f wat ons bezighoudt wob TUSSENRAPPORT De deze maand verschenen geconsoli deerde cijfers van onze organisatie over het eerste halfjaar staan natuurlijk niet los van de als somber ervaren algemene economische situatie en de vooruitzich ten daaromtrent. De al sinds medio 1979 geconstateerde terugval in de kredietvraag werd dit jaar een echte stagnatie. De totale krediet verlening van onze organisatie aan de private sector nam slechts toe met 2 (5) waarbij nieuwe leningen 22 minder verstrekt werden dan in 1980 en de uitstaande kredieten daalden. De im passe op de woningmarkt duurt voort, het dal is zelfs dieper geworden. Een van de belangrijkste oorzaken van de stagnatie in de kredietgroei is onge twijfeld de voortdurende hoge rente stand. Daling daarvan is noodzakelijke voorwaarde voor opleving van investe ringen en herstel van de woningmarkt, al mogen we wel bedenken dat zo'n da ling nog niet de garantie geeft dat dan de gewenste opleving en herstel vanzelf zullen volgen. Ook ten aanzien van de middelen was de hoge rentestand voor ons merkbaar. Doordat het publiek meer rentebewust is geworden ging de ver schuiving naar hogerrentende midde lencategorieën onverminderd door. Cir ca 30 van onze spaarmiddelen be staat thans uit particuliere deposito's (in 1978 6 Een groot deel van onze tra ditionele middelen heeft daardoor een geldmarktrentegevoelig karakter gekre gen. De middelenaanwas beweegt zich in stijgende lijn. Met ruim f3,5 miljard lag zij aanzienlijk hoger dan in 1980. Daar mee is de afbrokkeling van de midde- lengroei in de laatste jaren tot staan ge komen. Sneller dan verwacht hebben de gezinnen hun uitgaven aan de verander de omstandigheden aangepast. Onze kerheid over de toekomst, thans ge paard met een hoog renteniveau, ver hoogt de spaarneiging. De consumptie ve bestedingen zijn dan ook fors ge daald. Onze rentemarge is enigszins onder druk komen te staan. De rentelasten na- Z. men sterk toe. Anderzijds hebben wij er KERNGEGEVENS Aantallen 30-6-'81 31-12-80 Aangesloten banken 974 978 Vestigingen 3 084 3 087 Personeelsleden 27 535 26 894 Leden (x 1000) 970 950 Spaarrekeningen (x 1000) 8 400 8 300 Privé-rekeningen (x 1000) 2 825 2 745 Overige rekeningen courant (x 1000) 405 405 Leningen (x 1000) 925 920 gedurende het hele halfjaar naar ge streefd, wat onze eigen kredietverlening betreft, met tarieven beneden de markt- rente te opereren. Met name voor kre dieten in rekening-courant en voor de variabele leningrente was dat het geval. Desondanks verwachten wij dit jaar de noodzakelijke rentemarge op aanvaard baar peil te kunnen houden. Verliezen in het kredietbedrijf waren in de huidige omstandigheden onvermij delijk. Onze indruk is echter, dat de pro blemen bij onze cliënten verhoudings gewijs geringer zijn dan elders. Wij schrijven dit onder andere toe aan het geleidelijkheidseffect van de variabele rente en zeker ook aan de voorzichtiger politiek van onze organisatie in de haus sejaren 1977/79. Het geconsolideerde balanstotaal steeg in het eerste halfjaar met 10,2 (vorig jaar 9,7) tot f 107,5 miljard. De groei van het balanstotaal van de aangesloten banken was ongeveer gelijk aan die in het eerste halfjaar 1980, maar Rabo bank Nederland toonde weer een sterke groei, mede onder invloed van het inter- bancaire buitenlands bedrijf. De bedrijfsresultaten over het eerste halfjaar zijn enigszins achtergebleven bij onze verwachtingen. Over het gehele jaar 1981 menen wij een winst te mo gen verwachten, die niet beneden het niveau van 1980 is. Anderzijds zal ook het beroep toenemen dat via de Voor ziening Algemene Risico's op het ver mogen zal moeten worden gedaan in verband met verliezen op dubieuze de biteuren. Onze vermogenspositie zal dan ook slechts weinig kunnen verbete ren, enigszins minder dan in ons voor nemen lag. Maar niettemin is er bij ons tevredenheid, want die geringe verbete ring hebben wij kunnen bereiken met in vergelijking tot de marktrente zeer ge matigde debettarieven. Vanuit ons bedrijfsoogpunt bezien zijn de vooruitzichten voor de rest van 1981 niet ongunstig. Voor de jaren na 1981 is er echter meer onzekerheid dan in het verleden. Tekenen van herstel van de kredietvraag zijn nog niet te bespeuren, noch bij de bedrijven, noch op de wo ningmarkt. Anderzijds verwachten wij ook geen verdere terugval ten opzichte van 1980. Al menen wij dat onze rentabiliteit en vermogensgroei over geheel 1981 zich aanvaardbaar laten aanzien, de rente marge achten wij voor de komende ja ren niet zonder zorg. Het begint er steeds meer op te lijken, dat hoge geld marktrente een structureel dan wel een zeer langdurig verschijnsel zal zijn en dat doet de gevoeligheid van de rente marge toenemen. Het redelijk even wicht, dat wij tot nu toe in onze organi satiebalans tussen lang en kort hebben weten te bewaren, zal grote aandacht vereisen, ook bij de individuele aange sloten banken. Een goed balansbeheer is onder de huidige omstandigheden voor iedere individuele aangesloten bank onontbeerlijk. Hetzelfde geldt voor het kredietbeheer, want de risico's van de kredietverlening nemen in de huidige omstandigheden onvermijdelijk toe. DIAGNOSE EN CONSULT Het 'oranje boekje' is er weer. Het is verleidelijk te veronderstellen, dat ieder een weet wat dit is, maar nuchter als we zijn, geven we toch maar even een aankondiging. Komende maand ver schijnt, weer in oranje omslag, de 5e editie van Cijfers Trends. Daarin wordt net als in de vier vorige jaren de loep gericht op tientallen afzonderlijke branches uit het midden- en kleinbedrijf. Dit jaar kan men zelfs 37 branches tel len, drie meer dan vorige jaren.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 2