tuinbouw en aardgas *- -- f Sinds 1973 zijn de olieprijzen sterk gestegen. Aangezien het beleid van de Nederlandse Gasunie erop gericht is de prijs stijgingen van olie te volgen, werd ook de prijs van ons aard gas verhoogd. Tot nu toe konden deze aanpassingen van de aardgasprijs voor de glastuinbouw echter geleidelijk plaats vinden. Dit was ook nodig om de tuinders de gelegenheid te geven hun bedrijven aan te passen aan de gewijzigde om standigheden. 26 Prijzen voor aardgas en zware stookolie (in centen per m3 aardgasequivalent inclusief BTW op 1 oktober) 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 ,rd9aS ■ndustrjl lokolie tuinbouw S ■jto°KO" aardgas tuinbouw 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Het overschakelen door de Nederlandse glastuinbouw op aardgas ging gepaard met dit soort taferelen. Voor de buitenlandse tuinders, die veel al op olie stoken, kwam de energieprijs stijging ondanks diverse overheids subsidies - veel harder aan, omdat zij daar minder geleidelijk werd doorge voerd. Daarnaast werden zij geconfron teerd met een relatieve overproduktie in de glasbloemensector en met felle con currentie vanuit ons land bij alle tuin- bouwprodukten. Dit resulteerde in een politieke druk van de overige lidstaten der Europese Ge meenschap. Zij gingen er bij de Europe se Commissie steeds krachtiger op aan dringen om tegen de Nederlandse rege ring stappen te ondernemen wegens vermeende concurrentievervalsing, niet omdat de gasprijs voor onze tuinders la ger is dan de olieprijs, maar omdat men hier een gedifferentieerd tarief hanteert voor verschillende groepen afnemers. Zo betaalde de tuinbouw in ons land be gin dit jaar voor het aardgas een derde minder dan de industrie. Vanwege die politieke druk was de Ne derlandse regering gedwongen om het contract tussen de Gasunie en het Landbouwschap open te breken. Anders zou de kans groot zijn geweest, dat ons land uiteindelijk voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg was gedaagd. Die kans bestaat trouwens nog steeds, aangezien de Europese Commissie on langs heeft laten weten met de thans overeengekomen gefaseerde gasprijs- verhoging niet akkoord te kunnen gaan, omdat de aanpassing niet snel genoeg zou verlopen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 26