10 levensloop en loopbaan mer manager is geworden en helemaal niet zo goed weet hoe het allemaal moet. En... als je dan de 50 bent gepasseerd raakt de rek eruit, zie je het niet altijd meer zo zitten, ben je ook vaak niet meer in staat om alles te behappen. Misschien moet een nieuw bestek wor den opgemaakt, een nieuwe koers wor den uitgezet, een nieuwe hobbel wor den genomen. En dat vaak na een tijd van hard werken, van opbouwen en continuïteit, van volhouden binnen een gekozen richting. Of er is sprake van een fysieke verandering die gepaard kan gaan met twijfel aan de toch zo zekere richting die men meende te moeten gaan, met angst voor de vermindering van prestaties, met het zoeken naar an dere waarden. Het eigen bestaan is in het geding! Ook bestuurders zijn dikwijls niet in staat om het juiste zicht te hebben op deze verhalen van levensloop en loop baan. Hun aanwezigheid in dorpsbe lang, standsorganisatie of anderszins is daarvoor niet altijd een garantie. En dan is er dat grote net van bijna dui zend Rabobanken? Hoe gaan mensen binnen dit kader met elkaar om? Is het niet zo dat het vaak gemakkelijk is om als de buurman iets heeft zelf achter de muur van eigenheid en autonomie te kruipen? Zijn niet veel contacten erg vrijblijvend? De onderlinge solidariteit en coöperatie van de plaatselijke ban ken zou meer moeten inhouden dan een strikt economische kant, gewoon omdat het niet goed is dat mensen kunnen om komen zonder dat iemand het merkt of zonder dat iemand zich verplicht voelt er iets aan te doen. En hoe is de houding van de centrale bank? Menigeen bekruipt het gevoel dat de vragen van mensen in de relatie cen trale bank-aangesloten banken verschij nen als papieren kwesties, sterk be heersmatig geformuleerd, afstandelijk ook. Er zijn professionals bezig, experts, die ervoor zorgen dat mensen een pa pieren status krijgen, als kwantiteit wor den aangeduid, zelfs onmondig worden gemaakt omdat de professional wel zal

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 10