fflï V mH SababanfcQi - li V ■VPi "Sr houdelijk nogal wat verschillen zijn. Er is derhalve bij de uitgave van 'Het Symfo nieorkest' de grootst mogelijke aan dacht aan kwaliteit besteed. Uit de bij dit stukje staande illustratie blijkt dit overigens al zeer duidelijk. Het boekje is een initiatief van de heer J. Slee van Representatie en Evenemen ten bij wie overigens nog nadere infor matie kan worden ingewonnen. Het ter zake kundige schrijfwerk is ver richt door Chris van Riet, journalist en public-relationsman van het Frysk Orkest. Adviezen zijn gegeven door drs. K. J. B. Mulder, directielid van het Utrechts Symfonie Orkest en drs. H. B. M. van Werkhoven, directeur van het Brabants Orkest. Veel leden van het laatste orkest hebben hun vrije tijd op geofferd om met hun instrumenten in een door fotograaf Labarque bij het Bra bants Orkest ingerichte studio te pose ren en uit te leggen welke onderdelen van de instrumenten van belang waren om in beeld te brengen. De brochure begint met de beschrijving van een symfonieorkest als bedrijf, want dat is het. Vervolgens wordt de opbouw van zo'n orkest, dat tussen 75 en 100 musici telt, uiteengezet. De taak van de dirigent, de concert meester en de aanvoerders van de vijf hoofdgroepen (strijkers, houtblazers, ko perblazers, slagwerkers en harpen) wordt omschreven, terwijl ook op de in het orkest voorkomende muziekinstru menten uitvoerig wordt ingegaan. Het is slechts een greep uit de vele on derwerpen die aan de orde komen. Wie het eenmaal gezien heeft, raakt bijzon der enthousiast over deze in vierkleu rendruk uitgevoerde brochure. Versprei ding van dit boekje door de aangesloten banken biedt een prachtkans om op lo kaal niveau iets te doen aan het stimu leren van de belangstelling voor de se rieuze muziek. Pijprookwedstrijd Vanaf eind mei tot begin deze maand werden in de Dorpsstraat van Vlieland in de open lucht wekelijks feestavonden gehouden, waaraan diverse verenigin gen van het eiland, zoals de fanfare en enkelel dansgroepen deelnamen. Deze vaste showavonden trokken steeds zeer veel publiek. Ook werd er op deze avon den elke keer een 'Rabopijprookwed- strijd' gehouden. Steeds werd een drie tal gasten uitgenodigd om aan deze wedstrijd deel te nemen. Gezeten op verhogingen kregen de deelnemers een originele Goudse pijp en Friese Heeren- baaitabak. Het ging er natuurlijk om wie de pijp het langst brandend kon houden. De plaatselijke Rabobank stelde de prij zen voor de winnaars ter beschikking. Voor deze wedstrijd hadden overigens niet alleen de heren grote belangstel ling. Ook dames, voorzien van Rabopet, trokken de stoute schoenen aan en waagden een kansje. Na afloop werden de winnaars uitgenodigd op een erepo dium, terwijl de fanfare het Vlielands volkslied ten gehore bracht. Op de foto is te zien dat de deelnemers niet alleen zichtbaar van hun pijp genoten, maar ook van de ouderwetse dansen. ju P ,4 H-"». Hippisch gebeuren Hoewel het al weer enige tijd geleden is dat in Hooge Mierde de internationale Military, een jaarlijks terugkerend hip pisch evenement, gehouden werd, is het toch wel aardig om daarvan nog eens een plaatje te laten zien. Het is één van die paardesportgebeurtenissen, die mede mogelijk gemaakt worden door steun van onze organisatie. Winnaar werd de Engelsman Mare Rigoots met Tsarina. (l\ Paard als model En om even bij de paardesport te blij ven: bij de Rabobank te Beverwijk werd vorige maand een expositie van de schilder ir. Nenad Karpov, die het paard tot een van de hoofdonderwerpen in zijn aquarellen, crayons en tekeningen heeft gemaakt. Ir. Karpov is in 1937 in Karlo- vac in Joegoslavië geboren uit een Rus sische vader en 'een Joegoslavische moeder. Hij studeerde architectuur en stedebouwkunde aan de universiteit van Serajewo, waar hij later les is gaan geven in tekenen en aquarelleren. Al meerdere jaren werkt en exposeert Nenad Karpov in ons land. Behalve op tal van plaatsen in ons land heeft hij zijn werk geëxposeerd in Joegoslavië en de Verenigde Staten.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 21