jaarlijkse röntgenfoto toont kracht en zwakte land- en tuinbouw Volgens vast gebruik is ook deze zomer het Landbouw Economisch Bericht uit gekomen. Deze publikatie van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) geeft een actueel inzicht in het wel en wee van de landbouw. En dan vooral in financieel opzicht. Degenen die dagelijks bezig zijn met het beleid voor land- en tuinbouw, zo wel bij de overheid als bij het georgani seerde bedrijfsleven kunnen hun con clusies trekken. Ook dit keer was dat een bevestiging van hetgeen al bekend was of vermoed werd. De stemming op boerenvergaderingen is wat dit betreft een voorbode van goede of slechte LEI - berichten. Maar de door een onafhan kelijke instantie vastgestelde objectie ve werkelijkheid kan niet gemist wor den. Nog niet door dal Zo komt in het Landbouw Economisch Bericht 1981 naar voren dat de melkveebedrijven en de akkerbouw bedrijven het economische dal dat na 1978 is ingezet nog niet door zijn. Vooral door wat gunstige aardappel en uienprijzen in het afgelopen jaar zijn de akkerbouw- uitkomsten wel wat beter dan in het voorafgaande jaar. Maar dit betreft produkten die in het ene jaar bij wijze van spreken per stuk worden verkocht en waar van het andere jaar scheepsladingen voor een habbe- krats worden aangeboden. Een gunstiger teken zou ik wat deze sector betreft willen noemen de ontwikkeling van de kosten. Deze duiden op een mogelijk begin van Ir. J. H. Egberink herstel. Erg ongunstig blijft het op de akkerbouwbedrij ven in de Veenkoloniën. De problematiek van het aard appelmeel en de AVEBE legt een sterke druk op de fi nanciële resultaten van de landbouwbedrijven in die streek. In de varkenshouderij bleven de financiële resultaten onbevredigend. Duurdere energie en hogere veevoe- derkosten aan de ene en duidelijk lagere prijzen voor het eindprodukt aan de andere kant. Het ongebruikelijk lang aanhouden van het dal in de varkenscyclus te za- men met een aantal veranderingen van mogelijk blij vende aard zoals de vraagontwikkeling en het duurdere veevoer brengt vele varkenshouders in grote proble men. Ook herstel Er zijn ook gunstige berichten te melden. Zo was er in het seizoen 1980/81 een krachtig herstel van de renta biliteit bij de groente in de open grond. Ook de fruit teelt had na twee slechte jaren onverwacht een goed jaar. De dalende lijn in de bloembollen- en champignonsec tor zette zich afgelopen jaar voort. Om de röntgenfoto compleet te maken: de groenten onder glas deden het in 1980 financieel gezien vrij re delijk. Dit in tegenstelling tot de bloemen onder glas. De potplanten konden de opgaande lijn van de jaren daarvoor niet handhaven.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 32