nieuwe regels voor veiligheid en welzijn in de onderneming wtiT" &TÏÏSS US 552SS*t« De bedrijven zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers die zij in dienst hebben. Daartoe werden een kleine 50 jaar geleden scherpe voor schriften opgesteld, neergelegd in de Veiligheidswet 1934. De arbeidsinspecties in ons land zien erop toe dat deze re gels worden nagekomen. iKoonoKie I •tt» MCtonnt j X >mw «uk natit JM txc aTm. "«.M «HtfkWHI Ö.M "**"'"*1 t.w nes ""•««nmje 0,00 e.oe COC o.eo 0 ftö *ti Ksnis *n« «mn* «"K«°fit UU u n rjQM Deze Veiligheidswet 1934 was voor namelijk gericht op het voorkomen van gevaarlijke situaties, met name in de fabrieken. In de loop der tijd zijn overheid, werkgevers- en werkne mersorganisaties het er echter over eens geworden dat niet alleen aan de veiligheid, maar ook aan het welzijn van de werknemers op hun arbeids plaats dient te worden gedacht en dat die werknemers op dat gebied ook in spraak moeten hebben. Dit heeft ertoe geleid, dat eind vorig jaar de oude Veiligheidswet is vervan gen door de Arbeidsomstandigheden wet. die ook regels stelt ten aanzien van het welzijn binnen de onderne mingen. De Arbeidsomstandighedenwet, of Ar- bowet, zoals deze ook wel wordt ge noemd, zal ook voor de Rabobankorga- nisatie gaan gelden. Dit brengt ongetwijfeld kosten met zich Mr. A. Broere Juridische Zaken mee. Hoe groot deze zullen zijn, is nog niet te voorspellen. De Arbowet is im mers een raamwet, hetgeen wil zeggen dat via latere wettelijke bepalingen nog veel moet worden ingevuld. De conse quenties van deze maatregelen zijn der halve nog niet volledig in te schatten. Uitgangspunten De Arbowet noemt een aantal grondbe ginselen, die de werkgever bij het orga niseren van de arbeid, het inrichten van de arbeidsplaatsen en het bepalen van de produktie- en werkmethoden in acht moet nemen. Doel hiervan is de veilig heid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer in het bedrijf te bescher men.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 29