nieuws van her en der HET SYMFONIFORKFST 20 y die kan het weten, want vroeger werkte ook hij bij Rabobank Nederland. Adolfse zelf is natuurlijk ook zeezeiler, als we ons niet vergissen is hij zelfs in het bezit van het diploma 'stuurman kleine vaart' en weet dus alles van navigeren. Van daar zijn beschouwingen vanuit de stuurhut, met de kompaswindstreken voor zich, het laatste weerbericht in zijn hoofd en het roer in handen. Telkens verrassend hoe het wijde water en het nietige scheepje daarop die pseudo- Compaen inspireerden aan ons landrot ten iets zinnigs te zeggen. Al die stukjes zijn nu gebundeld in een jubileumuitgave bij het 85-jarig bestaan van Deutschmann Roelants B.V., Pa piergroothandel te Rotterdam. De heer Adolfse is lid van de Raad van Commis- en wetenswaardigheden die met een symfonieorkest en met symfonische muziek te maken hebben. Onze organisatie schenkt al jaren bij zondere aandacht aan de ondersteuning van activiteiten die er op gericht zijn de muziekkunst onder de aandacht van een groot publiek te brengen. Denk maar aan de sponsoring van de Promconcer- ten en de Familieconcerten. Het door Rabobank Nederland uitgegeven mu ziekboekje over het symfonieorkest past daar zeer goed in, zij het dat de inhoud van de brochure vooral is afgestemd op jongeren. Te denken valt in dit verband aan het muziekonderricht op de scho len. Dit neemt overigens niet weg dat de in houd van de brochure ook voor veel ou dere belangstellenden bijzonder interes sant is. Het boekje voorziet volgens de deskun digen, die er aan mee hebben gewerkt, in een grote behoefte. Gebleken is dat het lesmateriaal bij het muziekonder richt door gebrek aan financiële midde len, wat uitvoering betreft, vaak zeer mi nimaal is (stencildruk) en dat er ook in- 'Onze' Compaen Een fraai uitgevoerd boekwerkje beland de op ons bureau. 'Uit het Logboek van Simon den Danser', stond op het om slag. En daaronder 'Overpeinzingen voor zeezeilers, economen, politici, sociolo gen, strategen en bankiers, van Schip per C. G. Compaen'. Onmiddellijk klikte het. Want Compaen was immers die zeebonk, die in de jaren 1978-1980 bij tussenpozen zijn logboek onder de titel 'Buitengaats' in ons maandblad deed publiceren. Het voorwoord van prof. dr. P. W. Moerland is onthullend: achter de schuilnaam 'Compaen' gaat dr. J. Th. Adolfse schuil. Deze is hoofd van het Di rectoraat Middelenbeheer bij Rabobank Nederland, maar is ook 'een verre na zaat uit een vermetel redersgeslacht'. Dat laatste schrijft prof. Moerland, en sarissen van dit bedrijf. Mooie tekenin gen staan erbij. Eén ervan nemen we over, omdat die - dachten we - wel eens de echte 'Simon den Danser' van nü zou kunnen voorstellen. Brochure symfonieorkest Onze aangesloten banken kunnen sinds kort bij het Centraal Magazijn in Best een zeer fraai uitgevoerd boekje bestel len over het symfonieorkest, getiteld 'Het Symfonieorkest'. Deze brochure geeft op een populaire en voor iedereen begrijpelijke wijze uitleg over veel zaken ^=3

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 20