steun in de rug voor exporteurs ten/and naar ons eigen produkt qua om vang, eisen, concurrentiepositie, import mogelijkheden etc.; d zijn wij geori├źnteerd omtrent distribu tiemogelijkheden, gevolgde verkoopme thoden, reclameactiviteiten, kredietver lening etc. Per schip, per spoor en door de lucht. De Nederlandse vervoerders weten wel raad met onze export. Een belangrijke schakel is bijvoorbeeld het rangeerter rein de Kijfhoek bij Rotterdam, het grootste van ons land (zie luchtfoto). gen. Voor de opbouw van een informatiebe stand kunnen we twee belangrijke groe pen onderscheiden: a de geregelde, continue informatie stroom, die volgens een vereiste routine zal moeten worden verzameld; b de incidentele informatie, die ten be hoeve van bepaalde projecten of afzon derlijke vraagstellingen zal moeten wor den verkregen. De continue informatiestroom is de be langrijkste bron. In de loop der tijd komt er bij het bedrijf een schat aan informa tie binnen uit gesprekken, rapporten, bedrijfsvergaderingen, vakliteratuur enz. Al die gegevens, die al binnen het be drijf aanwezig zijn, zouden centraal ver zameld en toegankelijk gemaakt moe ten worden. Het komt maar al te vaak voor, dat func tionarissen uit een onderneming naar gegevens zoeken, die bij een collega in de lade liggen, of dat er op buitenlandse reizen marktgegevens verzameld wor den, die vrijwel naast de deur verkrijg baar waren. Al naar gelang de omvang van het be drijf zal aan de opbouw een bewerking van de informatiestromen een mede werker of medewerkster full-time of part-time bezig moeten zijn. Doel van elke 'checklist' blijft een con frontatie vooraf met marktomstandighe den die men bij een eventuele benade ring van de nieuwe markt zal ontmoe ten. Organisatie van de informatiestroom Ten einde een exportaandeel te verwer ven, te behouden of te vergroten, is een constante informatiestroom noodzake lijk. Bij de beantwoording van de vra gen, die op ons afkomen, is een uitge breide kennis omtrent tal van facetten vereist. Op welke wijze en waar kan die infor matie verzameld worden? Bij de wijze van onderzoek maken we onderscheid tussen 'desk research', on derzoek van achter het bureau en 'field research', onderzoek ter plaatse. Men mag wel stellen, dat ca. 70 van de nodige informatie in Nederland bij tal van bronnen, gratis of tegen een gerin ge vergoeding, aanwezig is. Alleen daarom al is 'desk research' het belangrijkste. Blijven na de 'desk re search' nog vragen open, dan volgt de 'field research', bijvoorbeeld de explora- tiereis, ter opvulling van de open vra-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 36