fenedex, een steun in de rug voor exporteurs De ontwikkeling van de Nederlandse economie is in belangrijke mate afhankelijk van het verloop van de uitvoer. De waarde van onze export vertegenwoordigt thans circa 50 van het bruto nationaal produkt. Sedert 1974 is een vertraging in de groei van de Nederlandse uitvoer opgetreden. De gevolgen hiervan zijn vrij ernstig. Een verzwakking van de exportsector leidt tot een stagnatie in de in dustriële sector en werkt nadelig in op de werkgelegenheidssituatie. Mede in het licht van de verslechterende energiebalans is een in volu me groeiende uitvoer voorwaarde voor een gezonde economie. Aan de hand van onder meer deze fac toren moet worden vastgesteld of, en in hoeverre, export voor een onderneming noodzakelijk is. Tevreden zijn met de huidige positie is nauwelijks een alternatief, omdat bui tenlandse ondernemingen de potentiële afnemers op de thuismarkt wel weten te vinden. Ondernemen betekent in essentie het opsporen en zo rationeel mogelijk tege moetkomen aan de (inter)nationale Export is echter niet alleen economisch gezien een noodzaak; voor steeds meer ondernemingen geldt, dat het voortbe staan gerelateerd is aan de mate, waar in men erin slaagt ook buiten Nederland afzet te vinden. Exporteren van de éne dag op de andere is, een enkele uitzondering daargelaten, niet mogelijk. Export vereist daarom een planmatige aanpak en vooral: continuï teit. In dit artikel wordt aangegeven hoe de export van een onderneming georga niseerd kan worden en op welke wijze Fenedex (Federatie voor de Nederlandse Export) daarbij ondersteuning kan verle- Waarom exporteren? De continuïteit van een onderneming is afhankelijk van de afzetmogelijkheden. Belangrijke factoren, die de beslissing tot exporteren beïnvloeden, zijn; a men produceert een zeer gespeciali seerd produkt; in dat geval kan de bin nenlandse markt veel te beperkt blijken; b er is een voortdurende overcapaciteit; verkopen aan het buitenland is dan een goede remedie; c buitenlandse concurrentie op de bin nenlandse markt; onder het motto 'de aanval is de beste verdediging' zullen buitenlandse markten bewerkt moeten worden; d internationale marktmogelijkheden van het produkt; door een lage kostprijs, hoge kwaliteit, of de afwezigheid van een vergelijkbaar produkt op de buitenlandse markt, ontstaat een bepaalde in ternationale vraag en daarmee een uitvoer- mogelijkheid. vraag. De ontwikkelingen in de laatste decen nia brengen met zich mee, dat de markt steeds breder wordt, men meerdere markten moet bewerken en zijn marke ting daarop moet afstemmen. Voorbereiding De eerste belangrijke stappen op weg naar succes op buitenlandse markten moeten in het eigen bedrijf genomen worden. De voorbereiding, het zich rea liseren wat men eigenlijk gaat doen, is het eerst aan de orde. Derhalve dient vooraf een aantal vragen gesteld te worden, zoals; - is het bedrijf in staat en toereikend georganiseerd om export waar te ma ken? - voldoet het produkt aan de vraag in andere landen of is aanpassing noodza kelijk? Flet goed kennen van het eigen bedrijf en het eigen produkt is een belangrijke factor bij het afwegingsproces. De opbouw van export vraagt tijd en geld; zonder deze investering is de kans op succes in het buitenland gering. Export is geen medicijn tegen rode cij fers en kan in het algemeen niet van de éne dag op de andere worden gereali- De havens in ons land zijn een belang rijke spil in het exportgebeuren.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 34