m/i rr// bevorderlijk is voor huri vorming. De mi nister kan zelfs verplichten tot het aan trekken van mentoren (begeleiders) voor deze groep werknemers. Arbeidsinspectie Naast de controle op de naleving van de Arbowet zal de Arbeidsinspectie tot taak krijgen zorg te dragen voor de wer kelijke naleving van de wet. Eén van de bevoegdheden die voortvloeit uit deze taak is het stilleggen van het werk. In dien naar redelijk oordeel van de Ar beidsinspectie de werkzaamheden ge vaar opleveren voor personen, kan het districtshoofd daarvan bevelen het werk stil te leggen. Opmerkelijk in dit verband is, dat niet al leen het districtshoofd deze bevoegd heid heeft, maar ook de individuele werknemer. Kan de werknemer de ar beidsinspectie niet tijdig waarschuwen, dan mag hij het werk neerleggen als er ernstig gevaar voor personen dreigt. Misschien nog opmerkelijker is het dat de werkgever in zo n geval zal moeten bewijzen dat de stillegging niet had hoeven te geschieden. Afsluitende opmerkingen Formeel juridisch kan de Arbeids omstandighedenwet gezien worden als een vervanging voor de Veiligheidswet 1934. Wanneer de Arbowet echter op z'n praktische merites wordt bekeken, blijkt dat er in de naaste toekomst veel zal veranderen. Hoeveel dat zal zijn, zal afhangen van de nadere wettelijke rege lingen, die als uitwerking van de Arbo wet zullen worden uitgevaardigd. Opvallend is dat ook in deze Arbowet nauwelijks rekening is gehouden met de rechtsvorm, waarin onze Rabobankor- ganisatie is gegoten. Bij de minister van Sociale Zaken zal er dan ook op moeten worden aangedron gen, dat in de nadere wettelijke regelin gen een 'Rabo-artikel' wordt opgeno men, zodat de wet ook voor onze orga nisatie uitvoerbaar zal zijn. Ik ontken glimlachend dat het de schuld is van de bank, dat de regen de inkt van die slimme routepen van het kaartje spoelde. Vastberaden wijs ik elke aansprakelijkheid af met be trekking tot het feit dat de inkt, die zich daarna ver spreidde over het witte hemd van meneer, weliswaar uitwisbaar, doch niet uitwasbaar bleek. Ik bedoel maar, je doet als bank je best om de mensen een leuk dagje te bezorgen en toch krijg je na afloop de schuld van het mislukken van een fietstochtje. Ze had den ten minste van tevoren hun Pelleboer kunnen raadplegen of op het muzikale varken naar de weerbe richten kunnen luisteren. Maar buiten schijnt nu de zon en ook in mijn hart schijnt de zon en mijn argumenten klinken zo goed dat de cliënte toch nog tevreden weggaat, ik keer terug naar mijn mooie kamer en blader wat in de nieuwe kalender. Achterop de voorplaat vind ik tot mijn verrassing de teksten van de liedjes die door de fraaie foto's worden uitgebeeld. Kun je nog zingen, zing dan mee. Wordt er vandaag de dag nog wel gezongen in de schemeruurtjes of heeft Sesamstraat die taak helemaal overgenomen? Samen zingen, dat was best leuk vroeger. Ik stelde me altijd van alles voor bij die liedjes. Als ik thuis of op school de paden op en de lanen in ging, fantaseerde ik bij de goedgevulde tasch allerlei heerlijks. Het was oorlog, dus ik dacht aan flessen ran ja, bananen, zuurtjes in potjes en brood met heel dik vlees... En bij houw en trouw in nood en dood, klonk de blanke top der duinen 'op ouden trant'ais een krijgsgezang en zag ik het geuzenvendel driedimensionaal voor me. Victorie roepen aan vreemde kust daarentegen, heb ik nooit begrepen, want een victorie was voor mij een soort wafeltje dat zeer karig werd uitgedeeld op feest dagen. Vandaar... Heel gemakkelijk had ik het met de winter, die vlucht voor de lentelucht. Dan kréég ik gewoon die lentelucht in de neusgaten en zag de laatste zwartgerande hoop jes sneeuw verdwijnen. Bij de bloempjes, die na het hela gij, haast u dan toch, uit hun knoppen moesten springen, bleef ik geheel blank, maar het glijden van het bootje op het spieg'tend meer vond ik een beetje eng. Dat kwam, omdat je daarna altijd zo dreigend moest zingen 'want menig voer in 't bootje, die dood werd thuisgebracht. Ik hum die wijsjes een beetje mee, op de grote stille heide. Wijl de witgewolde kudde. Daar moet de tekst dichter ongetwijfeld even de pen hebben laten rusten om van zijn vondst te genieten. En dan worden op die simpele achterkant van onze nieuwe kalender zowaar twee geheimen opgelost, waarmee ik als knaap heb geworsteld. Eindelijk ontdek ik wat 'wuren'zijn en wat 'wook'is! U heeft die problemen ook vast wel gekend, de een bij het meezingen met kerkgezang, de ander bij het luiste ren naar de Stem des Volks. Zo'n lied met een regel derin die je braaf kon meezin gen, maar waarvan de betekenis je geheel en al ont ging. Bij De Paden Op, De Lanen In was voor mij een raadsel wat 'wuren' nou precies waren. En nu zie ik het ge drukt: ai wand'len w'uren lang. Zo zit dat dus. Hetzelfde geldt voor de regel uit dat onsterfelijke Zie De Maan Schijnt Door De Bomen, een vers dat toch al niet uitblinkt door sierlijk taalgebruik. Met de gard had ik al moeite, daar kon ik me nauwelijks iets bij voorstel len, doch 'wook' bleef een duister begrip. Nu lees ik 'waren w'ook niet alle dagen, velen waren wij toch zoet' en alles valt ineens op zijn plaats. Zo brengt de Babobankkalender voor 1982 weer wat licht in mijn leven op een zonnige zomermiddag. En zingend van wie rusten wil in 't groene woud, wie rus ten wil met lusten, duik ik tevreden in de dagelijkse stapel circulaires. Cas Sier

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 31