30 nieuwe regels veiligheid en welzijn Werden deze eerste twee doelstellingen al door de Veiligheidswet van 1934 be oogd, nieuw is echter dat het welzijn van de werknemers moet worden be hartigd. Wat onder de term 'welzijn' valt is nog niet geheel duidelijk, al geeft de wet er al wel een aanzet toe. Bij de taaktoewijzing moet bijvoorbeeld reke ning gehouden worden met de persoon lijke eigenschappen van de werknemer, hem zullen kansen moeten worden ge boden tot zelfontplooiing. Monotone, zich kort na elkaar herhalen de handelingen, tempo en dwang moe ten worden vermeden. Het zal duidelijk zijn, dat binnen onze organisatie nauwe lijks of geen gebruik wordt gemaakt van de lopende band. Maar het werk van de datatypistes en de werkzaamheden achter beeldschermen zijn ook geen pretje. Deze kunnen onder het begrip monotone, zich kort na elkaar herhalen de handelingen vallen. Ook voor onze organisatie zal het 'wel- zijnsbeginsel' dan ook gevolgen hebben. De wetgever was wel zo realistisch, dat werd begrepen, dat de nieuwe maatre gelen geld kosten. Derhalve zijn redelijk heidscriteria in de wet opgenomen, wel ke stellen dat de maatregelen moeten worden uitgevoerd, tenzij dit redelijker wijs niet kan worden geëist. Met de fi- nancieel-economische situatie van een bedrijf kan rekening gehouden worden. Ondernemingsbeleid De werkgever moet een ondernemings beleid voeren, dat is gericht op het reali seren van de doelstellingen. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen op de gebieden, waarop deze betrek king hebben, dan zal het beleid moeten worden aangepast. Er zal dus geen sprake zijn van een sta tisch beleid, dat eenmaal kan worden vastgelegd, nee, de moderne ontwikke lingen moeten worden gevolgd en het beleid zonodig worden herzien. In sommige door de minister aangewe zen bedrijven of categorieën van bedrij ven, zal de werkgever zelfs jaarlijks het beleid in de vorm van een schriftelijk plan moeten vastleggen. Hierbij komt de inspraak van de werkne mers, waarover reeds in de inleiding is gesproken, om de hoek kijken. Vooraf zal over het te bepalen beleid overleg gepleegd moeten worden met de werk nemers of hun vertegenwoordigers. Deze verplichting kan ook gelden voor al onze kleinere aangesloten banken. Uiteraard zal na afloop van het jaar, Veiligheid op het werk... in ons Centraal Magazijn in Best heeft men er elke dag mee te maken. waarvoor een beleid is vastgesteld, een jaarverslag moeten worden opgesteld. Hierin wordt onder meer nagegaan, in hoeverre het geplande beleid is gereali seerd. Overleg De wet verplicht werkgevers en werk nemers samen te werken om de doel stellingen te realiseren. Er wordt aange geven op welke wijze deze samenwer king tot stand moet komen. Bedrijven kunnen worden verplicht tot het instellen van een Arbocommissie. Deze Arbocommissie zal bestaan uit vertegenwoordigers van de werkne mers, die zij uit hun midden hebben ge kozen. Met deze commissie zal de werk gever overleg moeten plegen over de wijze waarop de doelstellingen van de Arbowet worden gerealiseerd. Instem mingsbevoegdheid heeft de Arbocom missie indien het gaat om regelingen op voornoemd gebied. Wanneer een bedrijf meer dan 35 werk nemers in dienst heeft, en er dus een Ondernemingsraad is, neemt deze raad de bevoegdheid van de Arbocommissie over. Een Arbocommissie zal dus, in principe, alleen voorkomen in bedrijven met minder dan 35 werknemers. Indien echter een bedrijf uit afdelingen bestaat, zal er overleg moeten plaatsvinden tus sen de leiding van de afdeling en de daarin werkzame personen. In plaats hiervan kan er ook voor elke afdeling een commissie worden gekozen. Naast de Arbocommissie kunnen er aan een bedrijf ook deskundige diensten worden verbonden. Onder deskundige diensten vallen de Veiligheidsdienst, de Bedrijfs gezondheidsdienst en de Arbodienst. De twee eerstgenoemde diensten bren gen nauwelijks iets nieuws onder de zon - binnen onze organisatie bestaan ze immers al-— de Arbodienst daarentegen wel. Binnen deze dienst zullen deskun digen op het gebied van veiligheid, ge zondheid en welzijn werkzaam zijn. Wie zich deskundig mogen noemen en wat de precieze taken zijn van deze Arbo dienst, zal nog nader worden geregeld. Wanneer binnen een bedrijf een of meer van bovengenoemde diensten werk zaam zijn, kan een bedrijf verplicht wor den zich aan te sluiten bij een overkoe pelend Arbo-instituut. Dit instituut, waarin werkgevers en werknemers ge lijkelijk zijn vertegenwoordigd, zal de werkgever en werknemers adviseren op het gebied, dat door de Arbowet wordt beslagen. Al met al kan er geconclu deerd worden dat een aanzienlijk aantal diensten, commissies en instituten zal worden ingesteld, met veelal elkaar overlappende taken. Verantwoordelijkheid De Arbowet brengt een verdeling van de verantwoordelijkheid. Dat is nieuw. In eerste instantie blijft de werkgever verantwoordelijk, doch de werknemers zijn daarnaast verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van hun taken bin nen de gegeven instructies. Zij moeten voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht nemen, gevaarlijke situaties melden en medewerken aan onderricht en instruc tie. De werkgever moet daartegenover de werknemer doeltreffend en aan zijn taak aangepast onderricht verstrekken. Tegenover jeugdige werknemers heeft de werkgever zelfs de plicht hen zoda nig bij hun arbeid te betrekken dat het

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 30