de leegstandwet... ruimte voor Er is onder de opdrachtgevers in de bouw niet één te vinden, die voor de leegstand wil bouwen. Toch staan er veel wo ningen leeg. Daarnaast is er een grote groep woningzoeken den, vooral jongeren, die staat te dringen een huis te be trekken. De onlangs in het parlement aangenomen leeg standwet biedt mogelijkheden deze impasse te doorbreken. Ir. E. W. J. Bakker Ontwikkeling Vastgoed De bestaande woningnood onder jongeren heeft voor een deel te maken met het snel gedaalde geboortecijfer, waardoor de gezinnen kleiner worden. Het gemiddeld aantal inwoners per woning daalde daardoor van circa 4,5 in het begin van de jaren vijftig tot 3,15 in 1980, een daling met maar liefst 30 procent. Tot het jaar 2000 wordt een verdere daling verwacht tot 2,67. Hoewel in de naoorlogse periode, met name onder minister Schut, flink gang is gezet in de woningbouw, is voorname lijk voorzien in de behoefte van gezin nen en in veel mindere mate in die van groeiende groepen als jongeren, alleen staanden en tweepersoonshuishoudens. Het was de toenmalige staatssecretaris Van Dam, die in deze scheefgegroeide situatie veranderingen wenste en het woonrecht voor jongeren boven de 18 jaar uitriep. Intussen namen deze vergeten groepen zelf steeds meer initiatieven om de overheid aan hun wooneisen te herinne ren, hetgeen onder meer tot groot scheepse kraakacties heeft geleid. Stagnerende woningmarkt De huidige situatie op de woningmarkt wordt gekenmerkt door een hoge rente stand, gematigde inkomensverwachtin gen en dalende prijzen. Door de afwachtende houding van de vragers op de markt is momenteel in bepaalde onderdelen, te weten de vrije sector, en afhankelijk van de landstreek de premie-B- en hier en daar ook de premie-A-sectoren, sprake van een stagnatie, die grote leegstand tot gevolg heeft. De zogenaamde 'vergeten groe pen' hebben echter vaak duidelijk ande re woonwensen, namelijk meer gericht op de huurmarkt van kleine eenheden voornamelijk in de binnensteden, waar door grote spanningen zijn ontstaan, die het kraken hebben bevorderd. Mede om daar een einde aan te maken is de leeg standwet ingevoerd, al is nog onduide lijk wanneer met de uitvoering van die wet zal worden begonnen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 14