onderdak of onderdak voor ruimte? Leegstandwet Het oorspronkelijke wetsontwerp was sterk gericht op het ter beschikking stel len van woonruimte aan woningzoeken den, door middel van vordering door de gemeenten. Het is aan de wijzigingen in de Tweede Kamer te danken, dat in de definitieve wettekst ook de positie van de eigenaar aanzienlijk is verbeterd. Enerzijds kan de éigenaar een tijdelijke huurovereenkomst aangaan van 2 jaar (maximaal met 1 jaar te verlengen), an derzijds kan in geval van kraken, het pand met de sterke hand ontruimd wor den in opdracht van de burgemeester. Dit laatste is slechts mogelijk indien het pand opgenomen is in het zogenaamde leegstandregister. Aangeraden wordt dan ook in voorkomende gevallen deze leegstand zo vroegtijdig mogelijk, doch uiterlijk na 1 maand te laten opnemen in het register. Melding kan behalve door de eigenaar, ook door een ambtenaar van de gemeente of door een willekeu rige derde plaatsvinden. B en W kunnen na 5 maanden leegstand de woning vor deren en een huurder, c.q. bewoner aanwijzen. Opgemerkt is al dat het nog een open vraag is of en wanneer de in middels in het Staatsblad gepubliceerde leegstandwet in werking treedt. De Vereniging van Nederlandse Ge meenten heeft de lasten die aan de uit voering van de leegstandwet vastzitten op circa 50 miljoen geraamd, terwijl de regering slechts ongeveer een derde van dit bedrag heeft uitgetrokken. Ge zien de toch reeds teruglopende beste dingsmogelijkheden van de gemeenten is op korte termijn nog geen overeen stemming te verwachten. Ook al treedt de wet in werking, dan nog zal elke ge meente alleen maar gehouden zijn een leegstandregister aan te houden. Vorde ren en toewijzen van veelal niet de goedkoopste woningen kan de gemeen te duur komen te staan, vanwege even tueel te verlenen bijstandsuitkeringen aan de minder draagkrachtige woning zoekenden. De kans blijft dan ook groot, dat vele gemeenten bij gebrek aan mid delen of politieke wil geen werkelijke in houd zullen geven aan de leegstandwet. In veler ogen wordt de leegstandwet derhalve gezien als een overhaaste re actie op de crisissituatie op de woning markt, met als doel het fenomeen 'kra ken' uit de wereld te helpen. Financiering en huurwaarde Hieronder volgen enkele punten die van I O belang kunnen zijn. Zo geldt zowel in geval van tijdelijke verhuur in het kader van de leegstandwet, als bij verhuur op langere termijn de 'wet huurprijzen wo ningen'. De huurwaarde wordt vastge- steld aan de hand van het puntensy steem, waarbij grootte en kwaliteit van de woning, alsmede liggingsaspecten een rol spelen. Bij geschillen brengt de Huurcommissie advies uit, waarna de Kantonrechter eventueel een huurprijs bindend kan opleggen. De hypotheekverstrekkende financiële instellingen dienen ervan uit te gaan dat, wanneer tijdens zo'n tijdelijke ver huur tot executie van de woning wordt overgegaan, er sprake is van een waar de, die ligt tussen de executiewaarde leeg en de executiewaarde verhuurd. Stagneert tijdens de bouw de verkoop van woningen die door onze aangeslo ten banken zijn gefinancierd dan ver- i dient het aanbeveling dat zij een twee sporenbeleid volgen. Daarbij dient ener zijds de verkoop zoveel mogelijk te wor den gestimuleerd, bijvoorbeeld met aantrekkelijke hypotheekaanbiedingen (inkoop oude woning onder bepaalde condities e.d.), en anderzijds de tijdelijke verhuur. In geval van de financiering door aange sloten banken van omvangrijke premie projecten bestaat de mogelijkheid om, voorafgaand aan de bouw, een belegger te interesseren, zodat het project alsnog in de premiehuursfeer kan worden afge zet. In voorkomende gevallen dient daarvoor wel een premiebeschikking van de Provinciale Directie Volkshuis vesting te worden verworven. Tevens dient de gemeente tijdig op de hoogte te worden gesteld ten einde vorderen te voorkomen. In enkele gevallen kan het niet geheel voltooien van een woning de oplossing zijn om ingrijpen op basis van de leeg standwet te voorkomen. Door bijvoor beeld keuken en sanitair weg te laten wordt voor deze woning geen voltooi ingsverklaring krachtens artikel 54 van de woonruimtewet afgegeven, zodat er geen sprake is van woonruimte en bij gevolg niet van leegstand. Als zo'n niet voltooide woning wordt gekraakt, kan een civiele ontruimingsprocedure wor den gevoerd. Conclusie Concluderend kan gezegd worden dat als de leegstandwet eenmaal werkt, deze voor de eigenaar, respectievelijk fi nancier in een stagnerende woning markt mogelijkheden biedt om een leegstaande woning rendabel te maken, zonder tot in lengte van dagen gebon den te zijn aan een huurder. De leegstandwet biedt dus zowel de ruimte voor tijdelijk onderdak aan men sen die een woning zoeken, als een 'on derdak' voor diegenen die door de stag nerende woningmarkt een leegstaande woning tijdelijk willen verhuren. Het melden van opgeleverde woningen dient te geschieden uiterlijk 1 maand na oplevering, doch bij voorkeur vóór de oplevering, zodat de burgemeester eventueel gekraakte woningen kan la ten ontruimen. In geval van tijdelijke verhuur dient een vergunning bij B en W te worden aangevraagd. Voor meer in formatie omtrent de leegstandwet kun nen onze aangesloten banken zich wen den tot de activiteit Ontwikkeling Vast goed, tel. 030-36 24 18. g De leegstandwetmede in het leven geroepen om aan dit soort kraakacties een einde te maken. r

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 15