iife Drs. A. M. Dierick hoofd stafgroep Economisch onderzoek Ir. M. C. Matthes Bedrijfstakonderzoek Gasprijsakkoord Na uitermate moeilijke onderhandelin gen heeft het Landbouwschap in mei met de Gasunie een akkoord bereikt over een extra aanpassing van de aard- gasprijs voor de glastuinbouw. Overeen gekomen werd dat deze aardgasprijs naast de reeds eerder afgesproken ver hoging met 41/2 cent per m3 dit jaar met 4 cent extra zal worden verhoogd tot ruim 30 cent eind 1981Verder is over eenstemming bereikt over het te voeren gasprijsbeleid voor de glastuinbouw tot 1 april 1984. Hierbij staat het verschil tussen de aardgasprijs voor de tuin bouw en de vergelijkbare prijs voor in dustriële grootverbruikers op 1 maart 1982 centraal. Het dan bestaande prijs verschil zal in vijf halfjaarlijkse termijnen vanaf 1 april 1982 worden overbrugd. Deze inhaalrondes zullen worden aan gepast, indien zich in het voorafgaande halfjaar wijzigingen hebben voorgedaan in de vergelijkbare prijs voor industriële grootverbruikers. Een van de belangrijkste voorwaarden van het Landbouwschap voor een ak koord was - naast een zo beperkt mo gelijke prijsverhoging - de uitwerking van een sectorbeleid, waarvoor de over heid f300 miljoen heeft uitgetrokken. Dit geld zal grotendeels gebruikt wor den om individuele ondernemers met subsidies in staat te stellen zich door middel van energiebesparing aan de nieuwe situatie aan te passen, terwijl een bedrag van f 30 miljoen ter beschik king zal worden gesteld voor verdere stimulering van het onderzoek naar energiebesparing in de glastuinbouw. Onder de gegeven omstandigheden vormt dit akkoord, alles bij elkaar geno men, toch geen onbevredigend resul taat. De forse prijsverhoging voor dit jaar is wel bijzonder pijnlijk, maar lijkt helaas ook onontkoombaar. Datzelfde geldt eveneens voor de verdere prijsver hoging in de komende jaren, die gelei delijk zal moeten worden doorgevoerd, zodat de glastuinbouw tijdwinst krijgt voor aanpassing door energiebesparing. Sectorbeleid Het sectorbeleid is grotendeels neerge legd in de 'Beschikking Energiebespa rende Maatregelen in de Glastuinbouw', die nog goedgekeurd moet worden door de Europese Commissie. Deze regeling is gericht op perspectief biedende be drijven, waarvan het voortbestaan on der normale omstandigheden niet in ge vaar zou komen. De betrokken bedrijven zullen een indi vidueel energiebesparingsplan moeten indienen, waarmee een besparing van minstens 20 moet worden bereikt op basis van het téeltplan 1980/81 bij het bestaande glasareaal en het daarbij be horende genormeerde energieverbruik. In dat plan zal de ondernemer moeten aangeven, op welke wijze hij dit beoogt te realiseren en welke investeringen hij daartoe vóór 1 januari 1985 zal verrich ten. Daarbij kan hij kiezen uit een groot aantal energiebesparende maatregelen met een vastgesteld besparingspercen tage, zoals gevelisolatie (9 bespa ring), energieschermen (20-35 dub beldek (35 rookgascondensor (7- 15%) en wijzigingen in verwarmings systeem (8-20%). Na uitvoering van voorgenomen investeringen zal per m3 genormeerde energiebesparing een bij drage worden verleend van 35 cent over ten hoogste 250 000 m3 per bedrijf. Op dat de uitvoering van een goedgekeurd energiebesparingssysteem niet zal wor den verhinderd door liquiditeitsproble men, zal hierop in het voorjaar van 1982 een voorschot kunnen worden verstrekt van 2Vz cent per m3 tot een maximum van f 37 500 per bedrijf. Energiebesparing Hoewel de energieproblematiek mo menteel sterk in de belangstelling staat, vormt energie niet de belangrijkste kos tencomponent.in de glastuinbouw. Het aandeel van de arbeidskosten is nog steeds bijna het dubbele van dat der energiekosten. Dit is mede het gevolg van het feit, dat het energieverbruik per eenheid produkt tussen 1973 en 1980 met een derde deel is afgenomen, voornamelijk door een produktiestijging per m2 grond, maar ook door allerlei maatregelen ter beperking van het energieverbruik. De besparingsmogelijkheden zijn echter nog in het geheel niet uitgeput, zoals ook blijkt uit het sectorprogramma. Zo kan er in en om het ketelhuis nog veel worden bespaard door het aanbrengen van rookgascondensors, terwijl bijvoor beeld het omlaag brengen van verwar mingsbuizen een energiebesparing tot gevolg heeft en tevens lichtwinst en dus opbrengststijging oplevert. Een betere regeling van het klimaat met behulp van de computer kan eveneens tot energie besparing leiden. In de kas zelf kan energie bespaard worden door het aan brengen van een dubbele gevel en van beweegbare energieschermen boven het gewas en door over te gaan op sub straatteelt en infraroodstraling. De erva-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 27