Maandag 23 maart was voor onze organisatie een bijzonder feestelijke dag. Op die datum werd tij dens een gecombineerde bijeenkomst van Rabo bank Nederland en de Rabobank Amsterdam, in het bekende hotel Kras- napolsky, de officiële opening verricht van hun nieuwe kantoren in de hoofdstad. De tot dusver re over de stad versprei de Amsterdamse afdelin gen van Rabobank Ne derland namen op die dag hun nieuwe kantoor, het welbekende voorma lige hoofdkantoor van de HVA aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal, officieel in gebruik. En de Rabobank Amsterdam vestigde zich officieel op de Dam, op de hoek van de Paleis straat en Kalverstraat, di rect naast het koninklijk paleis. Burgemeester Polak ver richtte de openingshan delingen, ir. P. J. Lardi- nois, voorzitter van onze Hoofddirectie en de heer W. J. J. Greve, directeur van de Rabobank Am sterdam, spraken wel komstwoorden, gericht tot de talrijke genodigden en relaties. Onze coöperatieve bank- organisatie is nu, zowel door de concentratie van Rabobank Nederland als door de vestiging van Ra bobank Amsterdam op de Dam, duidelijk visueel en functioneel in het Ne derlandse financiële cen trum aanwezig. Wij zeg gen dit de heer Greve, met wie wij over zijn nieuwe kantoor op de Dam spraken, graag na. jaar geleden zijn begonnen met twee kantoren aan de rand van de stad. Successievelijk zijn we, kantoor na kan toor, stadsinwaarts gegaan. Niet alleen omdat we dat zelf wilden, maar juist omdat steeds meer bedrijven en onder nemers de Rabobank in de buurt wilden hebben.' Waarom? 'De aard en structuur van de Rabobank blijkt met name de ondernemer uit het midden- en kleinbedrijf aan te spreken. Alle Rabobanken bij elkaar maken de Rabobankorganisatie tot de grootste bankinstelling in den lande, maar toch is iedere Rabobank en dus ook de Rabo bank Amsterdam zelfstandig. De direc tie van de Rabobank Amsterdam is eveneens ondernemer, zoals iedere an dere ondernemer. Door die bijzondere structuur kunnen we kennis en ervaring koppelen aan de zeer persoonlijke en directe betrokken heid met onze cliënten en met alles wat leeft in het werkgebied. door Cuypers en de geld- en goederen handel definitief naar de beurs van Ber- lage. Aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal, uit kijkend op het Koninklijk Paleis en de Nieuwe Kerk, heeft Rabobank Neder land deze maand officieel het gebouw in gebruik genomen waar voorheen de Handelsvereniging Amsterdam, opge richt in 1878 en kortweg als HVA be kend, haar hoofdkantoor gevestigd had. De gevelwand van het voormalige HVA- gebouw is sinds lange jaren een ver trouwd deel van het totaalbeeld van de Voorburgwal-westzijde. Goede buren zijn het Hoofdpostkantoor en het beken de hotel/restaurant 'Die Port van Cleve', door de Mokumers vanzelfsprekend De Poort van Kleef genoemd. Een vermeldenswaardige bijzonderheid van de 'Poort' is, dat de biefstuk die men daar kan verorberen sinds jaar en dag genummerd is, en dat de bestellin gen volgens de huisregel steeds met lui der stem aan de keuken worden door gegeven. Om begrijpelijke redenen is het prettig voor onze effecten- en geldhandelaren nu dicht bij de beide beurzen gevestigd te zijn en naarmate het tijdstip van de officiële handel nadert, zien we dan ook steeds meer bekenden van banken en commissiehuizen door de Gravenstraat en Zoutsteeg ter beurze gaan. Het is een goede zaak te constateren, dat in een stad waar misschien wel al teveel cultuurmonumenten ingewis seld worden voor kolossen van beton en kunststof, toch mogelijkheden blijken te zijn om een grote verbouwing uit te voeren, zonder dat het eigen karakter van een buurt verloren gaat. Dat is bij de onlangs gereedgekomen verbouwing van het HVA-gebouw duidelijk geble ken. De volgende activiteiten, welke tot voor kort op diverse locaties in de stad ver spreid zaten, zijn daarin nu gezamenlijk onder één dak gebracht. Direct onder dit dak bevindt zich het smaakvolle perso- neelsrestaurant, dat zich nu reeds een eigen, aangename plaats in de ver nieuwde vestiging heeft weten te ver werven. Verder zijn de deels oude en statige, deels vernieuwde ruimten ver deeld over: Effectenkantoor Amsterdam: alle effectenorders, die bij de centrale bank in Utrecht van onze aangesloten banken en andere opdrachtgevers worden ont vangen, worden door Beurszaken uitge voerd op de Amsterdamse Effecten beurs. Door Bonddealing wordt op het internationale vlak de obligatiehandel gedreven, terwijl de heren van Optie- handel de opdrachten op de Europese Optiebeurs (EOE) voor onze binnen- en buitenlandse klanten verzorgen. In schril contrast met het statige HVA- interieur staat dit moderne onderkomen van Wisselarbitrage. Aan deze immense ronde tafel wordt via 'broodjes' (specia le telefoons met vele verbindingsmoge lijkheden) voortdurend contact gehou den met onze valutamakelaars over de hele wereld. Doordat we een echte Amsterdamse bank zijn en de problemen van het plaatselijke bedrijfsleven kennen, kun nen we vaak snel en persoonlijk de fi nanciële zaken afhandelen. De korte be- slissingslijn, het persoonlijk contact en je eikaars gelijke voelen, spreekt de za kenman in Amsterdam en dus ook in de binnenstad erg aan.'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 27