Bij de grotere ondernemingen zal dit een aparte kracht zijn, die mogelijk nog gebruik kan maken van een computer, bij de kleinere onderneming kan dit een secretaresse zijn, die hieraan een deel van haar tijd besteedt en die van een 'databank' in de vorm van een ordner of kaartenbak gebruik maakt. Belangrijk is echter, dat de noodzaak van het systematisch verzamelen en bij houden van de eerder genoemde infor matie wordt onderkend en dat daarvoor tijd wordt vrijgemaakt. Er hoeft echter niet zo veel tijd in te gaan zitten (in verhouding tot de om vang van de onderneming en het afzet- belang in het buitenland) wanneer de verantwoordelijke afdeling haar infor matiestroom goed heeft georganiseerd. Als belangrijke informatiebronnen kun nen worden genoemd: - E.V.E. (Dienst voor Economische Voorlichting en Exportbevordering); - kamers van koophandel in het buiten land, bijvoorbeeld voor België, West- Duitsland, Engeland en Frankrijk; - kamers van koophandel en fabrieken in Nederland; - internationaal opererende banken, zoals Rabobank Nederland; - Nederlandse ambassades en diplo matieke vertegenwoordigingen. Exportondersteuning Genoemde instellingen kunnen een be langrijke bijdrage leveren aan de export ondersteuning van Nederlandse onder nemingen. De verstrekte informatie is veelal strikt theoretisch en gebaseerd op bestaande studies. Van onschatbare betekenis is echter de praktische ervaring, opgedaan bij het zakendoen in het buitenland. Deze know-how, die bij collega-expor teurs aanwezig is, is in het algemeen moeilijk toegankelijk. De essentie van de activiteiten van Fenedex (Federatie voor het Nederland se Export, Bezuidenhoutseweg 76a, 2594 AW Den Flaag, telefoon 070 - 83 81 08) is dan ook de bevordering van de uitwisseling van kennis en ervaring. Sinds 1954 vormt deze onafhankelijke, particuliere organisatie, zonder winst oogmerk en werkend zonder subsidie, een ontmoetingspunt voor functionaris sen van aangesloten ondernemingen. Door de contacten met het bedrijfsleven kan Fenedex in haar dienstverlening in haken en anticiperen op de actualiteit, daarbij uiteraard geleid door de behoef ten van de leden. H et secretariaat wordt ondersteund door specialisten, die de vaktechnische ontwikkelingen nauwlettend volgen. Met dit doel zijn werkgroepen ingesteld, waarin deskundigen op juridisch, fis caal, publiciteits- en exportterrein zitting hebben. De doelstelling van Fenedex is de bevor dering van de Nederlandse export in het algemeen en die van de aangesloten ondernemingen in het bijzonder. De bij drage hieraan berust op advisering, be middeling en vooral praktische onder steuning. De activiteiten kunnen wor den gesplitst in twee hoofdgroepen: Ledenservice Dit impliceert een individuele onder steuning, waaraan, buiten de jaarlijkse contributie, geen extra kosten zijn ver bonden. Tot het dienstenpakket beho ren onder meer: a advisering bij opbouw en vergroting van de buitenlandse afzet; b het verstrekken van inlichtingen en materiaal m.b.t. in- en uitvoergegevens, douanerechten, agentencontracten, ver pakkingsvoorschriften, leverings- en verkoopvoorwaarden etc.; c het leggen van contacten met poten tiële afzetpartners door middel van han dels- en relatiebemiddeling; d het organiseren van ledenontmoetin gen, waarbij informele contacten en ervaringsuitwisseling centraal staan. Studie-evenementen Met de organisatie van tal van studie evenementen komt het secretariaat te gemoet aan een grote behoefte van het bedrijfsleven. Fenedex is echter beslist geen cursusinstituut; de activiteiten, die op dit gebied ontplooid worden, zijn in feite ondergeschikt aan de dienstverle ning aan de leden. Doel is ook hier: de overdracht van praktische informatie en de bevordering van kennisuitwisseling. Sinds 1959 organiseert Fenedex, in sa menwerking met de kamers van koop handel en fabrieken in Nederland, twee maal per jaar de leergang 'De totstand koming en afwikkeling van exporttrans acties'. Vrijwel alls facetten van het aantrekken en uitvoeren van exportorders komen daarbij ter sprake. Om een greep te doen: het inzamelen en verwerken van marktinformatie, de marktbewerking, de tussenpersonen (de agent, de impor teur, de groothandel), de distributie- en afzetkanalen, promotie in andere lan den, deelneming aan projecten, het se lecteren van markten, de vervoerspro- blematiek, de financiering van exportor ders, het exportkrediet, de juridische en fiscale problematiek van buitenlandse vestigingen en vertegenwoordigingen. •Wr' KLM Daarnaast vinden studiebijeenkomsten, seminars en conferenties plaats, inge leid door ervaren medewerkers uit het bedrijfsleven. H ierbij wordt praktische informatie overgedragen op uiteenlopende terrei nen, zoals bijvoorbeeld: het uitzenden van medewerkers naar het buitenland, exportdocumenten, douanezaken, inter nationaal betalingsverkeer, assurantie enz. De bijeenkomsten worden onder steund door het uitgeven van actuele publikaties, alsmede het beschikbaar stellen van gerichte informatie aan de deelnemers. Met het aanbieden van dit dienstenpak ket is, mede dank zij de samenwerking met diverse organisaties en de leden van Fenedex, een deskundige, efficiënte exportondersteuning mogelijk. Door het groeiende aantal leden - mo menteel circa 800 ondernemingen wordt de behoefte aan praktische infor matie op het terrein van het internatio naal zakendoen onderstreept. Door middel van een actief en kwali- teitsgericht beleid hoopt Fenedex haar rol als exportbevorderende organisatie te kunnen verdiepen en uitbreiden. CHEVBQI

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 37