitaalobliga- tielening van f 1 50 miljoen aan, waarbij zij de koers van uitgifte op 101 vaststelde. De gemiddelde looptijd bedroeg 10V2 jaar. Ondanks de latere verlaging van deze koers met niet minder dan 1 Vï werd deze le ning geen succes. Het leningsbedrag moest tot f120 miljoen worden verlaagd. Ook de 121/2 %-obligatielening van Euratom kon niet succesvol worden genoemd, ondanks het geboden effectief rendement van 12,71 De lening van de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV, met eveneens een coupon rente van 12V4 en waarbij rente en aflossing volledig zijn gegarandeerd door de Nederlandse Staat, haalde het met een effectief rendement van 12,59 nog net. De Staat bood op de 8e openbare lening van dit jaar een recordcouponrente van 12% en sloot daarmee de rij van de 12V2 %-leningen af. De gemiddelde loop tijd bedroeg acht jaar. Met het vaststellen van de hoogte van deze couponrente maakte de Agent van het Ministerie van Financiën duidelijk dat het zeer ge wenst was dat de Staat een omvangrijk bedrag uit de markt zou halen. Ook de in het advies van De Nederlandsche Bank aan de toenmalige kabinetsformateurs genoemde omvang van het financieringstekort van de totale overheid- wellicht 8 van het nationale inkomen duidde, ge geven de dekking tot dat moment, in die richting. Al hoewel de opbrengst van f950 miljoen, waarmee de Schatkist op 1 oktober zal worden gespekt, wellicht niet geheel aan de bedoelingen van de Agent zal heb ben beantwoord, moet het bedrag bij een uitgiftekoers van 100,5 en een toewijzing van 50 toch alleszins redelijk worden genoemd. Door middel van het open bare kapitaalmarktberoep heeft de Staat in het lopende jaar reeds f 7,65 miljard opgenomen. De Amro Bank kondigde eind augustus een f 150 mil joen obligatielening aan met een coupon van 12%% en een gemiddelde looptijd van 5% jaar. Enige dagen later werd de couponrente aangepast tot het recordni veau van 13 Begin september volgde Bank Mees Hope met eveneens een 13 %-obligatielening. De Amro Bank ving - evenals de ABN - met de emissie van bankbrieven aan, dit in navolging van de NMB die daarmee reeds in juli van start is gegaan. Het geboden effectief rendement op de bankbrieven ligt ruimschoots onder dat van de pandbrieven van de diverse hypotheekbanken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 38